O programu

Kroz ovaj program su na jednom mestu evidentirani svi podaci i dokumenti vezani za radnike: sistematizacija radnih mesta, evidencija obrazovnih ustanova i profila, matični podaci radnika i članova porodice, stambena politika, funkcije zaposlenih u preduzeću, evidencija diploma i stečenih znanja, praćenje izostanaka (bolovanja, godišnji odmori, plaćena i neplaćena odsustva,...), obračun prava na godišnji odmor, izdavanje rešenja o godišnjim odmorima i odsustvima, uporedni izveštaji o stanju zaposlenih, sistematizaciji i kvalifikaconoj strukturi. Moguća je i evidencija konkursa za nova radna mesta sa potrebnim uslovima za zaposlenje, evidencija disciplinskih postupaka i povreda na radu kao i evidencija izdatih isprava radnika. Moguće je evidentiranje kurseva na koji su radnici poslati uz praćenje troškova tih treninga.


Osnovni podaci

Veliki deo prozora za unos osnovnih podataka koji se koriste u okviru Kadrovske evidencije je već objašnjen u delu uputstava Organizaciona struktura i kadrovi.

Ostali prozori su navedeni u nastavku:

Funkcije

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Osnovni podaci>Firma>Funkcije i u okviru njega se definišu sve one funkcije koje zaposleni može obavljati u određenom periodu, bez obzira na radno mesto na kome se trenutno nalazi. Unose se šifra pod kojom se vodi funkcija, naziv funkcije i koeficijent na osnovu koga će se obračunavati zarada. Izbor funkcije za određenog zaposlenog se vrši pri unosu podataka za svakog zaposlenog u delu osnovnih podataka u prozoru Radnici.

 

Sistematizacija

Do ovog dela se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Osnovni podaci>Firma>Sistematizacija ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a. U okviru ovog prozora se za sve organizacione jedinice preduzeća vode radna mesta, njihova sistematizacija i može se videti spsak svih zaposlenih u izabranoj organizacionij jedinici.

Organizaciona struktura je predstavljena u obliku drveta, a sa desne strane za svaku organizacionu jedinicu vidimo podatke raspoređene u listićima:

Listić <<Radna mesta>>

ovde je moguće pogledati koja radna mesta postoje u određenoj organizacionoj jedinici i ukoliko je potrebno uneti nova klikom na dugme <Ubaci>

Listić <<Sistematizacija>>

u okviru ovog listića se unosi predviđeni broj izvršilaca za određeno radno mesto koje se nalazi u okviru određene organizacione jedinice

Listić <<Radnici>>

u okviru ovog listića se može videti pregled radnika koji su zaposleni u određenoj organizacionoj jedinici sa podacima iz evidencije radnika o: radnom mestu, statusu, matičnom broju radnika u preduzeću, šifrom radnog mesta...

 

Uslovi za zaposlenje

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Osnovni podaci>Firma>Uslovi za zaposlenje i služi da se u njemu definišu opšti uslovi zaposlenja koji važe za celo preduzeće, kao i da se navedu dokumenti kojima se ti uslovi dokazuju.

 

Osnovi za godišnji odmor

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Osnovni podaci>Firma>Osnovi za godišnji odmor i u njemu se definišu osnovi za računanje dana koji se dodeljuju za godišnji odmor radnicima u zavisnosti od organizacione jedinice kojoj radnik pripada. Ova podela po organizacionim jedinicama je omogućena zbog potreba pojedinih preduzeća (agencija za zapošljavanje), ali je moguće navesti zajediničke osnovice za obračun godišnjeg odmora na nivou cele firme (bira se glavna organizaciona jedinica firme).

Za izabranu organizacionu jedinicu se prvo izlistavaju definisane osnove, a zatim unose nove ili menjaju stare definicije. Uglavnom se unosi osnovica, broj dana po osnovu staža, beneficirano radno mesto, broj dana po osnovu zdravstvenog stanja ili broja dece, broj dana po osnovu zahteva stručnosti, broj dana po osnovu starosti ili drugog staža. Osnovica je obično izražena brojem dana, dok se broj dana za ostale osnove obično računa na osnovu određene formule.

