O programu

Program " Trgovina " u sebi integriše deo koji se odnosi na komercijalu i deo koji se odnosi na robno-materijalno knjigovodstvo.

U okviru dela koji se odnosi na komercijalu korisnici imaju mogućnosti da koriste različite vrste cenovnika, obezbeđen je rad sa proizvoljnim valutama. Kroz kartice artikala, lager liste, a uz uvid u dodatne osobine artikala, kao i uz mogućnost vođenja istih artikala u različitim jedinicama mere u različitim magacinima, korisniku je u svakom trenutku omogućen uvid u stanje lagera artikala. Dalje je omogućeno praćenje izlaza po ulazima što omogućuje da se artikli prate po određenim ulazima, odnosno da se njihovo skidanje sa lagera vrši u odnosu na određeni ulaz. U ovom delu se kreiraju i ponude, profakture, fakture koje mogu biti međusobno povezane tako da se prati redosled toka prodaje (npr. iz ponude može nastati profaktura, iz profakture faktura i sl.), kreiranje ulazno izlaznih kalkulacija. Formiranje magacinskih dokumenata koji nastaju kao posledica prijem ili prodaje artikala je automatsko kao i knjiženje u glavnu knjigu. Kroz različite izveštaje se mogu dobiti podaci o prometu, trebovanje prema stanju zaliha, obračun poreza, KEPU knjiga, evidencija kupaca sa odobrenim rabatima...

Deo koji se odnosi na robno i materijalno knjigovodstvo pokriva dokumente i izveštaje vezane za magacinske dokumente (prijemnice, otpremnice, izdatnice...). Omogućen je rad u proizvoljnim valutama, vođenje kartica artikala po magacinima i po komitentima, vođenje dnevnika knjiženja, vođenje stanja po dodatnim osobinama artikala, automatsko nivelisanje zaliha, formiranje popisa, kreiranje prenosnih dostavnica,  evidencija po mestima troška, automatsko knjiženje u glavnu knjigu... Program ima i veliki broj korisnih pregleda.


Opis dokumenata

Pri unosu i obradi zaglavlja i stavki za ove dokumente treba pogledati sledeća poglavlja uputstva: 

Za sve ove dokumente postoje određena polja, logičke celine i dugmad koja su zajednička.

U prvom delu pri samom unosu i početku rada sa određenim dokumentima moguće je videti pregled već unešenih dokumenata ili uneti nove. 

U drugom delu se dobija pregled postojećih dokumenata koji zadovoljavaju dati kriterijum, ili ukoliko kriterijum nije naveden pregled svih dokumenata određene vrste za koju želimo pregled. Ovde je takođe omogućeno unošenje novih, brisanje i obrada već postojećih podataka. 

Treći deo služi za unos podataka vezanih za konkretan dokument.

 

Magacinski dokumenti

Magacinski dokumenti su: nalozi, prijemnice, povratnice, otpremnice, prijemnice po povratu, interne prijemnice, interne otpremnice, izdatnice, predatnice, interne prijemnice na osnovu povrata, interna povratnica,  prenosne dostavnice, prenosne dostavnice - povrat.  Promene koje nastanu kreiranjem magacinskih dokumenata mogu se videti u različitim pregledima kao što su: pregledi kartica, pregledi kartica po komitentima, zbirni pregledi, lager liste i sl. Svi ovi pregledi mogu se videti u okviru logičke celine pregledi, a objašnjeni su u delu uputstva koji se odnosi na preglede.

Način vođenja magacinskih kartica objašnjen je u delu uputstva Vođenje magacinskih kartica.

Postoje podaci koji su zajednički za sve magacinske dokumente. To su: datum - koji je sistemski, ali se može menjati, magacin iz koga nastaje dati dokument pri čemu je izbor olakšan postojanjem drop-down (padajućih) menija pri čemu je taj magacin ujedno i kreator datog dokumenta, polje za unos rednog broja dokumenta za koje se moze automatski dodeljivati vrednost ili se može unositi ručno, ali se u tom slučaju mora voditi računa o jednoznačnosti, polje za unos dobavljača odnosno kupca u zavisnosti u kom smeru ide dati dokument, polje za unos valute u kojoj je izrađen dati dokument, polja za čekiranje - "proknjižio magacioner" koje potvrđuje magacioner ukoliko se samo vodi robni magacin bez finansijskog efekta promena koje nastaju transakcijama artikala i polja za čekiranje "proknjižen" koje se automatski čekira ukoliko je promena na karticama artikala proknjižena iz stavki datog dokumenta.

Klikom na dugme <Knjiženje> iz zaglavlja dokumenta vrši se knjiženje u glavnu knjigu na način kako je to definisano pri definisanju vrsta dokumenata.

Klikom na dugme <Stavke> ulazi se u prozor za unošenje, obradu i prikaz već unetih stavki dokumenta.

Ovaj prozor se za sve dokumente takođe sastoji iz tri dela: 

U prvom delu se vide podaci iz zaglavlja dokumenta čije stavke razmatramo kao i dugmad:

<Knjiženje> koje služi da bi se promena koja nastaje unošenjem određene stavke realizovala na kartici artikla 

<Ažuriraj cenovnik> klikom na ovo dugme vrši se promena cene datog artikla nastale formiranjem datog dokumenta odnosno njegovih stavki

<Raster> aktiviranjem ovog polja dobija se pregled dodatnih osobina artikala koje smo uneli       

<Serijski brojevi> klikom na ovo dugme inicijalizuje se prazna lista serijskih brojeva artikala, a njihov broj zavisi od količine artikala koje smo putem stavki uneli tako da je moguće za prijemne dokumente uneti serijske brojeve artikala. Naravno kod izlaznih magacinskih dokumenata postoje serijski brojevi koji se nude.

Kod prodaje računara npr. pored navođenja serijskog broja za ceo računar treba navesti i serijske brojeve komponenti. To se može učiniti klikom na dugme <Komponente>.

