O programu

"Finansijsko knjigovodstvo" je program koji omogućava automatizovanje procesa knjiženja i koji umnogome olakšava rad. Knjiženje promena je moguće vršiti u različitim valutama. Moguće je pratiti salda konta i dobiti zbirne preglede klasa, grupa, sintetika i subsintetika. Izveštaji se mogu dobijatii po različitim analitikama (atributima) kao što su: komitenti, organizacione jedinice, radnici, projekti, gradilišta,...

Izrada zaključnih listova kao i bilansa stanja i bruto bilansa je automatizovana. Zatvaranje stavki može biti automatizovano ili ručno. Pored ovoga omogućena je i evidencija spornih potraživanja, vođenje blagajne sa evidencijom po sredstvima plaćanja kao i obračun kamata.


Osnovni podaci

Od osnovnih podataka u programu "Finansijsko knjigovodstvo" treba definisati sve vrste naloga koje firma koristi. Ovo definisanje se vrši u prozoru Vrste dokumenata a nešto više o tipovima i numeraciji dokumenata imate u delu uputstva Tipovi i vrste dokumenata.

Od tipova dokumenata u Finansijskom knjigovodstvu se koriste:

Nalog glavne knjige, Nalog blagajne za uplatu/isplatu, Nalog početnog stanja, Nalog početnog stanja blagajne, Nalog denominacije i Završni nalog tekuće godine.

Za svaki od ovih tipova možete definisati željene vrste npr. za tip Nalog glavne knjige možete definisati naloge: Kupci roba, Kupci uslege, Dobavljači, Izvod tekućeg računa i slično.

Vrste dokumenata u GK

Ostale tabele Odnovnih podataka koje možete popuniti i koristiti u okviru ovog programa su: Kontni plan, Valuta, Kursna lista, Kamatne stope, Područja, Komitenti, Ogranizaciona struktura firme i još neki podaci koji služe kao analitike prilikom knjiženja kao što su Radnici, Agenti prodaje. Više o prozorima za unos ovih podataka imate u delu uputstva Osnovni podaci.

 

Definisanje virmana u glavnoj knjizi

Pri definisanju virmana potrebno je definisati samo podatke koji se odnose na preduzeće koje ih izrađuje, kao što su: naziv preduzeća, broj tekućeg računa, svrha transakcije i sl. Opcije koje se unesu snimaju se klikom na dugme <Snimi>.

Ovako definisani virmani služe za plaćanja koja možete izvršiti kroz stavke naloga GK. Prozor za štampu virmana ima i opciju izvoza virmana u odgovarajućem formatu, kako bi se realizacija plaćanja izvršila kroz željenu aplikaciju elektronskog bankarstva.

 

Definisanje izveštaja

Da bi omogućili lakšu izmenu važnih izveštaja kao što su Bilans stanja i uspeha, ali i dozvolili korisnicima da definišu neke svoje forme izveštaja slične ovim u prozoru definisanje izveštaja je moguće po želji definisati izveštaj. Za ovako definisane izveštaje moguće je izlistati i odštampati pregled za proizvoljno izabran period. 

Naziv izveštaja, koji želimo da definišemo, unosimo u prozoru Izveštaj GK, koji se otvara klikom na dugme <Izveštaji GK>. U oviru ovog prozora moguće je pokrenuti akcije za preuzimanje već definisanih izveštaja. Definicije izveštaja se čuvaju u txt datotekama i pored uvoza unapred definisanih izveštaja, moguće je izveštaj definisan u jednoj bazi snimiti u txt fajl i učitati ga u drugu bazu. Za osnovni oblik Bilansa stanja i uspeha ćete uz instalaciju dobiti i odgovarajuću tekstualnu datoteku kojoj ćete moći da oformite definicije ovih izveštaja u Vašoj bazi.

Definisanje izveštaja

Pored uvoza definicije izveštaja moguće je i "ručno" definisati izveštaj. Prilikom unosa stavke izveštaja, ona se vezuje za odgovarajući izveštaj, unosi se oznaka (AOP), naziv stavke, račun (opis konta koja ulaze u stavku), formula (ako je stavka međuzbir drugih stavki) i oznaka da se iznos prikazuje samo ako je pozitivan. 

Stavke definisanog izveštaja 

 U listiću Konta, unose se konta koja ulaze u iznos stavke (u slučaju da stavka nije međuzbir). Prilikom vezivanja za konto moguće je izabrati i da li se gleda dugovna, potražna strana ili saldo, a moguće je odrediti i predznak zbira. Pored knjižnih konta moguće je izabrati i sintetička, ako stavka obuhvata sva konta iz neke grupe. Ako unesete neki broj u polje Koeficijent, onda će se iznos sa tog konta množiti sa unetim koeficijentom. Moguće je označiti Bez PS, onda se neće uzimati u obzir iznos knjižen na ovom kontu u okviru naloga početnog stanja.

Konta za stavku definisanog izveštaja

Za prikaz prozora za pregled definisanih izveštaja pogledajte deo uputstva sa pregledima u Finansijskom knjigovodstvu pod nazivom Definisani izveštaji.


Dokumenti

Nalozi tekućeg prometa

Do prozora za unos naloga tekućeg prometa se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Dokumenti>Otvori naloge>Nalozi tekućeg prometa ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Ove vrste dokumenata možete definisati u prozoru Vrste dokumenata.

Obrada svih naloga je slična, a specifične detalje o formiranju naloga početnog stanja i završnih naloga pogledajte u delovima uputstva Nalozi početnog stanja i Završni nalozi.