Takođe je potrebno uneti i maksimalan broj dana godišnjeg odmora za određenu godinu (da prilikom sabiranja dana ne bi došlo do prekoračenja tog broja dana).

Osnovi za godišnji odmor

 

Tipovi povlastica radnika

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Osnovni podaci>Firma>Tipovi povlastica radnika i u njemu se definišu sve povlastice koje firma obezbeđuje radnicima (besplatni pregledi, izleti, popusti i slično). Iznosi i datumi povlastica se unose u prozoru Radnici u listiću <<Povlastice/Olakšice>>, a iz padajuće lise je moguće izabrati samo tipove povlastica koji su definisani u ovom prozoru.

Tipovi povlastica

Razlog izostanka

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Osnovni podaci>Firma>Razlog izostanka i u njemu se definišu razlozi izostanaka radnika. Neki razlozi su već predefinisani i ne treba ih brisati. Uz njih možete definisati i neke dodatne razloge, ako vam je potreba detaljnija evidencija razloga za izostajanje. Izostanci se unose u prozoru Radnici u listiću <<Izostanci>> i u padajućoj listi se mogu izabrati samo razlozi koji su definisani u ovom prozoru. 

Razlog izostanka

 

Sindikati

U ovom prozoru se vrši definisanje sindikata kojima pripadaju radnici. Do njega se stiže korišćenjem glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Opšti podaci>Sindikati. Za sindikat se unosi naziv i sedište, a definisane sindikate je moguće vezati za radnike u listiću Poslovno u prozoru za evidentiranje Radnici.

Sindikati

 

Verski praznici

Do ovog prozora se dolazi preko glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Opšti podaci>Verski praznici.

U njemu se definišu svi verski praznici koje radnici slave kao neradne dane (osim onih koji su već državni praznici). Ovi dani se uzimaju o obzir prilikom pravljenja plana godišnjeg odmora tj. godišnji odmor se produžava za taj neradni dan, ako verski praznik "pada" na dan u periodu korišćenja GO. 

Verski praznici

 

Znanja/Veštine

Do ovog prozora se dolazi preko glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Opšti podaci>Znanja/Veštine. 

U njemu se definišu sva relevantna znanja i veštine koje treba da poseduju radnici ili koji su poželjni prilikom zapošljavanja. Evidentirana znanja se unose u Uslove prilikom kreiranje Konkursa za nova radna mesta i u listiću Diplome/Znanja u prozoru za definisanje Radnika.

Veštine i znanja

 

Tip treninga

Do ovog prozora se dolazi preko glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Opšti podaci>Tip treninga. 

U njemu se definišu svi tipovi treninga na koje se zaposleni upućuju. Služi za grupisanje određenih treninga koji su slični po temi/sadržaju. Definisani tipovi se vezuju za pojedinačne treninge koji se organizuju, a mogu se i vezati za agencije definisane u prozoru Komitenti što olakšava traženje odgovarajuće agencije u slučaju potrebe za nekim tipom treninga.

Tip treninga

 

Status radnika

Do ovog prozora se dolazi preko glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Opšti podaci>Status radnika. 

U ovom prozoru su definisani statusi radnika koji se vezuju za radnike i koji služi za određivanje posebnog načina za obračun plate za pojedine kategorije i odgovrajuće popunjavanje poreskih obrazaca (predefinisan status je Nebitno).

Status radnika

 

Ključni pokazatelji učinka (KPI)

Do ovog prozora se dolazi preko glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Opšti podaci>Ključni pokazatelji učinka. 

U njemu se definišu kriterijumi po kojima se ocenjuju radnici. Unosi se naziv kriterijuma, opis i prioritet.

Definisani kriterijumi se inicijalizuju i označavaju sa ostvaren i neostvaren u listiću Stavke ocene u Evidenciji ocenjivanja.

