O programu

"Finansijska operativa" je program koji će menadžmentu preduzeća omogućiti uvek ažurne informacije vezane za poslovanje. Kroz veliki broj pregleda omogućen je uvid u sve finansijske transakcije vezane kako za obaveze firme tako i za obaveze komitenata prema firmi. Dnevna ažurnost omogućava uspešnije planiranje i samim tim efikasnije donošenje poslovnih odluka. Postiže se izvanredna kontrola finansijskih transakcija pri čemu treba istaći da se  blagajničko poslovanje može realizovati u različitim valutama sa evidencijom po sredstvima plaćanja. Kroz knjige ulaznih i izlaznih faktura i profaktura olakšan je uvid u sve dokumente bez potrebe njihovog evidentiranja u papirnom obliku. Omogućeno je vodenje kartica i zbirnih pregleda stanja kupaca i dobavljača, evidencija avansa. Zatvaranje zaduženja i uplata moguće je u različitim valutama. Takođe mogu se realizovati i delimična zatvaranja u zavisnosti od toga koliko je sredstava uplaćeno ili isplaćeno. Dospeće svih ulaznih i izlaznih faktura prikazano je kroz njihov pregled uz povezanost sa štampom virmana. Evidencija spornih potraživanja omogućava pravovremeni uvid na sporna i zakasnela dugovanja i potraživanja, a postoji i mogućnost obračuna kamata.

Kroz ovaj modul je omoguceno sprovođenje multilateralnih kompenzacija. Pored pomenutog moguće je pratiti troškove i prihode kroz proizvoljan broj analitika (radnici, org.jedinice, projekti, gradilišta...). Formiranje i štampa faktura, radnih naloga i pratećih proizvodnih dokumenata po plaćenim profakturama je automatizovano kao i knjiženje ulaznih i izlaznih faktura i prometa izvoda blagajne u glavnu knjigu.

U okviru ovog programa se nalazi i evidencija PDV-a sa svim potrebnim obrascima koje je moguće eksportovati iz programa i na taj način prijaviti na sajtu e-Porezi. Više o ovome pročitajte u delu PDV evidencija.

 


Osnovni podaci

Definisanje vrsta dokumenata koje firma koristi se i za ovaj program vrši u prozoru Vrste dokumenata, a nešto više o tipovima i numeraciji dokumenata imate u delu uputstva Tipovi i vrste dokumenata.

Od tipova dokumenata u "Finansijskoj operativi" se koriste:

Ulazne i (izlazne) fakture (i profakture, koje se sad ređe koriste), Izvod tekućeg računa i Izvod blagajne za uplatu i isplatu (i početna stanja izvoda i blagajne). Kao poseban tip izdvajamo Ugovor sa dobavljačem, koji se ređe koristi i služi za praćenje ispunjenja ugovora sa dobavljačem.

Za svaki od ovih tipova možete definisati željene vrste npr. za tip Ulazna faktura možete definisati naloge: Nabavka robe, Troškovi električne energije, troškovi reprezentacije i slično. Dok za sve tekuće račune koje firma koristi (u različitim bankama i valutama) treba definisati poseban Izvod tekućeg računa i za svaki napraviti njegovo Početno stanje. isto važi i za blagajnu. Što se Faktura (izlaznih) tiče njih možemo definisati u okviru ovog programa ili u okviru programa "Trgovina" (ukoliko njega koristite za fakturisanje). Fakture napravljene u "Trgovini" biće vidljive i u Knjizi izlaznih faktura u okviru "Finansijske operative".

Osim Vrsta dokumenata u "Finansijskoj operativi" se koriste i druge osnovne tabele kao što su:

PodručjaValutaKursna lista, Sredstva plaćanjaKamatne stopeKomitentiOrganizaciona struktura firme, Dažbine, Poreski periodi...

A imamo i tabele koje su specifične samo za ovaj program. Njima je posvećen nastavak ovog uputstva.

 

Konta blagajne

Do ovog prozora dolazi se na sledećom putanjom: Finansijska operativa -> Osnovni podaci -> Konta blagajne

U okviru ovog prozora osoba koja poznaje konta glavne knjige navodi konta koja su vezana za knjiženje promena koje se dogode vezano za blagajnu preduzeća i zatim se za takva konta definiše svrha da bi se promena mogla proknjižiti u glavnu knjigu.

Dodatne svrhe koje se mogu definisati za ova konta su:

a) uplata i isplata ova opcija  se pojavljuje na nalozima blagajne za uplatu/isplatu u padajućim listama

b) dnevni pazar ova opcija  se pojavljuje na nalozima blagajne za uplatu/isplatu u padajućim listama

Opcije pod a) i b) se ponašaju isto ali su ostale kao posebne opcije zbog kompatibilnosti sa ranijim varijantama programa

c) prelazni račun - pojavljuje se u oba naloga blagajne i za isplatu i za uplatu. Ovakva konta se isključuju iz pregleda prihoda i rashoda preduzeća da ne bi pravili prihode i rashode koji ne postoje. Koriste se najčešće za evidenciju pazara pri njegovom uplaćivanju iz blagajne na tekući račun preduzeća

Polje za čekiranje "TK" je vezano za komercijalni deo poslovanja i ukoliko je čekirano aktivira opciju po kojoj konta koja su definisana za blagajnu ulaze u trgovačku knjigu da bi se znalo odakle su uplate iz naloga blagajne, odn. da bi se znalo koje stavke iz naloga blagajne uzeti u obzir za trgovačku knjigu. Onda se takav konto označava svrhom dnevni pazar.

 

Cash flow (tokovi novčanih sredstava)

Do ovog prozora dolazi se na sledećom putanjom: Finansijska operativa -> Osnovni podaci -> Cash flow

Za početak je u ovom prozoru potrebno definisati prve nivoe strukture priliva i odliva novčanih sredstava i za svaki izabrati odgovarajuću stavku iz padajućeg menija "Priliv/Odliv".

Strukturu treba razgranati do željenog nivoa. Prilikom šifriranja važi pravilo da je početni deo šifre šifra nadređenog nivoa cash flow-a, a korisnik na to dodaje još jedan (poslednji) znak u šifri. Znak može biti cifra (0-9) ili slovo (a-z). U gornjem desnom uglu prozora za definisanje strukture cashflow-a u polju sive boje je prikazan deo šifre koji se nasleđuje i ne može se menjati, a u belom polju je promenljivi deo šifre koji se moze menjati. 

Ako vršite promenu šifre na već postojećoj strukturi ista promena će se automatski izvršiti na svim šiframa koje su nastale od ove šifre. Primer: šifra P14 je nadređena šiframa P14a, P14b i P14c, a P14a je nadređena šiframa P14a1 i P14a2. Promenom šifre P14 u P1a automatski se menjaju i podređene šifre P14a->P1aa, P14b->P1ab, P14c->P1ac, P14a1->P1aa1, P14a ->P1aa2.

Na grafičkom prikazu strukture cash flow-a svaka stavka je prikazana tako da se vidi njen naziv i šifra. Pretraživanja se mogu raditi po nazivu i/ili po šifri.

Evidentiranje promena

Prilikom unosa stavki izvoda, naloga blagajne za uplatu i naloga blagajne za isplatu, potrebno je nakon popunjavanja standardnih polja (uplata, isplata, organizaciona jedinica, komitent…) prećci na listić <<Cash flow>> i evidentiran iznos povezati sa odgovarajućom granom cash flow strukture. Moguće je taj iznos podeliti na više grana ili na više organizacionih jedinica. 