U ovom prozoru se vrši unos, pregled dokumenata po nekom kriterijumu i njihovo brisanje. Klikom na dugme <Nađi> dobiće se pregled po kriterijumu koji smo naveli u okviru filtera: vrsta naloga (blagajna, dobavljači za ostalo, ino dobavljači,...), vrsta prikaza (proknjiženi, neproknjiženi ili svi nalozi), podatke koji će se videti (nalozi, stavke, konta za određeni nalog na kome je pozicioniran pokazivač, komitenta koji je vezan za određeni nalog).

Nalog tekućeg prometa

Kada se u zaglavlju dokumenta unese datum, a pošto je izabrana u gornjem delu prozora vrsta naloga početnog stanja odn. registrator za koji se želi otvoriti nalog, prelazi se na unos stavki dokumenta. Klikom na dugme <Stavke> ulazi se u prozor za unos stavki dokumenta, dok se klikom na dugme <Knjiženje> vrši knjiženje određenog dokumenta.

Pri unosu stavki mora se voditi računa da nalog na kraju unosa bude saldiran jer jedino takav nalog može biti proknjižen. Nakon što je knjiženje završeno u zaglavlju dokumenta će se popuniti polje za čekiranje "P" koje služi da bi se evidentiralo knjiženje određenog dokumenta, u ovom slučaju naloga tekućeg prometa.

Stavka naloga tekućeg prometa

Ulaskom u stavke dokumenta otvara se prozor za unos i obradu stavki. Za svaku stavku unose se sledeći podaci: datum - ukoliko se želi uneti stavka sa datumom kada je ona nastala u slučaju periodičnog knjiženja, konto glavne knjige, opis stavke, iznos dugovni ili potražni, u polju "devize" se unosi iznos u devizama koje su u kontnom planu navedene u polju "paralelna valuta" i vezane za konto koji smo naveli u polju "konto" (bitno je napomenuti da preduzeće koje knjiži devizne transakcije za svaku valutu mora otvoriti poseban konto na kome će se ta valuta knjižiti.

Klikom na dugme pored polja Veza otvara se prozor u kome je moguće povezati stavke dokumenta sa nekim veznim dokumentom, što ima najviše smisla kod analitike komitent odn. u slučaju kada postoje određeni računi vezani za određenog komitenta. Dobiće se prikaz svih stavki vezanih za tog komitenta za navedeni konto.

Postoje dva slučaja dodeljivanja veze novounešenoj stavci:

a) kada preduzeće vodi evidenciju veznih dokumenata dakle za određeni konto se vezuje određeni broj računa izabranog komitenta - tada je na osnovu spiska stavki za ovog komitenta na navedenom kontu moguće klikom na dugme <Ubaci vezu> prebaciti vezu iz već postojećih stavki u polje za vezu u novounešenoj stavci

b) kada preduzeće nema podatak o vezi odn. kada je npr. komitent izvršio uplatu, ali ne postoji informacija za koji se dokument vezuje data uplata - tada se u novounešenoj stavci u polju veza najpre navede veza kojom će se povezati sve uplate za određenog komitenta, a zatim ulaskom u prozor za povezivanje stavki klikom na dugme <Izjednači vezu u stavkama> ta veza dodeli onim stavkama koje nisu imale podatak o veznom dokumentu.

Čekiranjem polja "sakrij stavke" dobiće se pregled stavki, ali samo sa prikazom salda.

Klikom na dugme <Snimi> snima se urađeno.

U polju "Valuta" se unosi datum do koga je određeni komitent trebao da izmiri dopele obaveze po određenoj fakturi. 

Klikom na dugme <Dodaj analitiku>  dobija se padajući meni iz koga je moguće izabrati neobaveznu analitiku koja će se voditi za navedeni konto naravno uz obavezne analitike koje su već dodeljene pri formiranju kontnog plana. Kasnije je moguće dobiti preglede i po ovim analitikama. Duplim klikom na analitiku otvoriće se prozor u kome je za analitiku koja već postoji moguće je izabrati konkretnog člana analitike, što ima najviše smisla kod komitenata.

 

Nalog početnog stanja

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Dokumenti>Otvori naloge>Nalozi početnog stanja .

I ovu vrstu dokumenata definišete u prozoru Vrste dokumenata.

Naloge početnog stanja u najvećem broju slučajeva formira naša Servisna služba, ali ukoliko se radi o početku korišćenja ovog programa to mogu učiniti i korisnici ručno, unošenjem stavki dokumenta.

Zaglavlje naloga početnog stanja

Kada otvorimo prozor za unošenje naloga početnog stanja u njemu se vrši unos, pregled dokumenata po nekom kriterijumu i njihovo brisanje. Klikom na dugme <Nađi> dobiće se pregled po kriterijumu koji smo naveli u okviru filtera: vrstu prikaza (proknjiženi, neproknjiženi ili svi nalozi), podatke koji će se videti (nalozi, stavke, konta za određeni nalog na kome je pozicioniran pokazivač, komitenta koji je vezan za određeni nalog).

Klikom na dugme <Stavke> ulazi se u prozor za unos stavki dokumenta, dok se klikom na dugme <Knjiženje> vrši knjiženje određenog dokumenta.