<Receptura> klikom na ovo dugme otvara se prozor u kome se može videti receptura za nastanak datog artikla ukoliko se artikal koristi u procesu proizvodnje. Ili se u ostalim dokumentima mogu videti recepture za artikle koji u njima učestvuju.

U drugom delu se vidi pregled postojećih, već unetih stavki ili se unose nove i vrši njihova obrada.

U trećem delu se unose podaci za konkretnu stavku odnosno artikal ili se može videti pregled za već unetu. 

Od podataka unose se:

- naziv artikla

- šifra artikla - ukoliko postoji

- količina.

Pri unosu količine artikla koji se unosi u stavke dokumenta, klikom na polje za količinu se u slučaju vođenja artikla po dodatnim osobinama otvara prozor za unos količina po tim dodatnim osobinama.

Ukoliko se artikal vodi po dve dodatne osobine koristi se matrični prikaz rastera artikla, dok se u slučaju da se artikal vodi po jednoj dodatnoj osobini obično koristi linijski prikaz rastera artikla. 

Matrični prikaz:

Klikom na dugme <Sva stanja> popuniće se sva stanja za vrednosti količina za dati artikal koji se vodi po određenim osobinama. Bitno je istaći da se kod vođenja artikala po dve dodatne osobine, jedna od tih dodatnih osobina mora voditi po maksimalno šest vrednosti.

Klikom na dugme <Potvrdi> potvr|uju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme <Odustani> odustaje od ove operacije

Količina artikla koja se otprema se navodi u polju "količina", s tim da preduzeće koje izdaje artikal može odlučiti koliko će artikala izdati po određenoj dodatnoj osobini.

Linijski prikaz:

Klikom na dugme <Sva stanja> izlistaće se sva stanja za već postojeće zapise

Klikom na dugme <Automatski> ubacuju se sve kombinacije kojih ima na stanju u datom magacinu.

Klikom na dugme <Potvrdi> potvrđuju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme <Odustani> odustaje od ove operacije.

- opis

- polje po ulazu (uz pomoć ovog polja moguće je vezati datu stavku za određeni ulaz npr. kod otpremnica odn. ukoliko se želi skidanje artikala sa lagera po određenom ulazu).

 

Što se tiče štampanih dokumenta za magacinske dokumente moguće je dobiti :

iz zaglavlja : spisak svih dokumenata određene vrste sa podacima iz tih dokumenata (sa brojem, datumom, magacinom...), stavke svakog dokumenta, prikaz stavki dokumenta sa rasterom (prikazom dodatnih osobina), zbirne prikaze po izdatom materijalu u slučaju izdatnice.

U slučaju prenosne dostavnice na štampi se mogu dobiti sledeći prikazi :

spisak prenosnih dostavnica  - dobija se spisak svih prenosnih dostavnica koje su kreirane

neproknjiženi dokumenti - prenosna dostavnica - dobija se spisak neproknjiženih dokumenata sa brojem dokumenta, datumom i veznim dokumentom.

prenosna dostavnica - dobija se pregled stavki određene dostavnice sa nazivom, količinom, nabavnom cenom, dažbinama, zavisnim troškovima, maržom.

raster - dobija se na štampi prikaz dodatnih osobina ukoliko dati artikal iz stavke dokumentra ima neku dodatnu osobinu

interna prijemnica - odštampaće se interna prijemnica

izlazna kalkulacija - odštampaće se izlazna kalkulacija

ulazna kalkulacija maloprodaje - odštampaće se ulazna kalkulacija maloprodaje

Važno je napomenuti da se zbirna štampa vrši iz zaglavlja dokumenata.

Na štampi iz stavki dokumenata se mogu dobiti:

- štampa za određenu vrstu dokumenta - na štampi se vidi pregled stavki dokumenta

- raster - dobija se na štampi pregled artikala koji čine stavke dokumenata sa prikazom dodatnih osobina tih artikala

- vrsta dokumenta - ekran - na štampi će se videti stavke dokumenta ali i sa prikazom ostalih polja ekrana

- vrsta dokumenta - ekran popreko dobiće se na štampi isti pregled kao i prethodni samo će orjentacija biti drugačija

- dokument sa šiframa artikla - na štampi će se videti prikaz stavki dokumenta sa šiframa artikala

 

Kod izdatnica se pored ovih štampi moće videti i:

- izdatnica zbirno po artiklima - na štampi će se dobiti pregled svih artikala za određenu izdatnicu sa šiframa artikala, nazivom artikla, količinom, jedinicom mere, nabavnom cenom i ukupnim iznosom.

Kod prenosne dostavnice se mogu pored već navedenih videti sledeće štampe iz stavki samog dokumenta:

- ulazna kalkulacija maloprodaje - na štampi će se videti prikaz ulazne kalkulacije maloprodaje sa podacima koji se prepisuju iz odgovarajućeg dokumenta vezanog za ulaznu kalkulaciju maloprodaje.

- raster - dobija se na štampi pregled artikala koji čine stavke dokumenata sa prikazom dodatnih osobina tih artikala 

- prenosna dostavnica komisionaru - na štampi će se dobiti pregled stavki prenosne dostavnice za određenog komisionara

- izlazna kalkulacija - na štampi će se dobiti pregled stavki artikala sa: šiframa i nazivom artikala, količinom, nabavnom cenom, procentom marže, prodajnom cenom i nabavnom vrednošću

- prenosna dostavnica - Račun - na štampi će se dobiti ponuda sa stavkama iz prenosne dostavnice

 

Ulazni dokumenti komercijale

Ulazni dokumenti komercijale su: kalkulacija cena, ulazne kalkulacije veleprodaje, ulazne kalkulacije maloprodaje, ulazne kalkulacije - povrat, ulazne kalkulacije uvezene robe, evidencioni listovi.

Prozor za svaki od ovih dokumenta sastoji se iz tri dela. U prvom delu se nalazi brzi filter koji služi za pretraživanje podataka koji su već uneti i za dobijanje njihovih pregleda. Tako je moguće dobiti pregled postojećih podataka po sledećim kriterijumima: broj, magacin, komitent, vrsta dokumenta, kreator. Prikaz pregleda će se dobiti klikom na dugme <Nađi>. 