Ključni pokazatelji učinka (KPI) 

 

Vrste ličnih dokumenata

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Osnovni podaci>Dokumenti>Vrste ličnih dokumenata i u okviru njega se definišu vrste ličnih dokumenata će se izdavati zaposlenom ili koje zaposleni već poseduje.

Vrste ličnih dokumenata


Dokumenti

Dosije radnika

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Dokumenti>Otvori>Dosije radnika ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U okviru ovog prozora se može videti pregled izdatih i ličnih dokumenata za određenog radnika, a mogu se evidentirati i novi dokumenti. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>, dok se klikom na dugme <Tekst> ulazi u prozor za unos teksta određenog dokumenta koji se izdaje radniku.

Dosije radnika

 U okviru ovog prozora se unose i:

- prijave o povredama na radu - u prozor za unos stavki koje se odnose na određenu prijavu se ulazi duplim klikom iz zaglavlja ovog dokumenta ili klikom na dugme <Stavke dokumenta>. Dalja obrada prijave o povredi na radu se vrši u prozoru Povreda na radu.

- evidencija disciplinskih postupaka - nakon unosa zaglavlja dokumenta disciplinski postupak u dosijeu radnika u prozor za unos stavki ovog dokumenta se ulazi duplim klikom na ovaj dokument ili klikom na dugme <Stavke dokumenta>. Detalji o discipinskom postupku se unose u prozoru Disciplinski postupak.

- prijava o zasnivanju radnog odnosa - u skladu sa novopropisanim zakonskim obrascem

- obaveštenje o prijemu kandidata. Šalje se kandidatima koji nisu primljeni sa podacima o primljenim kandidatima.

- odluka o prijemu kandidata - ukoliko je kandidat primljen obaveštava se putem ovog dokumenta

- prijave zdravstvenom osiguranju - zakonski propisan obrazac M1 - stari. Klikom na dugme <Članovi osiguranja> se ulazi u prozor za unos podataka potrebnih za zdravstveno osiguranje članova porodice zaposlenog.

- prijave socijalnom osiguranju - zakonski propisan obrazac M1 - novi. Klikom na dugme <Novi podaci> u ovom prozoru se trenutno aktuelni podaci o određenom zaposlenom prepisuju iz baze u odgovarajuće polje.  

- rešenje o godišnjem odmoru (planiranje godišnjih odmora i kreiranje rešenje vrše se u prozoru Plan godišnjih odmora, a obračun koji u obzir uzima pravo na srazmerni godišnji odmor se nalazi u Pregledu GO) 

- rešenje o zasnivanju radnog odnosa - zakonom propisani obrazac E3

U prozor za svaki od ovih dokumenata se ulazi duplim klikom na željeni dokument.

 

Plan godišnjih odmora

Do prozora za unos plana godišnjih odmora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Dokumenti>Otvori>Plan godišnjih odmora ili klikom na odgovarajuće dugme glavnog toolbar-a.

U okviru ovog prozora se pravi plan godišnjih odmora za određenu godinu. Obračun se vrši na osnovu defnisanih osnov za godišnji odmor, a u obzir se uzima i maksimalni broj dana koje radnik može da dobije bez obzira na osnove.

U prvom delu prozora se nalazi filter plana po određenim kriterijumima:

-godini za koju se radi plan godišnjih odmora

-matičnom broju radnika po kome se radnik vodi u firmi

-prezimenu, odnosno imenu radnika

-organizacionoj jedinici

-radnom mestu

-vrsti rešenja

Ukoliko je čekirano polje "Prikaži osnove" u okviru plana biće prikazane i osnove za obračun dana za godišnji odmor radnika, za onog radnika koji je označen pokazivačem.

Klikom na dugme <Pregled> se inicira pregled.