 


Dokumenti

Početno stanje žiro računa

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Početno stanje žiro računa

U ovom prozoru treba uneti početno stanje za svaki žiro račun koji preduzeće ima.

 

Izvod žiro računa

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" na sledeći način Dokumenti>Otvori>Izvod žiro računa ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U okviru ovog prozora se unose podaci iz izvoda kao i sve stavke koje se u njima nalaze. 

U prvom delu se nalazi filter sa kriterijumima po kojima je moguće dobiti izvode koji odgovaraju određenom kriterijumu ili svih ukoliko kriterijum nije naveden. To su:

po vrsti izvoda - bira se vrsta izvoda koja će se gledati (a vrste su napravljene za sve račune koje firma koristi)

po načinu rada - bira se da li će se na ekranu pored zaglavlja videti i stavke izvoda na kome se nalazi pokazivač

period

uneto - pretraživanje se vrši po datumu i vremenu kada su određeni dokumenti unešeni

Polje za čekiranje "Iznosi u knjigovodstvenoj valuti" ukoliko je čekirano omogućava da se na ekranu vide svi iznosi iskazani u knjigovodstvenoj valuti. 

Izvod tekućeg računa

U ovom delu se nalazi i dugmad:

<Nađi> kojim se inicira pregled dokumenata

<Stavke> kojim se ulazi u prozor za unos i obradu stavki dokumanta, što se može učiniti i duplim klikom na određeni izvod

<Knjiženje> kojim se određeni izvod prosleđuje na knjiženje u glavnu knjigu

<Datoteka> klikom na ovo dugme ulazi se u prozor u kome se navodi putanja datoteke u koju će se snimiti podaci iz izvoda u cilju njihovovg prebacivanja iz jedne u drugu bazu. Ovi podaci se kasnije koriste aktiviranjem opcije za učitavanje eksternih dokumenata. Ta datoteka se može obrisati lil dopuniti.

<Zbirno stanje> klikom na ovo dugme ulazi se u prozor u kome će se dobiti pregled stanja po svim žiro računima na određeni dan.

<Preuzmi> ukoliko se podaci o izvodu preuzimaju automatski iz službe za obračun plaćanja potrebno je odabrati, u koloni format koji će se format preuzimanja primeniti i tada se mogu klikom na ovo dugme, pre nego što se unesu stavke, one preuzeti .  

U drugom delu će se videti spisak svih dokumenata određene vrste izvoda ili se mogu unositi novi.

Ukoliko se izabere način rada sa stavkama onda se u okviru ovog prozora otvara još jedan deo u kome se vidi prikaz stavki dokumenta na kome se nalazi pokazivač.

Kada se klikne na dugme <Stavke> ulazi se u prozor za unos i obradu stavki dokumenata izvoda.

Stavke izvoda

U okviru ovog prozora unose se sledeći podaci vezani za stavke izvoda:

Listić <<Stavka>>

broj dokumenta - vezuje se kod unošenja stavke dokumenta za određeni dokument ukoliko je on naveden u izvodu (ili znamo na koji se dokument odnosi uplata/isplata)

uplata ili isplata - unosi se iznos uplate ili isplate po određenom dokumentu 

komitent - automatski se popunjava iz određenog dokumenta za koji se vezuje uplata, a ukoliko na izvodu nije navedeno na koji se dokument odnosi uplata u ovom polju se navede komitent od kog smo dobili novac, a zatim se klikom na dugme pored ovog podatka uđe u prozor u kome se korisnik može vezati za određeni dokument tog komitenta (ulaznu ili izlaznu (pro) fakturu). Potom se obeleže određeni dokumenti za koje se žele formirati uplate, a zatim klikom na dugme <Formiraj uplate> izvrši ta akcija. Moguće je birati da li se žele prikazati ulazne fakture, ulazne profakture, izlazne fakture ili izlazne profakture.

organizaciona jedinica - unosi se ako ukoliko se stavka unosi bez vezivanja za određeni dokument

šifra - unosi se šifra transakcije

sredstvo plaćanja - vrši se izbor sredstva plaćanja

konto - unosi se broj konta

sadržaj - unosi se određeni sadržaj po kome je kasnije moguće pretraživanje

akceptni nalog - u okviru ovog polja se bira po kom akceptnom nalogu je uplaćen određeni iznos iz stavke izvoda

Listić <<Analitika>>

U ovom listiću se nalaze analitike koje smo vezali za stavku izvoda. Uglavnom su tu Komitent i Organizaciona jedinica, ali po želji možemo dodati još neku vrstu analitike.

Listić <<Cash flow>>

U ovom listiću možete uplatu/isplatu vezati za željenu šifru Cash flow-a, moguće je i podeliti iznos na više stavki i tako pratiti tokove novčanih sredstava.

U prozoru stavki izvoda moguće je za izabrane unete uplate automatski kreirati avansne račune. Ova akcija se pokreće iz posebnog prozora, koji se otvara klikom na dugme <Avansni računi>.

Izvod - formiranje avansnog računa

U ovom prozoru su izlistane sve uplate iz tekućeg izvoda. Formiranje je omogućeno samo za izlazne avansne račune, odnosno samo za uplate, dok za isplate dobavljačima avansni računi moraju da se unesu ručno, tek kad prispeju od dobavljača, i da se naknadno povežu sa isplatom.

 

Nalog blagajne za uplatu/isplatu

Do ovih prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Nalozi blagajne za uplatu ili Nalozi blagajne za isplatu, odnosno klikom na odgovrajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U prvom delu prozora se nalazi filter uz pomoć koga je moguće dobiti pregled dokumenata na osnovu određenih kriterijuma: vrste dokumenata - birate vrstu naloga koju želite da unosite/gledate, način rada - bira se da li će se na ekranu videti samo zaglavlje ili i stavke dokumenta na kome  je pozicioniran pokazivač, period, uneto - pretraživanje se vrši po datumu i vremenu kreiranja dokumenta koji program automatski evidentira, organizaciona jedinica - pretraživanje se vrši po organizacionoj jedinici u kojoj se određena blagajna nalazi.

Polje za čekiranje "Iznosi u knjigovodstvenoj valuti" se čekira ukoliko na ekranu želite videti paralelno prikazane iznose izražene u knjigovodstvenoj valuti.

Nalog blagajne za uplatu

U ovom delu se nalaze i dugmad:

<Nađi> kojim se aktivira pregled ovih dokumenata po određenom kriterijumu ili svih ukoliko kriterijum nije naveden

<Knjiženje> klikom na ovo dugme vrši se knjiženje ovih dokumenata u glavnu knjigu

<Datoteka> ulazi se u prozor u kome se navodi putanja datoteke u koju će se izvršiti prenos dokumenata. Koristi se pri prebacivanju dokumenata i njihovih stavki između dve baze.