U drugom delu se dobija pregled postojećih dokumenata koji zadovoljavaju dati kriterijum, ili ukoliko kriterijum nije naveden pregled svih dokumenata određene vrste za koju želimo pregled. Ovde je takođe omogućeno unošenje novih, brisanje i obrada već postojećih podataka . 

Treći deo služi za unos podataka vezanih za konkretan dokument. Postoje podaci koji su zajednički za sve magacinske dokumente. To su: datum - koji je sistemski ali se može menjati, magacin iz koga nastaje dati dokument pri čemu je izbor olakšan postojanjem drop-down (padajućih) menija pri čemu je taj magacin ujedno i kreator datog dokumenta, polje za unos rednog broja dokumenta za koje se moze automatski dodeljivati vrednost ili se može unositi ručno, ali se u tom slučaju mora voditi računa o jednoznačnosti, polje za unos dobavljača odnosno kupca u zavisnosti u kom smeru ide dati dokument, polje za unos valute u kojoj je izrađen dati dokument, polja za čekiranje - "proknjižio magacioner" koje potvrđuje magacioner ukoliko se samo vodi robni magacin bez finansijskog efekta promena koje nastaju transakcijama artikala i polja za čekiranje "proknjižen" koje se automatski čekira ukoliko je promena na karticama artikala proknjižena iz stavki datog dokumenta.

Listić <<Zaglavlje>> sadrži sledeće podatke:

broj dokumenta - obično je određeno da se unosi automatski, a ukoliko se unosi ručno potrebno je voditi računa o jednoznačnosti rednih brojeva date vrste dokumenata.

datum - u ovo polje upisuje se sistemski datum ali ga je moguće promeniti

valuta - navodi se valuta u kojoj se izrađuje dati dokument

kreator - u ovo polje unosi se organizaciona jedinica koja je kreirala određeni dokument.

dobavljač - u ovo polje unosi se dobavljač od koga preduzeće nabavlja određeni artikal/artikle.

magacin - navodi se magacin u kome će se evidentirati promena za artikal koji pripada tom magacinu.

valuta plaćanja - polje u kome se navodi datum kada treba realizovati plaćanje prema dobavljaču .

porudžbenica - u ovo polje se unosi broj porud`benice u odnosu na koju se izra|uje dati dokument

Izbor za polja valuta, kreator, dobavljač, magacin i porudžbenica olakšan je postojanjem drop-down (padajućih) menija.

cassa sconto - polje za unos procenta cassa sconta. Ovim poljem se samo evidentira da će preduzeće dobiti popust od dobavljača ukoliko plati na vreme, ali se nabavna cena dobavljača ne smanjuje. 

Listić <<Zavisni troškovi>> služi pri definisanju zaglavlja dokumenta za unos zavisnih troškova kao što su: carina, manipulativni troškovi, transport, špedicija... kao i za način njihovog obračuna. Ulaskom u stavke dokumenta moguće je i za artikle pojedinačno definisati zavisne troškove. 

Klikom na dugme <Obrada> otvara se prozor za unos i definisanje načina njihovog obračunavanja zavisnih troškova, koji su prethodno definisani u programu "Osnovni podaci " u poglavlju  Zavisni troškovi.

Unose se sledeća polja :

tip - definiše stranu u odnosu na koju se računa zavisni trošak i opcije su: dobavljač - ukoliko on npr. vrši i transport fakturisanih artikala, treće lice - ukoliko se npr. pri transportu artikala angažuje treće lice odnosno špediter, interni - ukoliko preduzeće kao zavisni trošak ima manipulativne troškove u okviru preduzeća.

način obračuna - obračun se može vršiti na nekoliko načina: proporcionalno vrednosti - pri čemu se unosi ukupni iznos zavisnog troška, a raspodela se vrši prema vrednosti artikala; proporcionalno količini - unosi se ukupan iznos zavisnog troška i raspoređuje u zavisnosti od količine artikala; proporcionalno - navodi se određeni procenat tako da će se dobiti vrednost zavisnog troška koja će predstavljati deo vrednosti artikla u procentu koji je naveden; fiksno - navodi se iznos koji će biti uvek isti bez obzira na vrednost artikala i njihovu količinu. 

carinska tarifa - polje u kome se unosi carinska tarifa po kojoj će se obračunati zavisni trošak

ulazna faktura - unosi se broj fakture ukoliko se radi o fakturama carine, špeditera i sl.

iznos troška u valuti fakture  - u ovo polje se unosi vrednost troška u valuti ulazne fakture

Listić <<Dažbine>> služi za pregled dažbina koje se obračunavaju za dati dokument.

Listić <<Napomena>> služi za širi opis dokumenta koji kreiramo. U ovom polju je omogućen unos većeg broja znakova.

Listić <<Dokumenti>> sastoji se iz tri dela. U prvom delu se vide brojevi dokumenata koji su nastali iz dokumenta koji kreiramo. U drugom delu se vide brojevi dokumenta iz kojih je nastao dati dokument. U trećem delu se klikom na dugme <Napravi dokument od> može kreirati dati dokument iz nekog već postojećeg.  Iz liste dokumenata koji su ranije kreirani izabere se odgovarajući od kog se želi napraviti dokument koji upravo unosimo i klikom na dugme <Potvrdi> potvrdi izbor. Na ovaj način novi dokument će naslediti kako zaglavlje prethodnika tako i njegove stavke.

Listić <<Ostalo>> služi za unos dodatnih opisa ukoliko se za tim ukaže potreba.

Listić <<Faktura dobavljača>> služi za unos polja koja bliže određuju fakturu dobavljača kao što su:

faktura dobavljača - vrši se izbor broja fakture za koju se vezuje dati dokument, a iz nje se vuku: naziv dobavljača, iznos i valuta fakture

JCI broj - polje za unos broja jedinstvene carinske izjave

uvozna prijava - unosi se broj uvozne prijave iz ponuđene liste prethodno kreiranih

paritet - unosi se paritet

dostavnica/prijava - unosi se broj dostavnice dobavljača

Klikom na dugme <Stavke> ulazi se u prozor za unošenje, obradu i prikaz već unetih stavki dokumenta.