Plan godišnjih odmora

Klikom na dugme <Rešenje> ulazi se u prozor za unos tekstualnog dokumenta rešenja o godišnjim odmorima za izabranog radnika, a to se može učiniti i duplim klikom na radnika za koga se želi uraditi rešenje o godišnjem odmoru. Tekst ovog rešenja kao i tekst vezan za druge vrste dokumenata koji se izdaju radniku se može inicijalno vezati i pri definisanju vrsta dokumenata klikom na dugme <Tekst>. Ukoliko se ovo učini potrebno je definisati polja koja će biti promenljiva, odnosno koja će se vući iz podataka za konkretnog radnika, dok će tekst biti identičan za sve radnike što umnogome olakšava kasnije štampu određenih dokumenata. 

Klikom na dugme <Formiraj> će se učitati  obrazac za unos plana godišnjih odmora sa prethodno obračunatim: ukupnim brojem dana godišnjeg odmora za tekuću godinu,  brojem dana godišnjeg odmora koji su radniku ostali za tekuću godinu, brojem dana godišnjeg odmora koji su preostali radniku iz prethodne godine, brojem dana godišnjeg odmora radnika koji su iskorišćeni.

Pored ovih podataka postoje i kolone u kojima se mogu videti podaci o ukupnom broju dana prošlogodišnjeg odmora radnika, brojem iskorišćenih dana prošlogodišnjeg odmora.

Unose se: broj dana godišnjeg odmora koji će se koristiti kao prvi deo godišnjeg odmora, period korišćenja prvog dela, datumom kada radnik treba da se vrati na posao, datum rešenja - inicijalno se upisuje tekući datum, ali ga je moguće promeniti, vrsta rešenja - u slučaju postojanja više različitih rešenja o godišnjim odmorima, delovodni broj pod kojim je zavedeno rešenje.

 

Konkurs na nova radna mesta

Do ovog dokumenta se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Dokumenti>Otvori>Konkurs na nova radna mesta ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Ovaj prozor služi da bi se u okviru njega evidentirali konkursi koje preduzeće raspisuje kada se javi potreba za prijemom novih radnika.

Izgled prozora zavisi da li firma zapošljava za svoje potrebe ili se bavi agencijskim zapošljavanjem.

Ako firma zapošljava za svoje potrebe, najpre se vrši evidencija odluke o zapošljavanju novih radnika, pri čemu se unose: vrsta dokumenta, kreator odluke, delovodni broj pod kojim je odluka zavedena, datum donošenja odluke i datum do koga odluka važi. Zatim se unosi evidencija samog konkursa pri čemu se najpre unose: vrsta dokumenta, kreator, delovodni broj, datum kada se raspisuje konkurs, datum do koga konkurs važi i broj odluke na osnovu koje se konkurs raspisuje.

Klikom na dugme <Evidencija konkursa> ulazi se u prozor za evidenciju detalja vezanih za određeni konkurs koji se raspisuje: o radnom mestu, potrebni opšti uslovi, potrebni posebni uslovi, sokumenta koja su potrebna radi dokazivanja da kandidat zadovoljava posebne uslove konkursa.

Klikom na dugme <Prijava slobodnih radnih mesta> ulazi se u prozor za definisanje detalja vezanih za konkretno radno mesto za koje se raspisuje konkurs: kreator prijave, delovodni broj, datum, vrsta dokumenta, naziv radnog mesta za koje se kreira prijava, broj potrebnih izvršilaca, opciono da li je to rad na određeno ili neodređeno vreme, ukoliko je na određeno unosi se period sa podacima o vremenu trajanja izraženom u odgovarajućim vremenskim jedinicama, razlog zapošljavanja, podatkom o polu kandidata, uslova vezanog za godine života kandidata za određeno radno mesto, vrsti radnog odnosa, radnom vremenu i broj radnih sati koji važi za određeno radno mesto. 