<Stavke> klikom na ovo dugme ulazi se u stavke ovog dokumenta, a to se može učiniti i duplim klikom na određeni dokument

Nalog blagajne za uplatu - stavke

U prozoru za unošenje stavki popunjavaju se sledeći podaci:

Listić <<Stavka>>

uplata/isplata - iznos uplate, odnosno isplate

broj dokumenta - uplata/isplata se može povezati sa određenim dokumentom ranije kreiranim i tada se u ovom polju vrši izbor ovog dokumenta

račun - u ovom polju se unosi broj računa ukoliko nije nigde zaveden

sredstvo plaćanja - bira se sredstvo kojim je izvršeno plaćanje

komitent - ukoliko se vezuje stavka za neki ranije formiran dokument komitent će se popuniti automatski, u suprotnom se mora navesti, a zatim se klikom na dugme pored ovog polja biraju dokumenti za koje će se formirati uplate, a vezani su za navedeni dokument

organizaciona jedinica - ovo polje se inicijalno popunjava sa organizacionom jedinicom nevedenom u zaglavlju dokumenta ali se može menjati. Unos organizacione jedinice na ovom mestu određuje o čijem se prihodu radi

Listić <<Dokument>> sadrži podatke koji se prepisuju iz zaglavlja dokumenta

Listić <<Analitika>> služi da bi se u njemu, ukoliko se želi, unele dodatne analitike po kojima želite da posmatrate određeni prihod

Klikom na dugme <Specifikacija sredstava plaćanja> ulazi se u prozor koji služi za unos sredstava plaćanja, a koji je objašnjen u nastavku.

 

Knjiga ulaznih faktura

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Finansijske knjige>Knjiga ulaznih faktura ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U ovu evidenciju se unose fakture koje preduzeće dobija od dobavljača. Takođe ih je moguće vezati za određenu profakturu, ukoliko je ona prethodila ovom dokumentu. 

Prozor se sastoji iz tri dela:

U prvom delu se nalazi filter za dobijanje dokumenata na osnovu različitih kriterijuma:

-period (po datumu izdavanja/prijema/DPO)

-poreski period

-vrsta računa (avansni, bez avansnih, sve)

-valuta

-komitent

-organizaciona jedinica

-vrsta dokumenta

-uneto - program sam upisuje vreme i datum kada su uneti pojedini dokumenti te je moguće pretraživanje i po ovom kriterijumu

-tip prometa - da li je dobavljač poreski obveznik ili ne, uvoz, promet sa Crnom Gorom ili promet sa Kosovom i Metohijom, paušalna nadoknada...

U okviru ovog dela se nalaze i dugmad:

<Pregled> - klikom na ovo dugme se izlistavaju određeni dokumenti

<Uplate> - klikom na ovo dugme otvara se prozor u kome je moguće videti spisak uplata vezanih za ovaj dokument

<Knjiženje> - klikom na ovo dugme knjiže se izbrani dokumenti u glavnu knjigu

<Datoteka> - klikom na ovo dugme otvara se prozor za izbor datoteke u koju će biti smešteni podaci o fakturama izlistanim u prozoru. Služi za jednostavan prenos podataka iz jedne baze u drugu. Zahteva veliku usklađenost dve baze, tako da je bolje za prenos korisititi posebnu aplikaciju koja se nalazi u okviru modula "Arhiviranje baze".

Postoji i dugme koje otvara se prozor za definisanje dodatnih filtera po kojima će se dobiti pregled na osnovu izabranih analitika, zatim dugme za proveru izmena dokumenta, definisanje rata i prikaz svi vezanih dokumenata za izabranu ulaznu fakturu.

KUF - filter

U srednjem delu se dobija spisak dokumenata koji odgovaraju datom kriterijumu ili svi ukoliko se kriterijum ne navede.

KUF - spisak

U trećem delu se unose podaci vezani za konkretan dokument.

Listić <<Dokument>> unose se podaci vezani za određeni dokument:

broj - unos ovog polja je obavezan

datum - obavezan

valuta plaćanja - unosi se datum valute

šifra transakcije - navodi se šifra transakcije

komitent - obavezan unos

organizaciona jedinica - opciono, navodi se organizaciona jedinica čiji je ovo trošak

iznos - unosi se iznos i valuta. Ukoliko se faktura izrađuje u drugoj valuti koja nije knjigovodstvena iznos će se automatski preračunati u knjigovodstveni iznos po važećem srednjem kursu.

vrsta - bira vrsta ulazne fakture

sadržaj - služi za unos detaljnijeg opisa

konto - unos konta troška

zadužuje - bira se opcija da li se kupac zadužuje nominalno ili knjigovodstveno. U slučaju kada je faktura u jednoj valuti, a uplate mogu biti u različitim valutama, tada se ovim poljem određuje kako će se faktura zatvarati.

eks. dok. - unos eksternog dokumenta vezanog za određenu fakturu.

dat. - datum eksternog dokumenta

veza - unosom broja ili izborom odgovarajućeg računa iz prozora koji se otvara duplim klikom na ovo polje moguće je jednu ulaznu fakturu vezati sa drugom (koja predstavlja korekciju). Ako je definisan pomoćni izvod za interna zatvaranja, preko tog izvoda će automatski biti formirane stavke uplate/isplate i saldo fakture će biti umanjen za iznos korekcije (knjižnog odobrenja ili povrata).

poziv na broj - unos modela i poziva na broj

delovodni broj - unos internog (delovodnog) broja fakture

period - unos poreskog perioda kojem pripada faktura. Ovo polje treba da bude prazno ako je faktura van sistema PDV-a (ako ne želimo da se evidnetira u PDV obrascima)

tip - služi za odabir tipa prometa iz odgovarajućeg padajućeg menija (dobavljač je poreski obveznik, dobavljač nije poreski obveznik, uvoz, promet sa Crnom Gorom, promet sa Kosovom i Metohijom...)

Bez PDV - služi da bi se u njemu video iznos fakture bez obračunatog poreza na dodatu vrednost

PDV - služi da bi se u njemu video ukupan iznos poreza na dodatu vrednost unet u listiću <<%PDV>>>

oprošteno - u ovo polje se unosi deo iznosa koji je oslobođen plaćanja PDV-a

KUF - Dokument

Listić <<Analitike>> za svaki od ovih dokumenata su inicijalno unešene analitike komitent i organizaciona jedinica jer se one najčešće koriste, dok se desnim klikom u ovom listiću mogu uneti dodatne analitike po kojima se kasnije žele dobiti pregledi.

KUF - Analitike

Listić <<%PDV>> u njemu se unosi osnovica i iznos poreza na dodatu vrednost i evidentira se da li se ulazni porez može odbiti ili ne i da li se primenjuje procenat odbitka za firme koje imaju pravo na srazmerni odbitak PDV-a.

Naravno pre unosa odgovarajućih iznosa za porez na dodatu vrednost potrebno je definisati ovu vrstu poreza u Osnovnim podacima u delu koji se odnosi na Dažbine

U ovom listiću se unose sve stope PDV-a koje se nalaze na ulaznoj fakturi i njihove osnovice i iznosi poreza. Program automatski preračunava ove iznose prilikom unosa na osnovu iznosa same fakture. Dobijene iznose je moguće korigovati, a ponovni automatski preračun je moguće pokrenuti unosom iznosa 0 u osnovicu ili iznos poreza, a zatim unosom odgovarajućeg iznosa u drugo polje (polje iznosa ili osnovice). U slučaju da je u pitanju samo korekcija osnovice ili iznosa poreza, moguće je postaviti osnovicu ili iznos na 0, a uneti korekciju odgovarajućeg iznosa (poreza ili osnovice).