Ovaj prozor se za sve dokumente takođe sastoji iz tri dela: 

U prvom delu se vide podaci iz zaglavlja dokumenta čije stavke razmatramo kao i dugmad:

<Knjiženje> - koje služi da bi se promena koja nastaje unošenjem određene stavke realizovala na kartici artikla

<Ažuriraj cenovnik> - klikom na ovo dugme vrši se promena cene datog artikla nastale formiranjem datog dokumenta odnosno njegovih stavki

<Raster> - aktiviranjem ovog polja dobija se pregled dodatnih osobina artikala koje smo uneli       

<Serijski brojevi> - klikom na ovo dugme inicijalizuje se prazna lista serijskih brojeva artikala a njihov broj zavisi od količine artikala koje smo putem stavki uneli tako da je moguće za prijemne dokumente uneti serijske brojeve artikala.

<Formiraj nivelacije> - klikom na ovo dugme mogu se nivelisati cene artikla na osnovu ulaznih informacija 

Listić <<Stavka>>  sadrži sledeća polja:

artikal - služi za unos naziva i šifre artikla

na štampi - polje za unos naziva koji će se videti na štampi datog dokumenta

tarifa - ovo polje služi za izbor tarife po kojoj će se obračunati porez

polje za čekiranje "preneti porez" - služi ukoliko je čekirano da se naznači da u cenu artikla treba uračunati i preneti porez (akcizna roba)

marža - polje koje služi za unos procenta marže koji će se dodati na cenu nabavke artikla i formirati cenu bez poreza

količina  - polje koje služi za unos količine artikla za koju se formira stavka dokumenta. U prvom polju se unosi količina koju smo fakturisali kupcu, u drugom se unosi količina koja je zaista stigla jer uvek postoji mogućnost loma, kala i sl. kod određenih vrsta artikala; ovde se jedinica mere za artikal vuče iz polja za jedinicu mere pri definisanju artikla dok se klikom na desni taster miša može dobiti informacija o stanju lagera za dati artikal i rezervisanim artiklima, u trećem polju bi se automatski prepisala količina preračunata u osnovnu jedinicu mere.

Pri unosu količine artikla koji se unosi u stavke dokumenta, klikom na polje za količinu se u slučaju vođenja artikla po dodatnim osobinama otvara prozor za unos količina po tim dodatnim osobinama. Ukoliko se artikal vodi po dve dodatne osobine koristi se matrični prikaz rastera artikla, dok se u slučaju da se artikal vodi po jednoj dodatnoj osobini obično koristi linijski prikaz rastera artikla. 

Matrični prikaz:

Klikom na dugme <Sva stanja> popuniće se sva stanja za vrednosti količina za dati artikal koji se vodi po odre|enim osobinama. Bitno je istaći da se kod vođenja artikala po dve dodatne osobine, jedna od tih dodatnih osobina mora voditi po maksimalno šest vrednosti.

Klikom na dugme <Potvrdi> potvrđuju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme <Odustani> odustaje od ove operacije.

Količina artikala koja se fakturiše unosi se u polju "fakturisano", dok se količina artikala koja se prima u određeni magacin čiji se artikli vode po dodatnim osobinama unosi u polju "zaprimljeno".

Linijski prikaz:

Klikom na dugme <Sva stanja> izlistaće se sva stanja za već postojeće zapise

Klikom na dugme <Automatski> ubacuju se sve kombinacije kojih ima na stanju u datom magacinu.

Klikom na dugme <Potvrdi> potvrđuju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme <Odustani> odustaje od ove operacije.

Količina artikala koja se fakturi{e unosi se u polju "fakturisano", dok se koli~ina artikala koja se prima u odre|eno magacin ~iji se artikli vode po dodatnim osobinama unosi u polju "zaprimljeno".

cena dobavljača - u ovom polju se unosi cena dobavljača po njegovoj fakturi. Ukoliko se čekira polje koje se nalazi pored polja za unos nabavne cene dobavljač to znači da je dobavljač u svojoj fakturi iskazao punu cenu i odobrio rabat. Rabat se unosi u listiću <<Dobavljaču>>. Ukoliko je pak, dobavljač u svojoj fakturi iskazao rabat i svoju nabavnu cenu umanjenu za rabat, cena dobavljača se ne fiksira, a rabat se unosi na isti način kao u prethodnom slučaju. 

nabavna cena -  u ovom polju se prikazuje nabavna cena koja predstavlja senu dobavljača umenjenu za rabat ili popust. Nabavna cena i cena dobavljača će biti jednake ukoliko ne postoji rabat od dobavljača.

cena nabavke - polje u kome se vidi krajnja nabavna cena na koju će se dodati marža. Ova cena se formira tako što se na nabavnu cenu dodaju zavisni troškovi (carina, transport, manipulativni troškovi...) i odbije porez na nabavnu cenu (ukoliko se radi o akciznoj robi).

prodajna cena - cena prema krajnjem kupcu. Formira se u slučaju veleprodaje bez dodavanja poreza, dok se u slučaju maloprodaje dodaje i porez. Kod obračuna unapred, od nabavne ka krajnjoj ceni, ona se formira prema marži. Kod obračuna unazad unosi se krajnja cena, čekira polje za fiksiranje, pa se obračunava marža koja će važiti za taj slučaj u kome preduzeće želi da ima određenu prodajnu cenu. Postoji treći slučaj kada dobavljač diktira i nabavnu i prodajnu cenu, odnosno ne iskazuje rabat već preduzeće svoju zaradu ostvaruje iz razlike u ceni. Dakle u ovom slučaju je marža jednaka rabatu. 