Klikom na dugme <Evidencija kandidata> se ulazi u prozor u kome se unose podaci o kandidatima koji se prijavljuju na konkurs. Podaci o radnom mestu se prepisuju iz prozora za prijavu slobodnih radnih mesta, a unose se: podaci o kandidatu - datum prijave, jedinstveni matični broj građana, prezime, ime, podatak o tome da li kandidat ispunjava posebne uslove navedene u konkursu, podatak o tome da li kandidat ispunjava opšte uslove konkursa za određeno radno mesto, podatak o tome da li je kandidat primljen ili ne, telefon, adresa i napomena ukoliko je potrebno kao i podaci o tome koja dokumenta je kandidat priložio.

 

Klikom na dugme <Kandidat>  se ulazi u prozor u kome se mogu videti svi podaci koji se odnose na određenog kandidata koji su prepisani iz sviih prethodnih prozora, a koji se odnose na određenog kandidata.

Podaci koji se unose su preuzeti iz zakonom propisanog obrasca za prijavu povreda na radu i podeljeni su zbog svog obima na nekoliko celina: opis povrede 1, opis povrede 2 i izveštaj doktora.

U slučaju da je u pitanju eksterno zapošljavanje od strane agencije (za potrebe trećeg lica) u ovaj prozor se  unose objavljeni (oglašeni) konkursi , a za svaki konkurs se unosi jedinstven delovodni broj, datum objavljivanja, datum do kog oglas važi, poslodavac, radno mesto koje oglašava i svi potrebni podaci o konkursu. Uslove je moguće uneti u stavkama (npr. zahtevana stručna sprema, zanimanje, znanje jezika, računara, obrazovni profil i slično) ili opisno (opisni unos je lakši, ali je posle teža selekcija kandidata). 

Konkurs za radno mesto

Za svaki konkurs se kao stavke unose kandidati prikladni za oglašeno radno mesto. Na listiću <<Osnovni podaci>> se mogu pročitati svi osnovni podaci o kandidatu uneti u prozoru Radnik, što olakšava proces identifikacije radnika i izbora prikladnog kandidata za radno mesto. Izveštaji sa intervjua i testiranja se unose preko rtf editora aplikacije i čuvaju se u bazi, a mogu se i štampati, kao i eksportovati u rft formatu, pa naknadno otvoriti u nekom tekstualnom editoru.

Kandidati prijavljeni na konkurs

Moguće je napraviti template za izveštaje sa nekim onsovnim podacima o kandidatu koji se „povlače“ iz baze (tako da ne moraju „ručno“ da se popunjavaju).

 

Disciplinski postupak

Ovaj prozor služi za pregled dokumenata vezanih za vođenje disciplinskog postupka sa podacima unešenim u dosijeu radnika i u okviru njega nije predviđeno unošenje novih dokumenata.  Kada se izabere ova vrsta dokumenata i kreira se novi dokument duplim klikom na novi dokument se otvara prozor za unošenje stavki određenog disciplinskog postupka. Do ovog prozora se može doći i iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Dokumenti>Otvori>Disciplinski postupak ili klikom na odgovarajuću ikonu.

Disciplinski postupak

Unose se podaci na listićima: <<Disciplinski postupak>>, <<Opis povrede>> , <<Kazna>> , <<Postupak po žalbi>> , <<Postupak po predlogu>> i <<Sudski spor>> i ti podaci služe za širi opis disciplinskog postupka.

 

Povreda na radu

Ovaj prozor služi za pregled dokumenata prijava povreda na radu sa podacima unešenim u dosijeu radnika i u okviru njega nije predviđeno unošenje novih dokumenata. Kada se izabere ova vrsta dokumenata i kreira novi dokument duplim klikom na red sa kreiranim dokumentom otvara se prozor za unošenje stavki određene prijave povrede na radu. Taj prozor je mogu otvoriti i korišćenjem glavnog menija putanjom Dokumenti>Otvori>Povrede na radu ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Povreda na radu

U okviru ovog prozora se unose dodatni podaci vezani za povredu: <<Opšti podaci>>, <<Opis mesta gde se nesreća dogodila>>, <<Opis povrede>>, <<Mere zaštite>, <<Očevidac>> i <<Izveštaj lekara>>.