KUF - PDV

Listić <<Avansi>> u njemu je moguće ulaznu fakturu vezati za jedan ili više avansnih računa koji su ranije uneti. Moguće je izabrati iznos u kom avans zatvara ulaznu fakturu (tom prilikom se isplate vezane za avans prenose na ulazni fakturu i umanjuju joj saldo). Po završenom povezivanju automatski se kreiraju storna avansnih računa (u iznosima u kojima su avansi povezani sa računom). Tako se stornira iznos PDV-a koji je već odbijen preko avansnog računa (da ne bi bio ponovo odbijen na osnovu ulazne fakture).

Iz evidencije ulaznih faktura je moguće i štampanje virmana koji bi se slali komitentu uz fakturu klikom na odgovarajuće dugme koje se nalazi na pomoćnom toolbar-u (levo od prozora za obradu dokumenta).

U okviru ove finansijske knjige moguće je evidentirati primljene avansne račune. U ovom slučaju potrebno je izabrati vrstu dokumenta Ulazni avansni račun i posle unosa dokumenta vezati odgovarajuću isplatu za ovaj dokument.

 

Knjiga izlaznih faktura

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Finansijske knjige>Knjiga izlaznihh faktura ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U ovu evidenciju se unose fakture koje preduzeće izdaje kupcima. U slučaju da korisnik izdaje račune koristeći aplikaciju Trgovina, ovde se automatski prikazuju svi računi i povrati robe kreirani u okviru Trgovine, a dodatno se evidentiraju Avansni računi i Knjižna pisma (i svi dodatni dokumenti potrebni za PDV evidenciju). 

Treba samo napomenuti da će u knjigama izlaznih faktura koje se formiraju iz programa "Trgovina" sva polja osim onih koja se odnose sadržaj i šifru transakcije biti zasivljena i neće im biti moguć pristup iz Finansijske operative.

Prozor se sastoji iz tri dela:

U prvom delu se nalazi filter za dobijanje dokumenata na osnovu različitih kriterijuma:

-period (po datumu izdavanja/prijema/DPO)

-poreski period

-vrsta računa (avansni, bez avansnih, sve)

-valuta

-komitent

-organizaciona jedinica

-vrsta dokumenta

-uneto - program sam upisuje vreme i datum kada su uneti pojedini dokumenti te je moguće pretraživanje i po ovom kriterijumu

-tip prometa - da li je dobavljač poreski obveznik ili ne, uvoz, promet sa Crnom Gorom ili promet sa Kosovom i Metohijom, paušalna nadoknada...

U okviru ovog dela se nalaze i dugmad:

<Pregled> - klikom na ovo dugme se izlistavaju određeni dokumenti

<Uplate> - klikom na ovo dugme otvara se prozor u kome je moguće videti spisak uplata vezanih za ovaj dokument

<Knjiženje> - klikom na ovo dugme knjiže se izbrani dokumenti u glavnu knjigu

<IKM> - klikom na ovo dugme otvara se prozor za prenos izlaznih kalkulacija maloprodaje iz Trgovine u KIF (zbirno ili pojedinačno)

<Datoteka> - klikom na ovo dugme otvara se prozor za izbor datoteke u koju će biti smešteni podaci o fakturama izlistanim u prozoru. Služi za jednostavan prenos podataka iz jedne baze u drugu. Zahteva veliku usklađenost dve baze, tako da je bolje za prenos korisititi posebnu aplikaciju koja se nalazi u okviru modula "Arhiviranje baze".

Postoji i dugme koje otvara se prozor za definisanje dodatnih filtera po kojima će se dobiti pregled na osnovu izabranih analitika, zatim dugme za proveru izmena dokumenta, definisanje rata i prikaz svi vezanih dokumenata za izabranu ulaznu fakturu.

KIF - filter

U srednjem delu se dobija spisak dokumenata koji odgovaraju datom kriterijumu ili svi ukoliko se kriterijum ne navede.

KIF - spisak

U trećem delu se unose podaci vezani za konkretan dokument.

Listić <<Dokument>> unose se podaci vezani za određeni dokument:

broj - unos ovog polja je obavezan

datum - obavezan

valuta plaćanja - unosi se datum valute

šifra transakcije - navodi se šifra transakcije

komitent - obavezan unos

organizaciona jedinica - opciono, navodi se organizaciona jedinica čiji je ovo trošak

iznos - unosi se iznos i valuta. Ukoliko se faktura izrađuje u drugoj valuti koja nije knjigovodstvena iznos će se automatski preračunati u knjigovodstveni iznos po važećem srednjem kursu.

vrsta - bira vrsta ulazne fakture

sadržaj - služi za unos detaljnijeg opisa

konto - unos konta troška

zadužuje - bira se opcija da li se kupac zadužuje nominalno ili knjigovodstveno. U slučaju kada je faktura u jednoj valuti, a uplate mogu biti u različitim valutama, tada se ovim poljem određuje kako će se faktura zatvarati.

eks. dok. - unos eksternog dokumenta vezanog za određenu fakturu.

dat. - datum eksternog dokumenta

veza - unosom broja ili izborom odgovarajućeg računa iz prozora koji se otvara duplim klikom na ovo polje moguće je jednu fakturu vezati sa drugom (koja predstavlja korekciju). Ako je definisan pomoćni izvod za interna zatvaranja, preko tog izvoda će automatski biti formirane stavke uplate/isplate i saldo fakture će biti umanjen za iznos korekcije (knjižnog odobrenja ili povrata).

poziv na broj - unos modela i poziva na broj

delovodni broj - unos internog (delovodnog) broja fakture

period - unos poreskog perioda kojem pripada faktura. Ovo polje treba da bude prazno ako je faktura van sistema PDV-a (ako ne želimo da se evidnetira u PDV obrascima)

tip - služi za odabir tipa prometa iz odgovarajućeg padajućeg menija (dobavljač je poreski obveznik, dobavljač nije poreski obveznik, uvoz, promet sa Crnom Gorom, promet sa Kosovom i Metohijom...)

Bez PDV - služi da bi se u njemu video iznos fakture bez obračunatog poreza na dodatu vrednost

PDV - služi da bi se u njemu video ukupan iznos poreza na dodatu vrednost unet u listiću <<%PDV>>>

oprošteno - u ovo polje se unosi deo iznosa koji je oslobođen plaćanja PDV-a

KIF - Dokument

Listić <<Analitike>> za svaki od ovih dokumenata su inicijalno unešene analitike komitent i organizaciona jedinica jer se one najčešće koriste, dok se desnim klikom u ovom listiću mogu uneti dodatne analitike po kojima se kasnije žele dobiti pregledi.

KIF - Analitike

Listić <<%PDV>> u njemu se unosi osnovica i iznos poreza na dodatu vrednost

Naravno pre unosa odgovarajućih iznosa za porez na dodatu vrednost potrebno je definisati ovu vrstu poreza u Osnovnim podacima u delu koji se odnosi na Dažbine

U ovom listiću se unose sve stope PDV-a koje treba obračunati na izlaznoj fakturi i njihove osnovice i iznosi poreza. Program automatski preračunava ove iznose prilikom unosa na osnovu iznosa same fakture. Dobijene iznose je moguće korigovati, a ponovni automatski preračun je moguće pokrenuti unosom iznosa 0 u osnovicu ili iznos poreza, a zatim unosom odgovarajućeg iznosa u drugo polje (polje iznosa ili osnovice). U slučaju da je u pitanju samo korekcija osnovice ili iznosa poreza, moguće je postaviti osnovicu ili iznos na 0, a uneti korekciju odgovarajućeg iznosa (poreza ili osnovice).