Kada su u ovom listiću unešeni svi podaci snime se i može se pristupiti obračunu klikom na dugme <Obračun>. Otvara se prozor u kome se definišu dodatni uslovi obračuna: 

Zatim se klikom na dugme <Obračunaj> pokreće operacija obračuna. Kada je obračun završen moguće je iz prozora za unos i obradu stavki kreirati:

-  prijemnicu za dati artikal

- ažurirati cenovnike u kojima učestvuje dati artikal

- proknjižiti stavke na karticu artikla

- videti raster sa dodatnim osobinama i raspoređenim količinama artikla po tim osobinama

- uneti serijske brojeve za datu količinu artikla za svaki od artikala

- formirati nivelacije zaliha datog artikla u odgovarajućem magacinu.

Listić <<Dokument>> služi za prikaz podataka iz zaglavlja dokumenta

Listić <<Dobavljaču>> sadrži sledeća polja:

cenu dobavljača - koja se prepisuje iz listića <<Stavka>>

rabat - polje u koje se unosi procenat rabata koji nam dobavljač daje, s tim da je ukoliko je to predviđeno za dati dokument moguće da nam dobavljač odobri rabat na rabat, što znači da će se najpre obračunati prvi procenat, a zatim na novo dobijenu cenu dobavljača zaračunati drugi procenat rabata i dobiti konačna nabavna cena. Ukoliko nam dobavljač odobri rabat i popust, njihov obračun se vrši tako što se najpre saberu procenti za rabat i popust, a zatim ta vrednost odbije od cene dobavljača formirajući nabavnu cenu.

cassa sconto, preneti porez, nabavna cena, vrednost dobavljaču, vrednost rabata, vrednost popusta, vrednost loma, vrednost cassa sconta, vrednost prenetog poreza, nabavna vrednost.

Listić <<Zavisni troškovi>>   - vide se zavisni troškovi koji se prepisuju iz zaglavlja dokumenta

Listić <<Dažbine>> - u ovom listiću se vide dažbine koje se uračunavaju u cenu artikla bez poreza da bi se formirala maloprodajna cena.

Listić <<Vrednosti>>   služi za prikaz vrednosti sledećih podataka: količina, nabavna cena, cena dobavljača - prikazuje se pojedinačna i zbirna cena, zavisni troškovi - pojedinici i ukupni, dažbine, cena nabavke - pojedinačna i ukupna, marža - procentualni prikaz kao i prikaz po jedinici artikla i zbirni prikaz, cena bez poreza - pojedinici i ukupna, prodajna cena - po jedinici i ukupna.

Listić <<Napomena>> - ovo je polje u kome se može navesti napomena kojom se šire opisuje sve ono što se odnosi na stavku datog dokumenta.

Štampe iz zglavlja dokumenata:

spisak ( vrsta dokumenata ) - dobija se spisak svih dokumenata odre|ene vrste

dokument - dobija se pregled stavki odre|enog dokumenta 

 raster - dobija se pregled dodatnih osobina

Iz zaglavlja dokumenta se štampaju zbirni dokumenti.

 

Štampe iz stavki dokumenata:

prvi prikaz koji se na štampi može videti je prikaz stavki određenog dokumenta 

prijemnica - na štampi će biti prijemnica za dati artikal ukoliko je kreirana

raster - dobija se pregled dodatnih osobina

vrsta dokumenta A4 - štampa na formatu A4

obračun uvoznog posla -  na štampi će se videti obračun uvoznog posla sa podacima o tarifama, carinskim dokumentima, kreatorom, magacinom, brojem dostavnice dobavljača...

kalkulacija nabavne cene - na štampi će se videti prikaz kalkulacije nabvne cene sa: šifrom i nazivom artikla, količinom, jedinicom mere, komercijalnim podacima, nabavnom cenom, tarifama, zavisnim troškovima...

 

Izlazni dokumenti komercijale

Izlazni dokumenti komercijale su: ponude, profakture, fakture, fakture - povrat, izlazne kalkulacije maloprodaje, izlazne kalkulacije maloprodaje - povrat.

Prozor za pregled i unos ovih dokumenata ima uobičajen izgled tj. ima deo za fitriranje (sužavanje pretrage), spisak izlistanih dokumenta i deo za unos.

Klikom na dugme <Proizvodnja> otvara se prozor za definisanje dokumenata koji se kreiraju iz novounešenog dokumenta, a vezani su za proces proizvodnje: radni nalozi (datumi lansiranja, vrsta naloga, polje za unos imena i prezimena radnika koji izdaje nalog, datumi kreiranja radnog naloga i datum završetka, polja za čekiranje da li će svaka stavka ići na poseban radni nalog i da li će svaki dokument ići na poseban radni nalog), podnalozi sa poljem za čekiranje odnosno potvrdu da li će se kreirati i datumom koji se prepisuje iz radnog naloga, trebovanja (polje za čekiranje da li će se kreirati trebovanja iz radnog naloga), izdatnice (sa poljem za čekiranje da li se kreiraju kao i da li će se kreirati izdatnice po svakom proizvodu i da li će se stavke izdatnica kreirati samo za količinu na lageru), predatnice sa poljem za čekiranje da li će se kreirati, polje za čekiranje da li će se datumi za dokumente proizvodnje preuzimati iz datuma dokumenta koji ih kreira.

Klikom na dugme <Formiraj> u okviru ovog prozora formiraju se svi dokumenti proizvodnje koje smo naveli.

U drugom delu se može videti pregled dokumenata po kriterijumu navedenom u filteru ili pregled svih dokumenata ukoliko kriterijum nije naveden.

U trećem delu se unose podaci vezani za konkretan dokument.