Ulaskom u stavke se u prozoru za njihovu obradu unose stavke ovog dokumenta. U polju za opis u gornjem delu prozora se unosi opisni tekst koji će se videti u stavkama u koloni za opis. Od podataka vezanih za određenu stavku se unose: datum (ako je tako određeno u opcijama glavne knjige), konto, naziv konta, opis, iznos na dugovnoj ili potražnoj strani, devize ukoliko se vode na navedenom kontu, veza iznosa sa određenim dokumentom, valuta plaćanja ukoliko je ima, analitike koje su obavezne, a vezane su za navedeni konto. Omogućen je i unos dodatnih analitika ukoliko se želi.

Stavke naloga početnog stanja

Najlakši i ujedno najjednostavniji način formiranja stavki naloga početnog stanja je da se to uradi automatski, klikom na dugme <Napravi nalog> , pri čemu se otvara prozor u kome se izabere period za koji se formira nalog početnog stanja, navedu konta čiji se spisak želi dobiti u donjem delu ovog prozora, zatim se klikom na dugme <Nađi> izlistaju ova konta, obeleže ona za koja se želi uraditi nalog početnog stanja i pusti njegovo formiranje klikom na dugme <Start>. Što se prikaza tiče mogu se videti: proknjiženi, neproknjiženi ili svi. Dalje se čekiranjem polja "Devize" u pregled mogu uvrstiti devizne iznose u stavkama a čekiranjem polja "Ako ima saldo" obezbeđuje se da se u pregledu vide i one stavke kod kojih postoji saldo. U polju koje se nalazi iznad polja "Devize" moguće je navesti kriterijum pretraživanja po registratoru odn. nalogu glavne knjige.

Kreiranje naloga početnog stanja

 

Završni nalozi

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Dokumenti>Otvori naloge>Završni nalozi .

Definisanje ove vrste dokumenata objašnjeni su u poglavlju Vrsta dokumenata.

Završni nalozi se kao dokumenti obično formiraju na kraju poslovne godine, a pre otvaranja početnog stanja za narednu poslovnu godinu ili eventualno ukoliko se želi neki presek u toku godine iz određenih razloga (preduzeće prestaje sa radom i sl.).

U ovom delu se vrši unos, pregled dokumenata po nekom kriterijumu  i njihovo brisanje. Klikom na dugme <Nađi> dobiće se pregled po kriterijumu koji smo naveli u okviru filtera: vrstu prikaza (proknjiženi, neproknjiženi ili svi nalozi), podatke koji će se videti (nalozi, stavke, konta za određeni nalog na kome je pozicioniran pokazivač, komitenta koji je vezan za određeni nalog). Klikom na dugme <Stavke> ulazi se u prozor za unos stavki dokumenta, dok se klikom na dugme <Knjiženje> vrši knjiženje određenog dokumenta.

Zaglavlje završnih naloga

Ulaskom u stavke se u prozoru za njihovu obradu unose stavke ovog  dokumenta. U polju za opis u gornjem delu prozora se unosi opisni tekst koji će se videti u stavkama u koloni za opis. Od podataka vezanih za određenu stavku se vide: datum (ako je tako određeno u opcijama glavne knjige), konto, naziv konta, opis, iznos na dugovnoj ili potražnoj strani, devize ukoliko se vode na navedenom kontu, veza iznosa sa određenim dokumentom, valuta plaćanja ukoliko je ima, analitike koje su obavezne a vezane su za navedeni konto. Omogućen je i unos dodatnih analitika ukoliko se želi.

Stavke završnog naloga

Najlakši i ujedno najjednostavniji način formiranja stavki završnih naloga je da se to uradi automatski, klikom na dugme <Napravi nalog>, pri čemu se otvara prozor u kome se izabere period za koji se formira završni nalog, navedu konta čiji se spisak želi dobiti u donjem delu ovog prozora, zatim se klikom na dugme <Nađi> izlistaju ova konta, obeleže ona za koja se želi uraditi završni nalog i pusti njegovo formiranje klikom na dugme <Start>. Što se prikaza tiče mogu se videti: proknjiženi, neproknjiženi ili svi. Dalje se čekiranjem polja "Devize" u pregled mogu uvrstiti devizni iznosi u stavkama a čekiranjem polja "Ako ima saldo" obezbeđuje se da se u pregledu vide i one stavke kod kojih postoji saldo. U polju koje se nalazi iznad polja "Devize" moguće je navesti kriterijum pretraživanja po registratoru, odnosno nalogu glavne knjige.

Formiranje završnog naloga

 

Obračun kamate

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Dokumenti>Nalozi>Obračun kamate ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbara.

U okviru ovog dela je omogućeno automatizovano izračunavanje kamate, bilo da se radi o kupcima i njihovim obavezama prema preduzeću koje radi obračun ili o dobavljačima pri čemu se obračunava kamata preduzeća koje radi obračun prema dobavljačima. U prvom delu prozora se nalazi filter koji služi za definisanje određenih kriterijuma pregleda ili unosa dokumenata obračuna. Tako je moguće izabrati: da li se radi o kupcima ili dobavljačima; period za koji se radi obračun; klikom na dugme <Pregled> pregled po određenom kriterijumu; klikom na dugme <Formiraj> generiše se spisak konta iz glavne knjige. Klikom na dugme <Kamatni listovi> dobiće se prikaz kamatnih listova po određenom obračunu. U drugom delu ovog prozora dobiće se pregled svih obračuna po određenom kriterijumu.  

