O programu

Kroz ovaj program se može uraditi sve vezano za obračun zarada zaposlenih. Od evidencije matičnih podataka o radnicima i evidencije radnih mesta i zapošljavanja radnika po radnim mestima, praćenja radnog staža zaposlenih, evidencije promena i načina obračuna dažbina (poreza i doprinosa na teret zaposlenih i poslodavca) po tarifama (za redovne radnike, porodilje,... ), preko mogućnosti proizvoljnog definisanja kriterijuma i načina obračuna zarada (vrste rada, stimulacije, korekcije, topli obrok,... ), mogućnosti izrade proizvoljnog broja obračuna tokom meseca, mogućnosti deljenja isplate za jednog radnika na više mesta isplate, mogućnosti obračuna zarade od neto ka bruto iznosu i obrnuto, pa do izrade specifikacija poreza i doprinosa po svakom radniku i po organizacionim jedinicama, rekapitulacije svih kriterijuma po organizacionim jedinicama, štampanja virmana za poreze, doprinose i isplate, specifikacija iznosa za isplatu po mestima isplate (blagajne i banke)  i štampanja zakonom propisanih obrazaca za isplatu zarada i svih potrebnig mesečnih i godišnjih obrazaca. Za budžetske firme omogućeno je formiranje izveštaja za ISIB i eksport podataka o isplatama u formatu koje zahteva Trezor.


Osnovni podaci

Osnovi za obračun

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Osnovni podaci>Osnovi za obračun ili klikom na ikonu glavnog toolbar-a.

Pri definisanju osnova za obračun zarada neophodno je najpre definisati tipove osnova za obračun zarada koji zapravo definišu grupe kojima određeni osnov pripada. Tipovi za obračun su npr.: rad, stimulacija, ostale naknade, korekcija. 

Ukoliko za određeni tip osnova postoji formula po kojoj će se računati vrednost tog tipa ona se formira duplim klikom u koloni "formula", pri čemu se otvara prozor za definisanje formule.

Osnovi za obračun

Dalje se definiše svaki od osnova ponaosob u drugom delu ovog prozora.

U koloni "Grupa" se unosi redni broj grupe tipa osnova kome osnov pripada, dok se u koloni "Redni broj" unosi redni broj osnova u okviru te grupe odnosno tipa. 

Polje za čekiranje "Porez" služi da bi se označilo njegovim čekiranjem da li se određeni osnov oporezuje ili ne.

U koloni "naziv" se unosi naziv određenog osnova .

Polje za čekiranje "FČ", ukoliko je čekirano, određuje da će se određeni osnov uračunati u ukupan fond časova za određeni period.

Kolone "od datuma" i "do datuma" služe da bi se u okviru njih naveli datumi od kojih važi određeni osnov odnosno kada prestaje da važi.

Kolona "unos" služi da se u njoj navede kako će se unositi određeni osnov: kao količina (sati), iznos, ništa, kao koeficijent, i kao količina i kao koeficijent, kao količina i iznos, kao koeficijent i iznos ili kao koeficijent, količina i iznos.

Kolona "formula" - u ovoj koloni se unosi formula po kojoj će se računati određeni osnov za  obračun. Prozor koji se otvara je identičan sa onim koji se koristi pri definisanju tipova osnova za obračun.

Kolona "vrsta zarade" se onosi koja je to vrsta zarade za koju se utvrđuje određeni osnov: rad, ishrana, terenski dodatak, regres, ostali dodaci, naknade ili se ne navodi nijedna vrsta.

Kolona "opis" služi da se u okviru nje navede širi opis određenog osnova koji se unosi.

 

Krediti radnika

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Osnovni podaci>Krediti radnika.

U ovom prozoru se unose podaci vezani za kredite radnika, tako što se najpre navede naziv kreditora u polju "Kreditor", zatim ime i prezime radnika koji je uzeo kredit u polju "Radnik" i potom unesu: žiro račun i partija kredita, iznos kredita, iznos prve rate, iznos ostalih rata, datum prve rate. U donjem delu ovog prozora se unose datumi i iznosi isplata po ratama koje će se odbijati od ukupnog iznosa kredita.  Iniciranje pregleda već unešenih kredita za određenog radnika se postiže klikom na dugme <Pregled>.

Krediti

Klikom na dugme  <Tipovi kredita> ulazi se u prozor za definisanje tipova kredita radnika.