Listić <<Zaglavlje>> sadrži sledeće podatke:

broj dokumenta - obično je određeno da se unosi automatski, a ukoliko se unosi ručno potrebno je voditi računa o jednoznačnosti rednih brojeva date vrste dokumenata.

datum - u ovo polje upisuje se sistemski datum ali ga je moguće promeniti

valuta - navodi se valuta u kojoj se izrađuje dati dokument

valuta plaćanja - u ovom polju se unosi datum kada treba izvršiti plaćanje po datom dokumentu

kreator - u ovo polje unosi se organizaciona jedinica koja je kreirala određeni dokument.

kupac - u ovo polje unosi se kupac prema kome se kreira dati dokument.

magacin - navodi se magacin u kome će se evidentirati promena za artikal koji pripada tom magacinu.

agent - u ovo polje se unosi ime i prezime agenta ukoliko preduzeće ima prodaju po agentima i učestvuje kasnije u pregledima vezanim za agente prodaje.

tarifa - unosi se tarifa za dati dokument po kojoj će se obračunavati porezi

Izbor za polja valuta, kreator, kupac, agent, magacin, tarifa olakšan je postojanjem drop-down (padajućih) menija.

cassa sconto - polje za unos procenta cassa sconta. Ovim poljem se samo evidentira da će kupac dobiti popust od preduzeća od koga kupuje artikal ukoliko plati na vreme, ali se prodajna cena ne smanjuje. 

izjava/porudžbenica - u ovo polje se iz listića <<Eksterni dokumenti>> prepisuje broj izjave kupca ili broj njegove porudžbenice.

eksterni dokument - polje u koje se upisuje broj eksternog dokumenta koji se želi vezati za dokument koji kreiramo.

rezervisano do - polje u koje se  unosi datum do koga će se za datog kupca rezervisati određeni artikal

način plaćanja - u ovo polje se unosi način na koji će kupac plaćati artikal naveden u dokumentu.

Listić <<Način isporuke>> sadrži sledeća polja:

način isporuke - unosi se način isporuke

rok isporuke - u ovo polje se unosi broj dana  za koji kupac može očekivati da mu poručeni artikal bude dostavljen.

objekat - u ovo polje unosi se naziv objekta u koji će se artikal isporučiti

organizaciona jedinica komitenta - navodi se organizaciona jedinica komitenta odnosno kupca u koju će se isporučiti poručeni artikal

mesto isporuke -  mesto isporuke se prepisuje iz mesta koje je u definisanju komitenata navedeno kao sedište komitenta, mada se može i promeniti.

adresa - i ovo polje se popunjava iz adrese komitenta, ali se može menjati

dokument prima - ovo polje služi za unos imena i prezimena osobe koja prima dokument pri preuzimanju robe

predmet - u ovo polje unosi se broj i naziv predmeta koji se odnoai na dati artikal iz dokumenta

mesto primaoca - u ovo polje se unosi naziv mesta primaoca 

adresa - unosi se adresa primaoca

Izbor organizacione jedinice komitenta, mesta isporuke, mesta primaoca olakšan je postojanjem sistema drop-down (padajućih) menija. 

Listić <<Dažbine>> služi za pregled dažbina koje se obračunavaju za dati dokument.

Listić <<Napomena>> služi za širi opis dokumenta koji kreiramo. U ovom polju je omogućen unos većeg broja znakova.

Listić <<Dokumenti>> sastoji se iz tri dela. U prvom delu se vide brojevi dokumenata koji su nastali iz dokumenta koji kreiramo. U drugom delu se vide  brojevi dokumenta iz kojih je nastao dati dokument. U trećem delu se klikom na dugme <Napravi dokument od> može kreirati dati dokument iz nekog već postojećeg. Iz liste dokumenata koji su ranije kreirani izabere se odgovarajući od kog se želi napraviti dokument koji upravo unosimo i klikom na dugme <Potvrdi> potvrdi izbor. Na ovaj način novi dokument će naslediti kako zaglavlje prethodnika tako i njegove stavke.

Listić <<Žiro račun>> ovaj listić služi za unos brojeva žiro računa kupca. Klikom na dugme <Ubaci sve račune> mogu se ubaciti i svi podračuni.

Listić <<Ostalo>> služi za unos dodatnih opisa ukoliko se za tim ukaže potreba.

poslao - unosi se ime i prezime osobe koja je poslala dati dokument

zadužuje - unosi se opis kako se zadužuje komitent nominalno ili knjigovodstveno

poslat/zaveden - unosi se datum i vreme kada je dokument poslat odnosno zaveden

DPO - unosi se datum kada se zasniva dužničko poverilački odnos između preduzeća i kupca. Dužničko poverilački odnos nastaje kada je zadovoljen jedan od sledeća tri uslova:

1) ispostavljena je faktura kupcu - u tom slučaju je datum fakture isti kao datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa

2) kupcu je ispostavljena profaktura i on je platio. Iako je preduzeće dužno da ispostavi fakturu ili avansi račun kupcu u roku od 8 dana, dužničko poverilački odnos nastaje danom uplate kupca po ispostavljenoj profakturi (ovo je bitno kod sudskih sporova)

3) isporučena je roba kupcu/izvršena usluga - ukoliko se radi o isporučenoj robi otpremnica je nastala pre fakture i tada je datum nastanka otpremnice datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa

delovodni broj - unosi se broj pod kojim je zaveden dati dokument

status - koristi se kod izrade ponuda kupcu. ponuda može biti aktivna, prihvaćena ili neaktivna.

Listić <<Eksterni dokumenti>> služi za unos podataka vezanih za izjavu kupca. To su:

izjava/porudžbenica - unosi se broj izjave ili porudžbenice kupca

broj overe - unosi se broj overe

eksterni dokument - unosi se broj eksternog dokumenta

izvozna prijava - unosi se broj i naziv izvozne prijave

datum - unose se datumi dokumenta: izjave, overe i eksternog dokumenta

Klikom na dugme  <Stavke> dokumenta otvara se prozor za pregled i obradu stavki dokumenta. 

Ovaj prozor se za sve dokumente takođe sastoji iz tri dela: 

U prvom delu se vide podaci iz zaglavlja dokumenta čije stavke razmatramo kao i dugmad :

<Knjiženje> - koje služi da bi se promena koja nastaje unošenjem određene stavke realizovala na kartici artikla. Provera se može izvršiti ulaskom u karticu artikla.