KIF - PDV

Listić <<Avansi>> u njemu je moguće račun vezati za jedan ili više avansnih računa koji su ranije uneti. Moguće je izabrati iznos u kom avans zatvara fakturu (tom prilikom se uplate vezane za avans prenose na fakturu i umanjuju joj saldo). Po završenom povezivanju automatski se kreiraju storna avansnih računa (u iznosima u kojima su avansi povezani sa računom). Tako se stornira iznos PDV-a koji je plaćen i prijavljen preko avansnog računa (da ne bi bio ponovo obračunat i plaćen po fakturi).

Iz evidencije izlaznih faktura je moguće i štampanje virmana, odnosno njihov izvoz u e-banking aplikaciju, klikom na odgovarajuće dugme koje se nalazi na pomoćnom toolbar-u (levo od prozora za obradu dokumenta).

U okviru ove finansijske knjige moguće je evidentirati izdate avansne račune. U ovom slučaju potrebno je izabrati vrstu dokumenta Izlazni avansni račun i posle unosa dokumenta vezati odgovarajuću isplatu za ovaj dokument. Izlazne avansne račune je moguće kreirati automatski na osnovu primljene uplate u okviru stavki izvoda žiro računa. U spisku dokumenata za štampu postoji i štampa Avansni račun.

 

Knjiga ulaznih/izlaznih profaktura

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Finansijske knjige>Knjiga izlaznih/ulaznih profaktura ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U ovom prozoru se unose profakture, koje prethode plaćanju i na osnovu kojih je moguće izvršiti uplatu dobaljaču ili primiti uplatu od kupca. Vezivanjem fakture za profakturu uplata se a profakture prebacuje na fakturu. U slučaju da će isporuka (i fakturisanje) biti u drugom poreskom periodu u odnosu na uplatu, uplatu ne treba vezati za profakturu već kupcu treba izdati avansni račun i uplatu vezati za njega (odnosno tražiti avansni račun od dobavljača kom smo novac uplatili i isplatu vezati za uneti primljeni avansni račun).

Sada se češće koriste Ponude, nego Profakture. One se kreiraju kroz program Trgovina.

 

Specifikacija sredstava plaćanja

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Specifikacija sredstava plaćanja

U ovom prozoru se unose sva sredstva plaćanja koja preduzeće prima. Obično se koristi za evidentiranje čekova građana, kreditnih kartica i sl.

Pretraživanje se vrši po: organizaconoj jedinici, banci, valuti, datumu realizacije, datumu dospeća, datumu dospeća u određenom periodu

Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>, dok se realizacija naplate po određenom sredstvu plaćanja inicira klikom na dugme <Realizacija>, nakon što su takva sredstva označena u listiću <<Za realizaciju>>. 

Podaci su organizovani na sledeći način:

Listić <<Spisak>> služi da se u njemu vidi pregled sredstava plaćanja po navedenom kriterijumu sa podacima: banka, datum primanja, datum dospeća, datum realizacije, iznos, broj, partija, organizaciona jedinica, uplatni žiro račun

Listić <<Pojedinačno>> služi da bi se u njemu video prikaz podataka koji se odnose na određeno sredstvo plaćanja sa istim podacima kao u prethodnom listiću ali sada razvrstano po svakom sredstvu plaćanja

Listić <<Za realizaciju>> dobija se pregled onih sredstava plaćanja koja dospevaju za realizaciju, a zatim se klikom na dugme <Realizacija> pokreće proces njihove realizacije i formiranje naloga blagajne za isplatu

Listić <<Dospeva>> daje pregled iznosa po svim sredstvima plaćanja sa datumom dospeća, razvrstavanjem po vrstama i ukupnim iznosom. Ukoliko se čekira polje "Samo za tekuće sredstvo plaćanja" u ovom pregledu se vide ovi podaci ali sada za određeno sredstvo plaćanja.

Specifikacija sredstava plaćanja

 

Evidencija akceptnih naloga

Do ovih prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Akceptni nalozi>Akceptni nalozi kupaca/dobavljačima.

Potreba za ovom evidencijom nastaje kada preduzeće koje vodi evidenciju ispostavi svoj akceptni nalog dobavljaču na određeni iznos kao garanciju da će ukoliko ne dođe do plaćanja po fakturama dobavljača banka plaćanje izvršiti po akceptnom nalogu ili u slučaju kada preduzeće ispostavi fakturu kupcu, a kupac zatim deponuje svoj akceptni nalog kod preduzeća takođe kao garanciju odnosno pokriće za svoje obaveze u slučaju da one ne budu plaćene. U saldu po određenom akceptnom nalogu će se videti saldo posle odbijene uplate komitenta, evidentirane u izvodu, čiji smo akceptni nalog pustili na naplatu.

U stavkama akceptnog naloga se unose polja:

broj - u ovo polje se unosi broj akceptnog naloga koji je od{tampan na samom nalogu i ovo je obavezno polje

komitent - unosi se naziv komitenta kome je dat akceptni nalog odnosno komitenta koji je preduzeću dao svoj akceptni nalog u zavisnosti od toga da li je reč o kupcu ili dobavljaču

na koji iznos - unosi se iznos na koji glasi akceptni nalog. Ukoliko je blanko onda se unosi da je iznos jednak nuli

datum izdavanja - unosi se datum izdavanja akceptnog naloga

valuta - unosi se valuta u kojoj se izdaje akceptni nalog

datum dospeća -  nije obavezan, i predstavlja predviđeni datum kada preduzeće treba da pusti akceptni nalog komitenta a koji je naznačen na samom nalogu

vreme prijema - unosi se tačno vreme i datum kada se određeni akceptni nalog pušta na realizaciju u službu za obračun i plaćanja (taj datum mora biti pre datuma dospeća)

datum storniranja - unosi se datum kada se u Zop-u stornira određeni akceptni nalog odnosno obustavlja njegova realizacija iz određenog razloga (dug je u međuvremenu izmiren i sl.)

datum vraćanja - ukoliko je obaveza izmirena po ispostavljenim fakturama i datum dospeća istekao akceptni nalog se vraća i u okviru ovog polja se evidentira taj datum kada je akceptni nalog vraćen vlasniku

Polje za čekiranje "Završen" se čekira radi evidencije da je sve u vezi određenog akceptnog naloga završeno

Listić <<Uplate po određenom akceptnom nalogu>> služi da bi se u okviru njega video spisak svih stavki uplate/isplate po odre|enom akceptnom nalogu hronološki. 

 

Kompenzacije

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Kompenzacije.

Dokument kompenzacije služi za pripremu izjave o bilateralnoj ili multilateralnoj kompenzaciji, koja se dostavlja svim učesnicima u kompenzacionom poslu. U programu se mogu evidentirati sopstvene kompenzacije (one koje je inicirala Vaša firma) i tuđe kompenzacije (one koje su inicirale druge firma i dostavile ih Vama na overu), zatim asignacije i multilateralne kompenzacije. Ovaj tip se bira u padajućoj listi u gornjem levom uglu i pre unosa dokumenta treba ga izabrati i izlistati sva dokumenta izabranog tipa.