 

Evidencija treninga

U prozoru Evidencija treninga, do kog se stiže preko glavnog menija putanjom Dokumenti>Otvori>Evidencija treninga ili prečicom korišćenjem slikovnog menija, unose se održani treninzi, treninzi koji su u toku ili se tek planiraju. U ovom prozoru moguć je pregled unetih treninga, formiranje i štampa Odluka o upućivanju na trening.

U gornjem delu prozora nalazi se filter za sužavanje izbora prilikom pregleda unetih treninga, zatim se nalazi deo sa spiskom treninga, dok je u donjem delu maska za unos osnovinih podataka i listić za unos svih radnika prijavljenih za trening.

Evidencija treninga

U listiću za unos prijavljenih radnika moguće je podeliti trošak treninga na sve radnike, formirati odluke o upućivanju na trening i pojedinačno štampati ove odluke.

Ako radnik nije prisustvovao treningu, treba odčekirati polje Prisustvovao.

Svaki trening ima i deo za unos termina održavanja i ostalih pratećih troškova (prevoz, smeštaj, hrana...). Modularni treninzi imaju više ovih termina, dok jednodnevni i višednevni imaju po jednu stavku.

Stavke treninga

U listiću Termin unosi se termin održavanja treninga ili jednog njegovog modula (kod modularnih treninga). Zatim, broj sati, ukupan trošak smeštaja, hrane, prevoza i ostali troškovi tog treninga ili modula. U listiću Troškovi se iniciraju radnici (popunjavaju svi prijavljeni, označeni da su prisustvovali treningu), označava se njihov status u vezi podele troškova (da li koriste prevoz, smešaj...) i dele se troškovi. Dobijeni iznosi mogu da se "ručno" koriguju.

 

Evidencija ocenjivanja

Do ovog prozora se stiže koriščćenjem glavnog menij putanjom Dokumenti>Otvori>Evidencija ocenjivanja.

U ovom prozoru se unose ocene za radnike. Ocenjivanje se vrši na mesečnom nivou i unose se ocene ispunjenosti ključnih pokazatelja učinka koji se definišu u prozoru Ključni pokazatelji učinka. Moguće je za svaku ocenu uneti i komentar kao i napisati opštu napomenu vezanu za rad određenog zaposlenog.

Evidencija ocenjivanja

Evidencija ocenjivanja

 

 


Pregledi

Pregled zaposlenih

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Pregled zaposlenih ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled je moguće dobiti pregled zaposlenih po nekom od sledećih kriterijuma:

- po organizacionim jedinicama

Pregled zaposlenih po organizacionim jedinicama

- brojno stanje po radnim mestima

Brojno stanje po radnim mestima

- brojno stanje po zvanjima

- primljeni radnici

Pregled zaposlenih - primljeni radnici

- radnici koji su otišli iz firme

- jubilarne nagrade

Pregled zaposlenih - jubilarne nagrade

- slave

- dobrovoljni penzioni fond

- rođendani

- izostanci

- blue i white podela (podela na radnike u proizvodnji i u menadžmentu)

Kroz filter je moguće dodatno suziti pretragu na odgovarajući period, statusu radnika (redovan, dopunski (zamena) ili volonter), organizcionoj jedinici, radnom mestu, zvanju, izlistati samo zaposlene ili nezaposlene rednike, radnike zaposlene na određeno ili neodređeno...

Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>.

 

Razni pregledi

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Razni pregledi ili klikom na odgovrajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Ovaj pregled daje različite infomacije o sistematizaciji radnih mesta, kvalifikacionoj strukturi radnika, brojnom stanju radnika, članovima porodice i stažu radnika. Pregled se inicira pozicioniranjem na pregled koji se želi dobiti. Pretraga se može suziti na osnovu sledećih kriterijuma: po organizacionoj jedinici, radnom mestu, imenu/prezimenu radnika ili matičnom broju radnika. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>.