<Raster> - aktiviranjem ovog polja dobija se pregled dodatnih osobina artikala koje smo uneli

<Serijski brojevi> - klikom na ovo dugme inicijalizuje se prazna lista serijskih brojeva artikala, a njihov broj zavisi od količine artikala koje smo putem stavki uneli tako da je moguće za prijemne dokumente uneti serijske brojeve artikala. Naravno kod izlaznih magacinskih dokumenata postoje serijski brojevi koji se nude.

Kod prodaje računara kada u prodajnom dokumentu unosimo kao stavku ceo računar navodimo serijski broj najpre za njega, a potom klikom na dugme <Komponente> ulazimo u prozor u kome navodimo serijske brojeve komponenata od kojih se sastoji računar koji je naveden u stavkama prodajnog dokumenta.

Klikom na dugme <Primeni cene> otvara se prozor u kome se može navesti cenovnik iz koga će se vući cene za dati artikal. Klikom na dugme <Nabavne cene> mogu se povući nabavne cene za dati artikal.

Klikom na dugme <Otpremnica>  automatski se kreira otpremnica za dati artikal.

Klikom na dugme <Obračun> otvara se prozor za definisanje uslova po kojima će se obračunati cena za veći broj artikala odnosno definiše se na koliko cifara će se vršiti zaokruženje. Najpre se definiše koeficijent kojim će se pomnožiti količina ili cena prodaje, a zatim unosi broj cifara na koje će se posle zaokružiti dobijena cifra. Dalje se za izabrane stavke navodi procenat rabata (ukoliko je odobren), a moguće je klikom na dugme + dodati rabat na rabat ili se pak može odobreni rabat uneti u odre|enom iznosu umesto procenta. Posle čekiranja se može klikom na dugme <Potvrdi> aktivirati obračun za navedene stavke. Takođe se unosi i koeficijent kojim se množi prodajna cena kao i broj cifara na koje se zaokružuje iznos koji će se dobiti. 

Klikom na dugme <Učitaj> moguće je iz dokumenta prijemnice direktno preuzeti stavke koje će učestvovati u prodajnom dokumentu koji kreiramo. U prozoru koji se otvara unose se uslovi koji će bliže odrediti cenu koja će se upisati u stavke dokumenta. Definiše se da li će se uračunavati: nabavna cena iz prijemnice/kalkulacije + marža, cena bez poreza iz prijemnice/kalkulacije, iz cenovnika. Unose se rabati, popusti, lom. Definišu se uslovi za maržu: da li će se primenjivati uneta marža, da li će se vući marža veleprodajna iz artikla, da li će se vući marža maloprodajna. Evidentira se koja će se tarifa koristiti: iz artikla ili će se vući cena bez poreza. Na kraju se ovi uslovi potvrđuju klikom na dugme <Potvrdi>

Klikom na dugme <Količina/cena>  - opcije ovog prozora koriste preduzeća koja na istom prodajnom dokumentu žele fakturisati određene artikle i usluge koje se vezuju za te artikle. Postoje dva slučaja:

a) kada preduzeće ima poznatu cenu za uslugu ali je ta usluga izražena u nekoj jedinici mere, onda količinu artikla treba izraziti u jedinici mere usluge, zaokružiti je i onda primeniti cenu.

b) kada preduzeće nema poznatu cenu za uslugu već `eli da cena predstavlja određeni procenat od vrednosti artikala unosi se procenat, definiše se na koliko će se cifara zaokružiti, a zatim potvrdi data opcija.

Klikom na dugme <Magacin> može se promeniti magacin za dati artikal odnosno navesti željeni magacin iz koga će se vući dati artikal. Izbor se potvrđuje klikom na dugme <Potvrdi> ili duplim klikom na željeni podatak.

U drugom delu se vidi pregled postojećih, već unetih stavki ili se unose nove i vrši njihova obrada. 

U trećem delu se unose podaci za konkretnu stavku odnosno artikal ili se može videti pregled za već unetu. To su: 

Listić << Stavka >>

artikal - unosi se naziv artikla

šifra artikla - ukoliko postoji

na štampi - unosi se tekst koji će se pojaviti na štampi određenog dokumenta

količina - ukoliko njen unos ima smisla. Pri unosu količine artikla koji se unosi u stavke dokumenta, klikom na polje za količinu se u slučaju vođenja artikla po dodatnim osobinama otvara prozor za unos količina po tim dodatnim osobinama. Ukoliko se artikal vodi po dve dodatne osobine koristi se matrični prikaz rastera artikla, dok se u slučaju da se artikal vodi po jednoj dodatnoj osobini obično koristi linijski prikaz rastera artikla. 

Matrični prikaz:

Klikom na dugme <Sva stanja> popuniće se sva stanja za vrednosti količina za dati artikal koji se vodi po određenim osobinama. Bitno je istaći da se kod vođenja artikala po dve dodatne osobine, jedna od tih dodatnih osobina mora voditi po maksimalno šest vrednosti.

Klikom na dugme <Potvrdi> potvrđuju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme <Odustani> odustaje od ove operacije.

Količina artikla koja se otprema se navodi u polju "količina", s tim da preduzeće koje izdaje artikal može odlučiti koliko će artikala izdati po određenoj dodatnoj osobini.

Linijski prikaz:

Klikom na dugme <Sva stanja> izlistaće se sva stanja za već postojeće zapise

Klikom na dugme <Automatski> ubacuju se sve kombinacije kojih ima na stanju u datom magacinu.

Klikom na dugme <Potvrdi> potvrđuju se prikazane vrednosti, dok se klikom na dugme <Odustani> odustaje od ove operacije.

opis  - unosi se opis koji se vezuje za datu stavku

polje po ulazu  - uz pomoć ovog polja moguće je vezati datu stavku za određeni ulaz npr. kod faktura ukoliko se želi skidanje artikala sa lagera po određenom ulazu.

pakovanje - unosi se količina u pakovanjima

tarifa - u okviru ovog polja vrši se izbor tarife odnosno poreske stope na osnovu koje će se obračunati porez na dati artikal

U fakturama, profakturama i sl.:

cena prodaje - upisuje se cena prodaje bez popusta

cena kupcu - upisuje se cena sa popustom i na tu cenu se obračunavaju dažbine

prodajna cena - ispisuje se konačna cena artikla po kojoj će se on prodati.