U zaglavlju dokumenta unose se broj, datum, iznos i valuta i, eventualno, opis kompenzacije. Iznos kompenzacije je jedan i isti je za sve učesnike u kompenzaciji. Datum realizacije unosi se kad svi učesnici overe izjavu i kad se kompenzacija konačno sprovede.

Polje za status kompenzacije određuje je li kompenzacija u toku, realizovana ili otkazana. 

Kompenzacija

Stavke kompenzacije predstavljaju svaki pojedinačni par učesnika u kompenzaciji. U stavci se navode oba učesnika i datum kada su overili kompenzaciju. U polju "Osnov plaćanja" navode se fakture koje ulaze u kompenzaciju između ta dva učesnika. Ovo polje je samo informativno. U stavci kompenzacije u kojoj se kao jedan od učesnika nalazi Vaša firma, možete umesto da unosite osnove plaćanja kao običan tekst, dugmetom <Dokumenti> otvoriti prozor za izbor faktura iz programa. Zavisno od toga je li Vaša firma u toj stavci dužnik ili poverilac, biraju se izlazne ili ulazne fakture. Izborom pojedine fakture prikazuje se saldo te fakture na dan kompenzacije. Za svaku fakturu morate navesti sa kojim iznosom učestvuje u kompenzaciji. Izborom faktura za kompenzaciju polje za unos osnova plaćanja postaje onemogućeno i automatski se puni brojevima izabranih faktura.

Stavke kompenzacije

Kompenzacija nema uticaja na saldo bilo kog dokumenta u finansijskoj operativi, čak ni kad je označena kao realizovana. Realizacija kompenzacije pojavljuje se na izvodu žiro računa i biće evidentirana u programu kao i bilo koja druga uplata, odnosno isplata obavljena preko računa. 

Jedino mesto u programu gde se kompenzacija uzima u obzir je pregled dospeća faktura i to samo za nerealizovane kompenzacije. Kad se u stavci osnov plaćanja unese kao običan tekst, kompenzacija nema nikakvog uticaja na ovaj pregled. Kad se izaberu fakture, a kompenzacija nije realizovana (nije unet datum realizacije), iznos kompenzacije uzima se u obzir u pregledu dospeća faktura i za taj iznos se umanjuje saldo fakture koja dospeva na naplatu. Samo kompenzacije koje su u toku uzimaju se u obzir u pregledu dospeća faktura. Ovim se postiže da, u trenutku odluke o plaćanju neke fakture, iznos kompenzacije koja je u toku (nije realizovana) bude uzet u obzir i da se taj iznos ne plaća, jer se pretpostavlja da će biti kompenzovan. Kad je kompenzacija realizovana, ona mora proći kroz izvod žiro računa i time će saldo fakture biti umanjen, pa se ta kompenzacija više ne uzima u obzir (ovo zatavaranje preko izvoda je automatizovano i potrebno je samo kliknuti na dugme u zaglavlju izvoda, zatim izabrati kompenzaciju koja se sprovodi i biće kreirane odgovarajuće stavke u pomoćnom ili zvaničnom izvodu). 

Obratite pažnju na to da po realizaciji kompenzacije obavezno unesete status "Realizovana", ili ako je otkazana da status postavite na "Otkazana", kako se ona više ne bi uzimala u obzir u dospeću faktura, jer će inače taj iznos biti dva puta oduzet od pojedinih računa.

 

Ugovori sa dobavljačima

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Dokumenti>Otvori>Ugovori sa dobavljačima.

Ovaj prozor služi za evidentiranje ugovora sa dobavljačima i praćenje njihove realizacije. Kreirani ugovor je moguće vezati za željenu ulaznu fakturu i u Pregledu ugovora pratiti koji deo ugovora je ispunjen.

Prozor ima deo za filtriranje pretrage unetih ugovora, spisak unetih ugovora i deo za unos podataka jednog ugovora.

U listić <<Dokument>> se unose podaci o broju ugovora,  njegovom datumu sklapanja, datumu do kada važi, dobavljaču, ugovorenom iznosu, valuti itd. Postoji i listić <<Analitike>> za unos dodatnih analitika, kao i listić za unos <<Napomene>>.

Ugovori sa dobavljačima

 

Obračun kamate

Pogledati u delu uputstva Obračun kamate.

 

Kamatni listovi

Pogledati u delu uputstva Kamatni listovi.

 

 

 

 

 


Pregledi

Dospeće faktura

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Dospeće faktura ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se dobija spisak ulaznih i izlaznih faktura/profaktura koje dospevaju na realizaciju u određenom periodu odnosno na određeni dan.

Dokumenti mogu biti filtrirani po jednom od sledećih kriterijuma: period, valuta, kupci, dobavljači. Dokumenti koji se mogu gledati su: fakture i profakture. Mogu se uzeti u obzir i obe vrste dokumenata odjednom. Dokumenti koji se prikazuju mogu biti prikazani po nominalnoj ili knjigovodstvenoj vrednosti. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregledi>.

Prikazani iznos se odnosi na saldo fakture, koji može biti izdeljen i u rate (tada se jedna faktura prikazuje u više redvoa u zavisnosti od definisanog broja rata). Na saldo mogu uticati i kompenzacije koje su u toku, a koje uključuju određene neplaćene fakture.

Izbor faktura koje treba platiti menja sumu u zaglavlju pregleda Ulaznih faktura, kako bi korisnik lakše proceniuo ukupnu sumu koji želi da prosledi na plaćanje. Iznos za plaćanje kod ulazne fakture je moguće korigovati u pregledu i tako platiti samo jedan njen deo.

Iz ovog pregleda se mogu odmah odštampati virmani za plaćanje prema dobavljačima (ili ih preko prozora za štampu virmana proslediti programu za e-banking) ili eventualno virmani koji će se poslati kupcu uz profakturu/fakturu.

 

Prihodi i rashodi

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Prihodi i rashodi ili klikom na odgovorajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Ovaj pregled predstavlja grafički prikaz prihoda i rashoda preduzeća za određeni period po mesecima ili danima. Može biti prikazan po kolonama ili linijski. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>.

 

Plan prihoda i rashoda

Ovaj je pregled donekle sličan pregledu "Dospeće faktura", ali pruža detaljniji prikaz. Na osnovu valute plaćanja ulaznih i izlaznih faktura i profaktura daje se pregled dinamike dospeća dugovanja i potraživanja, odnosno očekivanih prihoda i rashoda u zadatom periodu, po danima, sedmicama ili mesecima. U filteru je moguće izabrati pregled na osnovu faktura, profaktura ili oboje.

Prikaz može biti tabelarni ili grafički u nekoliko oblika. U tabelarnom prikazu moguće je odabrati osnovni prikaz sa zbirnim iznosima za svaki korak (dan, sedmicu, mesec) ili detaljniji prikaz sa dokumentima koji čine ove iznose. Takođe je moguće izabrati da li će u pregled biti uključeni i nenaplaćeni dokumenti iz prethodnog perioda ili samo iz izabranog perioda. Tabelarni prikaz ima i mogućnost pregleda po pojedinim organizacionim jedinicama.

 

Knjiga troškova i prihoda

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Knjiga troškova i prihoda ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Za ovaj pregled se podaci generišu iz naloga blagajne i izvoda. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>. Pregled se može dobiti na osnovu sledećih kriterijuma: perioda, organizacione jedinice, broja konta za koji se želi videti pregled, valuta prikaza. Što se tiče vrste prikaza može se dobiti pregled zbirno po organizacionim jedinicama, sa pregledom pojedinačnih stavki.