 

Obustave

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjomn Osnovni podaci>Obustave ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a i služi da se u njemu unesu vrste obustava. Unosi se: šifra, naziv obustave, tip (iznos, procenat,formula), iznos/procenat obustave, kada se obračunava obustava (prilikom svih isplata, akontacija ili obračuna), opis obustave, formula ukoliko je tip obustave formula.

Ukoliko se obustava obračunava na osnovu formule potrebno je navesti tu fomulu do koje se dolazi duplim klikom na kolonu formula. Formula se formira na osnovu određenih promenjljivih koje u njoj učestvuju, logičkih konstanti pomoću kojih se definišu određeni uslovi na osnovu kojih se formira formula kao i na osnovu specijalnih funkcija za kojima se ukaže potreba.

Obustave

 

Propisane osnovice za obračun

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Osnovni podaci>Propisane osnovice za obračun ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a i služi za unos ili pregled propisanih bruto osnovica za obračun zarada za određenu stručnu spremu.

Propisane osnovice

 

 


Dokumenti

Obračuni

Do dela programa "Obračun zarada" u kome se aktivira sam proces obračuna se dolazi izborom opcije glavnog menija programa Obračuni ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Korisnik može da definiše više različitih vrsta obračuna u prozoru Vrste dokumenata.

Podaci koji se unose su podeljeni u logičke celine:

Listić <<Obračuni>> 

opis - unosi se naziv obračuna

zaključan - čekiranjem ovog polja se zaključava određeni obračun, što znači da je zabranjena izmena ovog obračuna. Administrator može postaviti zaštitu da samo kreator obračuna može da otključa obračun.  Ovo polje se obavezno čekira u slučaju da se taj obračun ili akontacija koriste u narednom obračunu.

šifra za kumuliranje - šifra za kumuliranje mora biti ista za sve delove jednog obračuna 

tip - unosi se tip obračuna odnosno evidentira se da li se radi obračun ili akontacija

ulazi u M4 - čekiranjem ovog polja određuje se da li će obračun ući u obrazac M4, ali služi i za neke druge preglede i obrade u kojima je bitno označiti da sati i iznosi iz tog obračuna ulaze u godišnje sume i proseke

datum - unosi se datum kada se radi određeni obračun

polja "od datuma" i "do datuma" služe za ograničavanje perioda za koji se radi obračun

fond časova - unosi se fond časova za taj period

vrednost koeficijenta - unosi se vrednost koeficijenta koji se koristi za obračun i odnosi se na preduzeće u celini

datum kredita - navodi se datum na nivou celog preduzeća kada će se odbiti određeni iznos kredita i taj datum će se naći na virmanu. Bitan je u slučaju da preduzeće kao celina, za sve svoje radnike uzima određeni kredit, ali i ako želite da se u tom obračunu radnicima od obračunatog iznosa odbije rata za kredit.

način obračuna - unosi se način na koji će se izvršiti obračun, neto ili bruto

5% prosek - unosi se iznos koji predstavlja gornju granicu zarade za plaćanje doprinosa, tako da ukoliko se ostavruju veće zarade od proseka doprinosi miruju. Na taj način država stimuliše povećanje zarada zaposlenih. Izračunava se tako što se sa pet pomnoži iznos prosečne zarade na nivou Republike Srbije

isplatilac - unosi se naziv prduzeća koje je isplatilac zarada

napomena - polje u kome se može navesti dodatna napomena za određeni obračun

tehnika obračuna - bira se po kojoj tehnici zakonom propisanoj će se izvršiti obračun

vrsta obračuna - u okviru ovog polja se bira vrsta obračuna

Obračun - zaglavlje

Listić <<Kartice>>

Obračun se može vršiti za firmu u celini ili za određenu organizacionu jedinicu - ukoliko se obračun vrši za određenu organizacionu jedinicu desno od polja za unos organizacione jedinice postoji polje za čekiranje koje, ukoliko je čekirano, ukazuje na to da u obračun treba uključiti i sve podnivoe odnosno organizacione jedinice u okviru navedene. Moguće je filtrirati radnike i po radnom mesto ili izdvojiti određenog radnika.

Ovaj listić je organizovan tako da u sebi sadrži listiće:

<<Spisak>>

Inicijalno je ovaj prozor prazan, a popunjava pokretanjem akcije "Ažuriraj".