Obračun kamate

U trećem delu se unose podaci za određeni obračun:

od dana - unosi se datum od koga se želi uraditi obračun kamate

na dan - unosi se datum kada se radi obračun kamate

valuta - određuje valuta konta koja će se uzimati u obzir

fakture - u okviru ovog polja određuje se koje će se fakture uzimati u obzir: sve, zatvorene ili otvorene

kamatna stopa - bira se kamatna stopa po kojoj će se vršiti obračun

žiro račun - navodi se žiro račun preduzeća koje radi obračun i ovaj podatak je bitan za kasniju štampu kamatnih listova koji nastaju iz obračuna

opis - ovo je polje za unos dodatnih napomena vezanih za konkretan obračun

najmanji iznos kamate - unosi se iznos kamate za koji se neće uzimati u obzir fakture kod kojih je taj iznos manji od navedenog

rok plaćanja - navodi se period u danima koji služi kao obaveštenje dužniku da za taj period mora izmiriti obaveze po obračunu i vidi se na štampi kamatnog lista za određenog komitenta

način obračuna - obračun se može uraditi na dva načina: pojedinačno, što znači da će se prilikom obračuna uzimati kamata po svakom računu zasebno, a zatim sabirati ili zbirno, što znači da će se obračun vršiti hronološki i kumulativno

Polje za čekiranje "Do izmirenja glavnice" ukoliko je čekirano proizvodi takav obračun po kome, ukoliko preduzeće dužnik izmiri svoje obaveze u visini glavnice zaduženja, preduzeće ostaje zaduženo samo za iznos kamate do tog momenta, a ne zaračunava mu se dodatna kamata. 

Polje za čekiranje "Od proknjižene kamate" ukoliko je čekirano proizvodi obračun koji obračunava kamatu uzimajući u obzir samo neproknjižene kamate.

Klikom na dugme <Prikaži konta> otvara se prozorčić u kome se navodi spisak konta po kojima se želi obračunati kamata. Polje "Grupa" ukoliko je čekirano služi da odredi da će obračun biti urađen samo za grupu određenog konta.

 

Kamatni listovi

Kamatni listovi služe za pregled obračunatih kamata ili za unos obračuna kamata za konkretnog komitenta.

Prozor za formiranje i pregled kamatnih listova se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se nalazi filter u kome se bira najpre prikaz po kupcima ili dobavljačima u zavisnosti od vrste obračuna koji će se uraditi ili videti u pregledu; period za dan formiranja kamatnog lista i komitent ukoliko se radi obračun za određenog komitenta. U okviru ovog dela se nalaze i dugmad:

<Pregled> kojim se aktivira prikaz dokumenta po određenom kriterijumu

<Stavke> kojim se ulazi u prozor za obradu stavki ovog dokumenta

<Formiraj> formira  se spisak obračuna automatski iz glavne knjige

<Knjiži> knjiže se kamatni listovi u glavnu knjigu

U drugom delu se dobija pregled već postojećih kamatnih listova ili se mogu praviti novi za konkretnog komitenta.

U trećem delu se unose podaci za konkretan kamatni list:

-redni broj

-od dana - unosi se datum od koga se želi obračunati kamata

-na dan - unosi se datum kada se kreira kamatni list

-valuta - unosi se valuta u kojoj se obra~unava kamata

-fakture - navodi se kriterijum za izbor faktura: sve, otvorene, zatvorene

-komitent - unosi se naziv za konkretnog komitenta

-kamatna stopa - u ovom polju se unosi kamatna stopa po kojoj će se obračunavati kamata

-rok plaćanja - unosi se broj dana za koje komitent treba da izmiri iznos obračunate kamate

-najmanji iznos - u ovom polju se uzima u obzir najmanji iznos kamate koji se mora platiti

-žiro račun - unosi se broj žiro računa preduzeća

-opis - ovo je opisno polje u kome se mogu navesti dodatne pojedinosti vezane za određeni kamatni list

-način obračuna - obračun se može uraditi na dva načina: pojedinačno što znači da će se prilikom obračuna uzimati kamata po svakom računu zasebno a zatim sabirati ili zbirno što znači da će se obračun vršiti hronološki i kumulativno

Polje za čekiranje "Do izmirenja glavnice" ukoliko je čekirano proizvodi takav obračun po kome, ukoliko preduzeće dužnik izmiri svoje obaveze u visini glavnice zaduženja, preduzeće ostaje zaduženo samo za iznos kamate do tog momenta, a ne zaračunava mu se dodatna kamata. 

Polje za čekiranje "Od proknjižene kamate" ukoliko je čekirano proizvodi obračun koji obračunava kamatu uzimajući u obzir samo neproknjižene kamate.

Klikom na dugme <Prikaži konta> otvara se prozorčić u kome se navodi spisak konta po kojima  se želi obračunati kamata. Polje "Grupa" ukoliko je čekirano služi da odredi da će obračun biti urađen samo za grupu određenog konta.

Kada se uđe u prozor za stavke kamatnih listova, moguće je pogledati dva prikaza istih: ako je čekirano polje "Kamate" dobiće se pregled u kome nije moguće editovati zaduženja već se ona vuku automatski za određenog komitenta a ukoliko je čekirano polje "Unos" moguće je menjati ova polja odnosno ručno unositi zaduženja stim da se mora poštovati određeni redosled (novi red se uvek unosi ispod reda na kome pokazivač trenutno stoji). Ukoliko se zaduženja unose ručno potrebno je klikom na dugme <Obračunaj> pokrenuti obračun kamata. Opis ostalih dugmadi je isti kao i kod unosa zaglavlja.

Čekiranjem polja "A3" se aktivira opcija kojom će se na štampi dobiti prikaz prilagođen formatiu A3.