Ukoliko se čekira opcija "Zbirno po organizacionim jedinicama" dobiće se pregled po kontima odnosno vrstama prihoda i rashoda, a ukoliko se čekira opcija "Stavke" dobiće se još i pregled po stavkama sa: datumom stavke, komitentom, vrstom troška ili prihoda, iznosom.

Ukoliko se pak navede konkretna organizaciona jedinica dobiće se pregled za tu organizacionu jedinicu.

Ukoliko se navede konto dobiće se pregled po određenom kontu odnosno po vrsti prihoda i troškova dok se u drugom nivou videti organizacione jedinice.

Ukoliko u ovom pregledu naiđemo na podatak "neraspoređeno" to znači da određeni prihod/trošak nije vezan ni za jednu organizacionu jedinicu.

Ukoliko se u pregledu pojavi pojam "neimenovano" to znači da pri unosu određenog troška/prihoda nije unet konto.

 

Pregled prometa

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Pregled prometa ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se može dobiti pregled svih stavki iz izvoda i naloga blagajne na jednom mestu (uplate i isplate). Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>. Ovaj pregled se može filtrirati na osnovu sledećih kriterijuma:

-period - dobiće se pregled koji u obzir uzima datum nastanka određenog dokumenta

-valuta

-konto

-za M/G - ovaj filter se koristi kod preduzeća koja se bave komunalnim uslugama da bi se dobio pregled računa građana za određeni mesec.

-organizaciona jedinica

-komitent 

-period zaduženja - dobiće se pregled koji uzima u obzir datum zaduženja

Mogu se gledati sve promene žiro računa i blagajne zajedno ili pojedinačno.

Polje za čekiranje "Dodatni filter" služi da se ukoliko je čekirano u pregledu izlistaju podaci koji odgovaraju tom filteru. Ovo može biti problematično u slučaju velikog broja stavki te se u tom slučaju, ovo polje čekira pre izlistavanja podataka.

Duplim klikom na promenu se ulazi u odgovarajući dokument u kome je nastala određena stavka.

Klikom na dugme <U datoteku> podaci se iz ovog pregleda mogu prebaciti u neku specifičnu datoteku radi dalje obrade. Ova funkcija je dostupna samo pojedinim firmama, koje ispostave  zahtev za takav prenos.

Listić <<Stavka>> sadrži podatke o stavci

Listić <<Analitika>> sadrži podatak o tome koje su analitike vezane za konto na kome je promena proknjižena.

 

Zbirni pregled po analitikama

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Zbirni pregled po analitikama ili klikom na ikonu glavnog toolbar-a.

Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>. Može se filtrirati na osnu sledećih kriterijuma:

-period

-sadržaju određenih stavki

-vrsti analitike: komitent, organizaciona jedinica i sl. pri čemu će se dobiti pregled po svim članovima određene vrste analitike ili se može u polju desno od ovog polja navesti baš određeni član za koga se želi videti pregled

-konto

Polje za čekiranje "Samo zbir" daće zbirni pregled po svakoj analitici ukoliko je čekirano

Pregled se može dobiti još i zbirno po kontima ili zbirno po sadržaju - pri čemu će se pregled dobiti zbirno uzimajući u obzir sadržaj izvoda ili blagajne

 

Višestruke analitike

Pregled je po mogućnostima sličan pregledu "Zbirni pregled po analitikama", ali ovde je moguće dobiti izveštaj sa međuzbirovima po više vrsta analitika istovremeno, na osnovu finansijskog prometa unetog kroz izvode žiro računa i naloga blagajne, ukoliko su stavke povezivane sa dve ili više analitika.

U filteru je neophodno izabrati barem jednu ili više vrsta analitika i to redom kojim želite da podaci budu izlistani. Npr, ako želite da dobijete ostvareni promet sa svakim komitentom, a unutar njega po svakoj organizacionoj jedinici, izabraćete komitente i organizacione jedinice.

Postoji nekoliko nivoa detaljnosti izveštaja. U svakom izveštaju prikazuju se ukupni zbirovi po svakoj analitici. Uključivanjem polja konta i stavke u filteru možete u izveštaju dobiti i međuzbirove po svakom kontu u okviru svake analitike i prikaz svake promene.

 

Stanje komitenata

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Stanje komitenata ili klikom na ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled je moguće na jednom mestu sagledati sva dugovanja i potraživanja prema komitentima. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>.

Iz ovog pregleda se klikom na dugme <Kartica> se ulazi u finansijsku karticu komitenta, a to se može učiniti i duplim klikom na red u kome se nalazi komitent čija se kartica želi videti.

Klikom na dugme <Početno stanje> ulazi se u prozor za formiranje početnog stanja u knjizi ulaznih i izlaznih faktura ali samo ako su korisniku dodeljena prava na osnovu kojih moće ući u ovaj prozor.

Formiraće se zaduženja za svakog komitenta na osnovu definisanih pravila:

1) zbirno za svakog kupca

2) pojedinačno po svakom zaduženju pri čemu će svaka faktura dobiti posebnu stavku 

Pregled se inicijalno izlistava za standardan način posmatranja komitenata, a filtrira se po sledećim kriterijumima:

-komitenti - može se izabrati da li će se u pregledu videti svi komitenti, samo kupci ili samo dobavljači

-prikaz - mogu se videti sve kartice, sa saldirane ili nesaldirane

-vrsta dokumenta - u pregledu će se izlistati dokumenti određene vrste

-valuta prikaza - navodi se valuta u kojoj se želi videti pregled

-valuta zaduženja - u pregledu će se dobiti samo fakture izdate u određenoj valuti, a dodatno treba izabrati uslov za uplate

-kurs prema valuti prikaza - odabira se način kako se računa kurs odnosno koji će se kurs uzeti u obzir: na datum svake stavke svake transakcije iz zbira ili na dan pregleda

Stanje se može videti u odnosu na dan (navodi se u polju "Na dan") pri čemu program pre izlistavanja pregleda uzima u obzir sve uplate bez obzira na period zaduženja ili u odnosu na period zaduženja (period se navodi u polju "Period zaduženja") pri čemu program pre izlistavanja pregleda po ovom kriterijumu ograničava pregled zaduženjima, ali ne i uplatama određenog komitenta (dobiće se pregled faktura za određenog komitenta koje su im izdate u nekom periodu u smislu stanja) 

Ukoliko se popuni valuta zaduženja treba navesti i uslov za uplate u polju koje se u tom slučaju otvara desno od ovog polja, pri čemu je moguć izbor između:

1) uzimaju se uplate u drugim valutama vezane za zaduženja u toj valuti

2) ne uzimaju se uplate u drugim valutama

3) uzimaju se u obzir sva zaduženja i uplate isključivo u toj valuti (kartica valute)

-nefakturisane profakture - u okviru ovog polja se definišu uslovi vezani za dokumente profaktura, pri čemu je moguć izbor između:

1) sve se smatraju zaduženjima

2) zaduženjima se smatraju one koje imaju neke uplate

3) sve uplate po profakturama se smatraju avansima bez zaduženja

-iznosi - definišu se uslovi vezani za zaduženja, a odnose se na način kako se preračunava vrednost uplate u odnosu na zaduženje, pri čemu je moguć izbor između:

1) svi preko knjigovodstvene valute - standardno

2) svi preko nominalnih valuta

3) zaduženja i vezane uplate prema oznaci zaduženja (knjigovodstveno ili nominalno ) pri čemu program uzima u obzir pojedinačne fakture, a nevezane uplate preko nominalnih valuta.