U izlaznim kalkulacijama maloprodaje:

nabavna cena - upisuje se nabavna cena za artikal za koji se radi izlazna kalkulacija maloprodaje

marža - unosi se  marža ili se primenjuje ona koja je unešena u ulaznoj kalkulaciji veleprodaje

veleprodajna cena - upisuje se VP cena 

maloprodajna cena - upisuje se maloprodajna cena

obračunavaju se dažbine i formira se maloprodajna cena kupcu 

Listić <<Dokument>> - vide se podaci iz zaglavlja dokumenta

 

Listić <<Kupcu>> 

U okviru ovog dela se odobrava popust kupcu kao i određeni procenat loma. Kupcu je moguće odobriti rabat na rabat ili rabat + rabat  ili pak, popust ukoliko se radi o maloprodaji.

Listić <<Dažbine>> popunjavaju se dažbine za date artikle

Listić <<Vrednosti>> popunjavaju se polje iz stavki i vide se njihove vrednosti: količina,  nabavna cena, dažbine, razlika u ceni, prodajna cena, cena kupcu.

Desnim klikom na dugme <Stanje> vidi se stanje datog artikla na lageru kao i podatak o tome koja je količina artikala rezervisana i koliko je ostalo na stanju.

Listić <<Napomena>> - ovo je polje u kome se može navesti napomena kojom se šire opisuje sve ono što se odnosi na stavku datog dokumenta.

 

Štampani dokumenti:

 

Iz zaglavlja dokumenata:

spisak: vrsta dokumenta - na štampi će se videti spisak svih dokumenata određene vrste sa: brojevima dokumenata, datumu, kupcima, prodajnom vrednosti, rabatom, cassa sconto, porezom.

neproknjiženi dokumenti - vrsta dokumenta - na štampi će se dobiti pregled neproknjiženih dokumenata

vrsta dokumenta - za određenu vrstu dokumenta će se na štampi videti stavke određenog dokumenta

raster - na štampi će se videti pregled stavki dokumenata sa dodatnim osobinama za artikle za koje postoje dodatne osobine.

vrsta dokumenta sa šiframa - na šampi će se videti stavke dokumenta sa šiframa  artikala

Iz stavki dokumenata:

vrsta dokumenta - na štampi će se videti pregled stavki za određenu vrstu dokumenta sa:  nazivom artikla, jedinicom mere, količinom, cenom bez poreza i rabata, cena sa porezom i iznosom.

otpremnica -  na štampi će se dobiti otpremnica za stavke iz određenog dokumenta sa nazivom, količinom,  jedinicom mere i cenom.

raster - na štampi će se videti pregled stavki dokumenata sa dodatnim osobinama za artikle za koje postoje dodatne osobine.

vrsta dokumenta ćirilica - na štampi će se dobiti prikaz stavki dokumenta sa ispisom na ćirilici

vrsta dokumenta sa šiframa artikala - na štampi će se videti pregled stavki za određenu vrstu dokumenta sa:  nazivom artikla, jedinicom mere, količinom, cenom bez poreza i rabata, cena sa porezom i iznosom. U ovom prikazu će se pored naziva artikla videti i šifra artikla.

Kod štampi iz stavki fakture imamo još i mogućnost štampanja sledećih prikaza:

izlazna kalkulacija veleprodaje - za preduzeća koja vode veleprodajni magacin po veleprodajnoj ceni nije obavezna izrada ulaznih kalkulacija veleprodaje, ali su zato u obavezi da vode evidenciju izlaznih kalkulacija veleprodaje. Takve prikaze formirane iz faktura kao izlaznih prodajnih dokumenata možemo videti na ovoj vrsti štampe. Biće prikazani podaci:  naziv artikla, količina, jedinica mere, cena nabavke, prodajna cena, rabat od dobavljača, cena kupcu, razlika u ceni, porez na razliku u ceni, za naplatu i sa tarifama.

obračun - na štampi se dobija prikaz stavki dokumenta sa: nazivom artikla, jedinicom mere, količinom, cenom i prikazom vrednosti. Prikazuju  se i ukupna nabavna vrednost, ukupna VP vrednost, razlika u ceni.

zapisnik o promeni cena - isti prikaz kao prethodni s tim što se umesto ukupne nabavne vrednosti vidi vrednost po cenovniku.

faktura bez znaka - na štampi se dobija pregled stavki dokumenata ali se ne štampa logo preduzeća

otpremnica bez znaka - na štampi će se dobiti prikaz stavki otpremnice ali bez logoa preduzeća

faktura sa šiframa artikala - na štampi će se dobiti prikaz stavki dokumenta pri čemu će se pored naziva artikla 

faktura ćirilica - na štampi se dobija prikaz stavki fakture ali sa ispisom na ćirilici.

faktura (profaktura, ponuda) na E-mail - ovaj oblik štampe namenjen je za slanje elektronskom poštom u PDF formatu. Na računaru treba da bude instaliran Bullzip PDF printer i postavljen kao podrazumevan za ovu štampu, a zatim iskopiran config.exe fajl iz foldera c:\Program Files\Bullzip\PDF Printer\API\EXE\ u folder c:\Program Files (x86)\BusinessArt\BusinessArt12\. Kada pritisnete dugme <Print> dokument će biti snimljen u PDF formatu sa podrazumevanim nazivom (vrsta dokumenta, broj dokumenta) i "prikačen" uz E-mail poruku (kao attachment). Poruka će biti prosleđena Vašem default E-mail klijentu i zavisno od podešavanja u tom programu, smeštena u Outbox ili odmah poslata. Program sam pronalazi E-mail adresu komitenta na kojeg se odnosi dokument u evidenciji komitenata. Ako adresa nije uneta, pojaviće se prozor u kojem birate komitenta i unosite adresu. Izgled ovog dokumenta razlikuje se od standardne štampe, jer HTML format ne može biti identičan štampanoj formi.