 


Pregledi

Pregledi naloga

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Pregledi naloga ili klikom na odgovorajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled na jednom mestu se mogu videti svi nalozi koji su nastali u glavnoj knjizi u toku određenog perioda. Na ekranu se dobija pregled naloga sa njihovim rednim brojem, brojem naloga, datumom nastanka, dugovnom i potražnom stranom, saldom, brojem stavki i poljem "P" koje postaje čekirano kada se određeni nalog proknjiži. Pregled se dobija klikom na dugme <Nađi>.

U prvom delu prozora za pregled naloga postoje određeni kriterijumi za pretraživanje uz pomoć kojih filtriramo naloge: period, vrsta dokumenta - navodimo određenu vrstu dokumenta (registrator) za koji želimo videti pregled naloga, konto - navodimo konto za koji želimo videti naloge čije su stavke proknjižene na datom kontu

Što se prikaza naloga tiče u smislu njihovog knjiženja moguće je videti proknjižene, neproknjižene i sve naloge.

Polje za čekiranje "Stavke" služi da bi se u pregledu pored spiska samih naloga na ekranu prikazale i stavke onog naloga na kome je trenutno pozicioniran pokazivač, dok polje "Bez konta" služi da bi se na ekranu prikazao i spisak onih stavki naloga koje su prenešene iz drugih baza bez unešenih konta (da bi se olakšalo ispravljanje tih stavki, jer nalog ne može biti unet u glavnu knjigu ukoliko ne sadrži naveden konto u svojim stavkama).

Pregled naloga

Klikom na dugme <Pogled> se može videti pregled stavki određenog naloga, što se može učiniti i duplim klikom kao i čekiranjem polja "Stavke". Ukoliko nalog nije proknjižen pozicioniranjem na određeni nalog umesto ovog dugmeta biće aktivno dugme <Ispravak>, tako da je moguće ispraviti stavke ovog naloga i potom proknjižiti nalog.

Klikom na dugme <Datoteka> otvara se prozor u kome je moguće navesti putanju prebacivanja naloga u određenu eksternu datoteku radi daljeg prebacivanja u novu poslovnu godinu (nalog početnog stanja). Taj posao obavlja naša servisna služba.

Pregled uključuje i veliki broj štampanih dokumenata u okviru pozora za štampu.

 

Pregled po stavkama - Kartice

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Pregled po stavkama - Kartice ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U ovom pregledu se može dobiti pregled stavki naloga glavne knjige. Pregled se pokreće klikom na dugme <Nađi>, a može se dobiti po različitim kriterijumima koji se određuju u filteru: period, vrsti dokumenta (registartoru) sa nalozima čije se stavke žele videti u pregledu (izbor se vrši njihovim odabirom u polju "D"), po određenom broju konta čiji se izbor vrši u polju "K", po određenoj vrsti analitike: komitent, organizaciona jedinica, radnik (izbor se vrši u polju "V"), po konkretnom članu skupa za određenu analitiku, izbor se vrši u polju "A" za vrstu analitike, a zatim se u polju desno izabere konkretan član po šiframa.

Pregled se može dobiti po više kriterijuma čiji se redosled, a ujedno i prioritet vidi u posebnom delu pri čemu se brisanje određenog kriterijuma vrši klikom miša na kriterijum iz spiska koji želite da obrišete.

U pregledu mogu biti prikazane stavke koje su proknjižene, one koje nisu ili sve.

Postoje i polja za čekiranje koja služe za dodatno filtriranje:

- po mesecima - ovo polje je specifično jer ima dve mogućnosti za čekiranje:

a) kada je polje čekirano oznakom za čekiranje - tada će se u pregledu dobiti stavke sa prikazom zbirnih stanja po mesecima

b) kada je polje čekirano kvadratićem - tada će se u pregledu videti zbirni promet po mesecima bez prikaza stavki

- prethodni promet - ukoliko je čekirano omogućava da se u pregledu dobije promet za navedeni period, s tim što će se u prvoj stavci pregleda videti promet u prethodnom periodu

- jedan konto - ukoliko je čekirano ovo polje u pregledu će se za konto koji je naveden u odgovarajućem polju dobiti pregled stavki samo za taj konto dok će u suprotnom biti prikazane sve stavke koje su proknjižene i za konta koja počinju navedenim kontom

- kumulativ - ukoliko je čekirano ovo polje dobiće se pregled stavki kumulativno

- devize - u pregled će biti uključene i stavke sa deviznim prometom 

Pregled po stavkama - Kartice

Pregled uključuje i veliki broj štampanih dokumenata u okviru pozora za štampu.

 

Višestruka analitika

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Višestruka analitika ili klikom na ikonu glavnog toolbar-a.

U ovom pregledu se može dobiti pregled prometa po različitim vrstama analitika odnosno atributa za koje želimo da vidimo promet. Najčešće se koristi pri pregledu prometa po organizacionim jedinicama ili vezano za komitente. Pregled se inicira klikom na dugme <Nađi>, a može se dobiti po različitim kriterijumima: periodu, vrsti dokumenta (registartoru) sa nalozima čije se stavke žele videti u pregledu (izbor se vrši njihovim odabirom u polju "D"), po određenom broju konta čiji se izbor vrši u polju "K", po određenoj vrsti analitike: komitent, organizaciona jedinica, radnik,... (izbor se vrši u polju "V"), po konkretnoj analitici (izbor se vrši u polju "A" za vrstu analitike, a zatim se u polju desno izabere konkretna analitika po šifri ili nazivu).