Kada se uđe u karticu određenog komitenta otvara se prozor u kome se može videti pregled svih promena koje su se desile vezane za finansijske transakcije za određenog komitenta. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>. Pregled se može dobiti uzimajući u obzir zaduženja komitenta kao kupca, dobavljača ili sva. Može se dobiti pregled po zaduženjima - dobiće se pregled zaduženja, a ispod će biti prikazane sve uplate ili knjigovodstveno hronološki - kako se koja promena dogodila (pojavljaju se kolone R ili B u zavisnosti da li je promena evidentirana na žiro računu ili blagajni. Saldo koji će se dobiti je kumulativni i vidi se na svakoj promeni do te promene. Ukoliko se u pregledu pojavi podatak - nedokumentovano, to znači da uplata nije vezana za određeno zaduženje.

Ukoliko se čekira opcija "Isključi stornirane" u pregledu se neće videti fakture koje su stornirane.

Kroz ovaj pregled se kreiraju Početna stanja komitenata u slučaju razdvajanja poslovnih godina.

 

Sporna potraživanja

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijka operativa" putanjom Pregledi>Sporna potraživanja ili klikom na ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se na jednom mestu mogu sagledati sva sporna potraživanja komitenata i kao kupaca i kao dobavljača. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>. Može se isfiltrirati po nekom od sledećih kriterijuma:

-period - navode se period u okviru koga se žele posmatrati zaduženja

-isteklo više od  X  dana - navodi se broj dana od isteka valute plaćanja koji se želi uzeti u obzir do određenog datuma

-iznosi - bira se koji će se iznosi uzimati u obzir pri obradi zaduženja komitenata:

1) prema oznaci zaduženja što je u vezi i sa valutom prikaza u kojoj se želi dobiti pregled

2) svi izraženi preko nominalnih valuta

3) svi izraženi preko knjigovodstvene valute

-organizacionoj jedinici

-vrsti dokumenta za koji se želi pregled

-komitentu

-valuti zaduženja - izlistaće se spisak komitenata sa pregledom finansijskih dokumenata u naznačnoj valuti zaduženja

-pregled se može dobiti ukoliko su finansijski dokumenti u drugoj valutu sa kursom na dan svake stavke ili kursom na dan pregleda

-minimalni saldo -  unosi se iznos faktura iznad kog će se gledati zaduženja

Polje za čekiranje "Fakture" ukoliko je čekirano daje pregled spornih potraživanja sa  spiskom dokumenata koji su kreirani.

Ukoliko je čekirano polje "Uplate" u pregledu će se pored spiska faktura dobiti i pregled svih uplata/isplata po njima.

Ukoliko je čekirano polje "1 komitent - 1 strana" na ekranu će se dobiti pregled spornih potraživanja zasebno za svakog komitenta.

 

Promet po komitentima

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Promet po komitentima 

Ovaj pregled se koristi za pregled prometa žiro računa i blagajne onih preduzeća koja nisu komitenti.

Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>, dok se klikom na dugme <Kartica> ulazi u karticu tog preduzeća (što se može učiniti i duplim klikom na stavku u kojoj se nalazi komitent za koga želimo videti promet).

Filtriranje se može vršiti po jednom od sledećih kriterijuma:

-komitentu

-šifra komitenta

-žiro računu komitenta

-određenom kontu na kome je proknjižen promet

-periodu

-valuta

Za određenog komitenta može se videti sav promet ili pojedinačno po žiro računu odnosno blagajni.

 

Zaduženja komitenata po mesecima

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Zaduženja komitenata po mesecima.

Kroz ovaj pregled se može dobiti pregled zaduženja po određenom komitentu po mesecima ili za jedan određeni mesec. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled> , a može se dobiti po nekom od sledećih kriterijuma:

-valuta prikaza

-za određenu godinu

-po komitentu i njegovoj šifri

 

Stanje blagajne

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Stanje blagajne ili klikom na ikonu glavnog toolbar-a 

Kroz ovaj pregled će se dobiti pregled stanja ili svih blagajni ili određenih koje pripadaju određenoj organizacionoj jedinici, ali baš na određeni dan. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>.

 

Dnevnik blagajne

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Dnevnik blagajne ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se mogu videti sve stavke naloga blagajne za uplatu/isplatu, ali za određeni dan. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>. Filtriranje ovog pregleda moguće je po sledećim kriterijumima:

-organizaciona jedinica

-valuta

-blagajna

-sredstvo plaćanja

Ukoliko je čekirano polje "Analitika za organizacionu jedinicu" dobiće se pregled po organizacionim jedinicama u koje je išao prihod odnosno za koje se vezuje određeni trošak.

Ukoliko je čekirano polje "Samo bilans" dobiće se pregled samo dnevnog bilansa za određeni dan.

Klikom na dugme <Knjiženje> se u glavnoj knjizi formira poseban nalog za sve promene u toku jednog dana. 

 

Kursne razlike

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa" putanjom Pregledi>Kursne razlike

U okviru ovog pregleda se dobijaju kursne razlike prema kupcima i prema dobavljačima koje nastaju usled razduženja u različitim valutama. Sva zaduženja preračunata u knjigovodstvenu valutu kao i sve uplate se obračunavaju i uvrđuje se da li je došlo do razlike.

 

PDV obrasci

Do prozora u kom je moguće izlistati, štampati i eksportovati PDV obrasce se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijka operativa" putanjom Pregledi>Pregled PDV>Obrasci.

U filteru je potrebno izabrati obrazac i poreski period. A obrasce je moguće filtrirati i po organizacionoj jedninici.

Obrasci koje je moguće kreirati su:

KPR - zbirno

KPR - po stopama

KPR - po različitim tipovima prometa za potrebe provere PDV prijave (PPPDV): KPR18 - uvoz i nabavka od poljoprivrednika, KPR18 - nabavka u Republici od obveznika PDV, KPR18 - ostala nabavka

KIR - zbirno

KIR - po različitim tipovima prometa za potrebe provere PDV prijave (PPPDV): KIR18 - oslobođeno PDV, KIR18 - oporeziv promet obveznika PDV, KIR18 - oslobođeno PDV, KIR18 - oporeziv promet obveznika PDV, KIR18 - PDV za promet drugog lica

Obrazac POPDV

Obrazac PPPDV

Pregled obračuna

Obrasce POPDV i PPPDV je moguće eksportovati u XML formatu i tako ih uvesti na sajt e-Porezi.

 

Pregled Cash Flow

Do ovog prozora se dolazi putanjom Finansijska operativa -> Pregledi -> Pregled Cash Flow

Omogućeni su pregledi promena:

-sumarni

-po mesecima

-po danima

-po organizacionim jedinicama

-po nivoima cash flow strukture

Za svaki element cash flow strukture moguce je otvoriti njegovu karticu u kojoj je prikazana hronologija svih promena. Kartica se otvara duplim klikom na element cash flow strukture u pregledu promena.   

Cash flow strukuturu je moguće definisati u prozoru Cash flow.