Razni pregledi - sistematizacija

 

Izdate isprave

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Izdate isprave ili klikom na odgovorajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se dobijaju informacije o izdatim ispravama kao što su zdravstvene knjižice ili propusnice. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>. Može se dobiti pregled po sledećim kriterijumima: vrsti isprave, broju isprave, prikazu - svih radnika ili samo onih kojima su isprave izdate, periodu u kome su određene isprave izdate, prezimenu/imenu nosioca isprave, imenu roditelja - ukoliko je npr. zdravstvena knjižica izdata za dete radnika.

Izdate isprave

 

Članovi porodice

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Članovi porodice ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U okviru ovog pregleda možete dobiti pregled članova porodice određenog radnika. Pretraživanje se može vršiti po: datumu rođenja, srodstvu, godini i na određeni datum.

Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>.

Članovi porodice

 

Pregled dokumenata

 

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Pregled dokumenata ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U ovom pregledu moguće je izlistati sva dokumenta koja su izdata radniku. U filteru je moguće suziti pretragu na vrstu dokumenta, broj dokumenta, period izdavanja ili važenja, prezime i ime radnika. Takođe je moguće ući u sam dokument ili ga obrisati.

 

Pregled treninga

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Treninzi ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U ovom pregledu je moguće izlistati sve troškove koje je firma imala za treninge zaposlenih, zatim broj sati koje su zaposleni proveli na treninzima i ocene koje su agencije dobile držeći određene treninge. U filteru je pored tipa pregleda (troškovi, sati, ocene) moguće izabrati godinu, agenciju, radnika, organizacionu jedinicu i tip osoblja.

 

Pregled godišnjih odmora

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Pregled GO.

U ovom prozoru moguće je izlistati već napravljene obračune za godišnji odmor i napraviti nove. Obračuni se vrše na uneti datum, ako datum nije unet radi se obračun na današnji dan. Moguće je filtrirati i raditi obračun ili pregled za samo jednu organizacionu jedinicu ili samo jednog radnika.

Prilikom obračuna se uzimaju u obzir osnovi definisani za organizacionu jednicu radnika (ili prvu nadređenu koja ima definisane osnove). Broj dana GO ne sme da pređe maksimalan broj dana za tu organizacionu jedinicu i u skladu sa tim je moguće da će prilikom obračuna biti preskočeni neki osnovi (biće umanjen broj dana kako bi se sprečilo prekoračenje ograničenja).

Godišnji odmor se obračunava srazmerno. Za sve radnike se prilikom obračuna GO određuje datum početka radnog odnosa (zasnivanje RO ili početak rada posle prekida dužeg od 30 dana) i broj meseci koji je prošao od ovog dana do datuma obračuna GO. U slučaju da je ovaj datum pre početka tekuće godine za početak obračuna se uzima datum početka godine. Ako je broj meseci od početka perioda računanja <6 broj dana godišnjeg odmora se množi sa koeficijentom koji se računa kao količnik broja meseci i ukupnog broja meseci godišnje (broj meseci/12). Za radnike koji nisu ostvarili pravo na pun GO formiraju se Rešenja o srazmernom korišćenju GO.

Broj dana iz obračuna se mogu prikazati u Rešenju, ali datum Rešenja mora da bude isti kao datum obračuna. Moguće je proizvoljan broj puta obračunati godišnji odmor za radnika (svaki put kad mu se kreira Rešenje u izostancima).

Obračun GO

U pregledu obračunatog GO prikazuje se i broj iskorišćenih dana za tu godinu (na osnovu podataka unetih u izostancima).

Pregled obračuna GO

 

Kartica radnika

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Kadrovska evidencija" putanjom Pregledi>Kartica radnika.

U ovom prozoru se objedinjuju svi bitni podaci o jednom radniku i štampaju se kao izveštaj koji je moguće i odštampati. Potrebno je izabrati radnika u filteru i uneti datum na koji se formira izveštaj.

Kartica radnika