Pregled se može dobiti po više kriterijuma čiji se redosled, a ujedno i prioritet, vidi u posebnom delu pri čemu se brisanje određenog kriterijuma vrši klikom miša na kriterijum iz spiska koji želite da obrišete.

Kriterijumi koji su obavezni su ili vrsta dokumenta ili konkretna analitika!

U pregledu mogu biti prikazane stavke koje su proknjižene, one koje nisu ili sve.

Postoje i polja za čekiranje koja služe za dodatno filtriranje:

- jedan konto - ukoliko je čekirano ovo polje u pregledu će se za konto koji je naveden u odgovarajućem polju dobiti pregled stavki samo za taj konto dok će u suprotnom biti prikazane sve stavke koje su proknjižene i za konta koja počinju navedenim kontom.

- po kontima - ukoliko nije naveden nijedan konto u odgovarajućem polju, čekiranjem ovog polja se u pregledu inicira prikaz prometa sa prikazom konta na kojima je taj promet proknjižen

- devize - u pregled će biti uključene i stavke sa deviznim prometom 

- prikaz stavki - ukoliko želite pregled sa prikazom stavki potrebno je da čekirate ovo polje i da izaberete da li želite pregled svih ili samo otvorenih stavki

 U pregledu se mogu videti proknjiženi, neproknjiženi ili svi prometi koji su vezani za analitiku koju smo naveli.

Višestruke analitike

Klikom na dugme <Opcije> se otvara prozor za definisanje opcija vezanih za štampu ovog pregleda

Definišu se: datum, minimum dugovne i potražne strane, broj dana za koji je prekoračen rok plaćanja. Polje za čekiranje "ne kontrolisati konto kod zatvaranja" služi da bi se njegovim aktiviranjem kontrolisala samo veza u stavkama naloga glavne knjige, a koji se odnose na navedenu analitiku. Polje za čekiranje "zatvori stavke sa kontrolom deviznog dela" utiče na to da se prilikom zatvaranja stavki uzmu u obzir i one koje u sebi sadrže konta na kojima je knjižen devizni promet.

Klikom na dugme <Zatvori stavke> vrši se automatsko zatvaranje stavki upoređivanjem veze u njima, tako da će stavke sa istom vezom u polju "Veza", a sa jednakim iznosima na dugovnoj i potražnoj strani biti zatvorene.

Pregled uključuje i veliki broj štampanih dokumenata u okviru pozora za štampu.

 

Pregled po organizacionim jedinicama

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Pregled po organizacionim jedinicama ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled će se dobiti pregled prometa po organizacionim jedinicama: proknjiženih, neproknjiženih ili svih. Pregled se inicira klikom na dugme <Nađi>.

Dalje se pregled može filtrirati po sledećim kriterijumima: period, vrsta dokumenta (registratora) - navođenjem vrste u polju "D", po kontu - navođenjem konta u polju "K", po klasifikaciji organizacionih jedinica - navođenjem klasifikacione grupe u polju "KL" (dobiće se pregled prometa svih članova jedne klasifikacione grupe u okviru celog preduzeća), po organizacionoj jedinici dobiće se pregled prometa po konkretnoj organizacionoj jedinici.

Može se izabrati i za koji nivo organizacione strukture se želi pregled, navođenjem broja nivoa do kog se želi pregled u polju "Nivo".

Kriterijum pretraživanja se može suziti čekiranjem polja "Jedan konto" čime se postiže da se u pregledu dobije prikaz prometa samo za konto koji je naveden u odgovarajućem polju dok će se u suprotnom dobiti pregled prometa i na svim kontima koja počinju datim kontom.

Čekiranjem polja "Bez knjiženja" dobiće se pregled prometa i po organizacionim jedinicama koje se nalaze na sledećim podnivoima, a na kojima nije bilo knjiženja.

Pregled po organizacionim jedinicama

 

Zbirni pregled po analitici (sporna potraživanja)

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Zbirni pregled po analitici ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se dobija prikaz prometa za konkretnu vrstu analitike što je bitno kada preduzeće želi da na jednom mestu sagleda dugovanja svojih komitenata odnosno sporna potraživanja. Pregled se pokreće klikom na dugme <Nađi>. Može se prikazati proknjiženi, neproknjiženi ili sav promet.

Pregled se može dobiti po različitim kriterijumima pretraživanja: periodu, vrsti analitike - navođenjem vrste analitike u polju "Vrsta", po određenom kontu na kome je knjiženo - navođenjem broja konta u polju "Konto", po određenoj vrsti dokumenta (registratoru) - navođenjem vrste dokumenta u polju "Dok".

Ukoliko nije naveden konto prikaz sa kontima se može inicirati i čekiranjem polja "Konta", dok se ukoliko je konto naveden pregled samo za taj konto može dobiti čekiranjem polja "Jedan konto".

Ukoliko se čekira polje "Stavke" na ekranu će se dobiti pregled stavki koje se nalaze na kontu na kome stoji pokazivač, a na kome je evidentirana promena vezana za određenu vrstu analitike.

Čekiranjem polja "Devize" dobiće se pregled i deviznog prometa.

Sporna potraživanja 1

Čekiranjem polja "SP" (sporna potraživanja) preduzeće će u pregledu videti prikaz dugovanja komitenata, ali na jednom ekranu što važi i za štampu. Otvara se prozor za izbor opcija koje želite uzeti u obzir kod izbora komitenata odnosno njihovih dugovanja. U ovom pregledu je moguće editovati polja "Veza", "Valuta" i "Opis" te je na taj način moguće izvesti zatvaranje stavki.

Sporna potraživanja 2

Dobiće se pregled za određene komitente kod kojih postoje nezatvorene stavke odnosno sporna potraživanja. Ovakav pregled se može i štampati, a zatim poslati komitentu o kome je reč.

Klikom na dugme <Opcije> se otvara prozor prikazan na sledećoj slici, ali služi da se već u izlistanom pregledu (bez aktiviranja opcije spornih potraživanja) za određenu vrstu analitike navedu dodatni kriterijumi pretraživanja.

Sporna potraživanja 3

 

Zbirni pregled analitike po kontima

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Zbirni pregled analitike po kontima ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se dobija pregled prometa za određenu vrstu analitike sa prikazom konta. Pregled se inicira klikom na dugme <Nađi>. Može se videti prikaz proknjiženih, neproknjiženih i svih promena. Ovaj pregled najčešće se koristi kada preduzeće želi da vidi promet za određenog komitenta/komitente ili za organizacione jedinice i sl.

Pretraživanje je moguće po sledećim kriterijumima: periodu, po vrsti analitike - navođenjem naziva vrste u polju "Vrsta", po analitici - kriterijum pretraživanja se na ovaj način sužava i dobija se pregled prometa za konkretnog člana određene vrste analitike, po vrsti dokumenta (registratoru) - navođenjem vrste dokumenta u polju "Vrsta dok".

Polje za čekiranje "Devize" služi da bi se u pregled uvrstio i devizni promet za određenu vrstu analitike i na kontima na kojima se vrši knjiženje takvih promena.

Ukoliko nije navedena konkretna analitika u odgovarajućem polju, mogu se u pregled uvrstiti sve analitike koje pripadaju određenoj vrsti, čekiranjem polja "Analitika".

Čekiranjem polja "Stavke" će se u pregled uvrstiti i stavke naloga glavne knjige koje su vezane za datu vrstu analitike odnosno za njenog konkretnog člana ukoliko je naveden kao kriterijum za pretraživanje.

Zbirni pregled analitike po kontu

 

Pregled dospeća faktura

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Pregeld dospeća faktura ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U njemu su izlistana dugovanja firme prema kupcima i potraživanja od dobavljača po posebnim kriterijumima.

Postoje tri opcije pregleda:

- za određeni broj dana

Prikazuju se sve stavke čija valuta plaćanja dospeva za izabrani broj dana (potrebno je uneti datum pregleda i period dospeća u danima). Prikazuju se samo stavke čiji je saldo veći od 0 (uz izbor da li se posmatra knjigovodstveni ili saldo u valuti potraživanja). A moguće je izabrati da se uz stavke čiji je datum valute u budućnosti prikažu i stavke čija je valuta već istekla.

Dospece za odredjeni broj dana

- po ročnosti

Prikazuju se stavke koje ističu u narednom periodu u odnosu na uneti datum pregleda. Iznosi su raspoređeni po kolonama u zavisnosti od valute plaćanja (da li stavka dopeva za 15, 30, 60, 90 ili više dana).

Dospece po rocnosti

- starost potraživanja

Prikazuju se stavke čiji je datum dospeća istekao u odnosu na uneti datum pregleda. Moguće je izabrati rok prekoračenja  (3 meseca, 3-6 meseci, 6-12...).

Dospece po starosti potrazivanja

Naravno, potrebno je u filteru uneti konto kupca, odnosno dobavljača na kom se knjiže ova potraživanja/dugovanja (u suprotnom će biti izlistane sve stavke koje su knjižene). Ove preglede moguće je dodatno filtrirati po komitentu, organizacionoj jedinici, valuti ili broju fakture. Takođe je moguće izabrati željeni prikaz međuzbireva (po kontu, komitentu, valuti...).

 

Zatvaranje stavki

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Zatvaranje stavki ili klikom na odgovrajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled moguće je izvršiti zatvaranje otvorenih stavki na dva načina: automatski i ručno (čekiranjem polja "Ručno"). Pregled se inicira klikom na dugme <Nađi>. Uslov koji mora biti zadovoljen je da se izabere najpre vrsta analitike u polju "V" a zatim i konkretna analitika za koju želite da dobijete pregled otvorenih stavki u polju "A". Što se tiče prikaza, u pregledu se mogu videti proknjižene, neproknjižene ili sve stavke. 

Polja koja se mogu menjati u ovom pregledu su: veza, valuta i opis.

Pregled se može filtrirati i po dodatnim kriterijumima: periodu, vrsti dokumenta - navođenjem vrste u polju "D", po određenom kontu - navođenjem konta u polju "K".

Klikom na dugme <Opcije> se otvara prozor za definisanje uslova za stavke, čime se sužava kriterijum pretraživanja (izlistavaju se one stavke koje ispunjavaju te uslove koji se odnose na iznose dugovne/potražne strane, datum ili datum kada je nastala određena stavka).

Postoje i polja za čekiranje određenih dodatnih opcija pregleda:

polje "Maks" - ukoliko je čekirano aktivira pregled koji će raširiti deo ekrana u kome se nalazi spisak stavki dok se ne vidi prozor sa prikazom same stavke

polje "Sa devizama" - ukoliko je čekirano, u procesu zatvaranja stavki će se uzeti u obzir i one sa deviznim delom

polje "Prikaz deviza" - ukoliko je čekirano, u pregledu daje i prikaz kolona koje se odnose na devizni promet

polje "Bez konta" - ukoliko je čekirano obezbeđuje da se zatvaraju stavke bez kontrole veze u njima, tako da je moguće zatvoriti i stavke koje nemaju istu vezu s tim što to nije dozvoljeno zakonom

Zatvaranje stavki se vrši klikom na dugme <Zatvori>. Kod ručnog zatvaranja obeleže se stavke koje želite da zatvorite ručno, ali se prvo moraju razvezati (desnim klikom miša). Kada se stavke zatvaraju na ovaj način u koloni koja ukazuje na status stavki se ispred rednog broja para stavki kod kojih je ovaj broj isti pojavljuje predznak minus. 

Zatvaranje stavki

 

Bruto bilans - Klase - Grupe - Sintetika

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Bruto bilans-Klase-Grupe-Sintetika ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled možete videti bruto bilans po različitim kriterijumima, a prikaz može biti sa neproknjiženim, proknjiženim ili svim promenama: za određeni period, za određena konta, za određenu vrstu dokumenata - navođenjem vrste u polju desno od polja za čekiranje konta, za određenu organizacionu jedinicu - navođenjem određene organizacione jedinice za koju se želi videti bruto bilans u polju desno od polja za čekiranje opcije za prikaz sintetičkih konta na 3 cifre.

Pregled se dobija klikom na dugme <Nađi>.

Postoje i polja za čekiranje koja omogućavaju, ukoliko su čekirana, aktiviranje pregleda po dodatnim kriterijumima:

polje "Klase"  - u pregledu će se videti zbirni promet po klasama

polje "Grupe" - u pregledu će se videti zbirni promet po grupama

polje "Konta" - u pregledu će se videti  promet po kontima pojedinačno

polje "Sint-3  - u pregledu će se videti promet ali samo po sintetičkim kontima koja sadrže 3 cifre 

polje "Više baza" - u pregled se uključuje veći broj baza te će se dobiti bruto bilans za više baza. To je naročito bitno kod preduzeća koja su oprganizovana kao holdinzi odnosno, koja se sastoje od većeg broja preduzeća.

polje "Bez završnih" - u pregledu će se dobiti bruto bilansa sa realnim stanjem salda, bez završnih naloga koji saldiraju sva konta na nulu

polje "D-P saldo" - u pregledu će se dobiti saldo koji je razdvojen na dugovni i potražni i neće biti predznaka minus u ukupnom saldu

polje "Devize" - u pregledu će se dobiti i prikaz kolona sa dugovnom, potražnom stranom i saldom

polje "Analitika" - ovo polje se može aktivirati samo iz bruto bilansa, a njegovim čekiranjem će se dobiti pregled konta sa prikazom analitike vezane za taj konto, a kojoj je dodeljena prednost

polje "Subsintetika" u pregledu će se dobiti prikaz međuzbirova subsintetika koje sadrže onoliko cifara koliko smo naveli u ovom polju

polje "Zaključni list" - na ekranu se dobija zaključni list koji se razlikuje od bruto bilansa u tome što je promet razbijen na delove: početno stanje, promet bez početnog stanja, promet sa početnim stanjem i saldo.

Bruto bilans

 

Bilans uspeha i stanja

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Bilans uspeha ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U ovom pregledu će se dobiti prikaz zakonski propisanog obrasca za bilans uspeha ukoliko je čekirana opcija u polju "Bilans uspeha", dok se u suprotnom može dobiti bilans stanja sa pregledom aktive ili pasive u zavisnosti koja se od te dve opcije izabere. Pregled odnosno obračun će se dobiti klikom na dugme <Izračunaj>. Prikaz se može dobiti sa proknjiženim, neproknjiženim ili svim promenama.

Pretraživanje se može vršiti po sledećim kriterijumima: periodu, po vrsti dokumenata (registratora) navođenjem te vrste u polju "Vrsta dokumenta", po načinu zaokruženja - zakonom se zaokružuju iznosi iz ovog pregleda na 1000, ali je korisniku ostavljena mogućnost da i na drugi način zaokruži pomenute iznose.

Čekiranjem polja "Više baza" u obzir će se uzeti baze koje budu obeležene u prozoru koji se aktivira i zatim će se dobiti pregled koji će sadržti obračun iz tih baza.

Bilans

Bilanse uspeha i stanja, a i neke dodatne izveštaje ovog tipa možete dobiti i u pregledu definisanih izveštaja. Samo treba da definišete koji iznosi se smeštaju u AOP-e (ili da uvezete definiciju ovih izveštaja u zavisnosti od zakonske regulative koju koristite). Više od definisanju izveštaja imate u delu uputstva Definisanje izveštaja.

 

Definisani izveštaji

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo" putanjom Pregledi>Definisani izveštaji.

U njemu se bira definisan izveštaj i prikazuju se iznosi obračunati na osnovu pravila definisanih u prozoru Definisanje izveštaja.

Za svaki AOP se računaju iznosi knjiženi na navedenim kontima ili odgovarajući međuzbirovi. Moguć je prikaz iznosa prethodne godine uz eventualni izbor baze u kojoj se nalaze knjiženja prethodne godine (u slučaju da je vršeno razdvajanje godina).

Pregled definisanih izveštaja

Iznosi mogu da budu i ručno korigovani. U ovom prozoru možete odštampati definisane izveštaje ili ih eksportovati u xml format pogodan za uvoz u APR. Bilanse stanja i uspeha ne morate ručno definisati, već možete kontaktirati našu servisnu podršku koja će u vašu bazu uvući definicije bilansa po aktuelnoj zakonskoj regulativi.