Klikom na dugme <Ažuriraj>, program za obračun zarada povlači iz baze spisak svih zaposlenih za koje treba obračunati zaradu, a u skladu sa podacima unetim u filteru i ispisuje ga na ekranu. Dodati redovi su zasivljeni, jer su to radnici za koje obračun još uvek nije urađen. Kolone koje se nalaze u svakom obračunu su: matični broj radnika u preduzeću, ime i prezime radnika, polje za čekiranje da li je urađen obračun koje se automatski popunjava nakon izvršenog obračuna, iznos neto zarade, iznos poreza, iznos doprinosa, bruto iznos zarade, ostale neto isplate, obustave, iznos kredita, za isplatu, doprinos na teret poslodavca, stručna sprema radnika,  osnovica za obračun doprinosa, propisana bruto osnovica, šifra poreske grupe, vrednost koeficijenta.

Klikom na dugme <Inicijalizacija> ulazi se u prozor za unos parametara koji će važiti za sve radnike za koje se radi obračun. Parametri koji se unose mogu biti vrednosti osnova za obračun ili obustave i mogu se primeniti na sve radnike ili samo na selektovane. Čekiranjem polja pored svakog od osnova ili obustave ukazuje se programu da u obračun uvrsti određeni osnov ili obustavu, a ukoliko nije naveden iznos on će se unositi za svakog radnika posebno u njegovoj kartici. Iniciranje parametara se pokreće klikom na dugme <Iniciraj>.

Klikom na dugme <Obračun> pokreće se sam proces obračuna.

Klikom na dugme <Generiši isplate> ulazi se u prozor u kome će se uneti banke i institucije preko kojih se vrši isplata i u kom procentu.

Obračun - spisak

<<Kartica>> u ovom listiću se unose podaci za konkretnog radnika, dok se prelazak na sledećeg zaposlenog vrši klikom na strelice.

Podaci se unose u okviru logičkih celina:

Osnovi - unose se osnovi za obračun sa satima i iznosima odnosno na način kako je to definisano pri unosu samih obračuna u osnovnim podacima. Podaci o bruto iznosu zarade, porezima, doprinosima itd. se prepisuju iz inicijalnih ili se ukoliko to nije slučaj i oni mogu unositi. Podaci o matičnom broju, stručnoj spremi, stažu, radnom mestu se prepisuju iz podataka o radniku. Podatak o koeficijentu za obračun se prepisuje iz zaglavlja obračuna.

Obustave - unose se iznosi obustava za konkretnog radnika ili se vide oni koji su inicijalno postavljeni pa se ovde mogu i menjati ukoliko se pojavi potreba

Krediti - u ovom delu će se videti pregled kredita za određenog zaposlenog

Isplate - u ovom delu se unose podaci o tome kako će se vršiti isplate i u kom iznosu, odnosno procentu, a po određenim bankama

<<Dažbine>> u okviru ovog dela se vide dažbine obračunate za određenog radnika u čijoj se kartici nalazimo

Obračun - dažbine

U listiću <<Dažbine>> koji se odnosi na celo preduzeće se vide iznosi dažbina i doprinosa zbirno. Bitno je da se u ovom delu obračunavaju ukupna potrebna sredstva koja preduzeće mora da obezbedi kako za zarade zaposlenih u bruto iznosu (neto iznos+porez na zarade zaposlenih+doprinosi na zarade zaposlenih) tako i za poreze i doprinose na teret poslodavca.

U listiću <<Osnovi>> vidi se pregled osnova za obračun.

U listiću <<Obustave>> vide se obustave prikazane po radnicima i iznosima. Iz ovog dela je moguća zbirna štampa virmana koji se odnose na obustave.

U listiću <<Krediti>> vide se krediti po određenom kreditoru sa prikazom: matičnog broja radnika, imenom i prezimenom, žiro računom, partijom, iznosom kredita, datumom i iznosom rate. Iz ovog dela moguća je zbirna štampa virmana koji se odnose na kredite.

U listiću <<Isplate>> se vidi prikaz isplata po bankama ili institucijama u kojima zaposleni imaju otvoren tekući račun, kao i iznos isplate.

Obračun - isplate

U štampanim dokumentima se nalaze Isplatni listić (koji se moguće poslati radniku na e-mail ili samo formirati pdf fajlove za sve radnike u spisku), Kartica radnika, razni obrasci, rekapitulacije i izveštaji vezani za obračun. Moguće je štampati virmane za poreze, doprinose, isplate, obustave i kredite ili ih izvesti u odgovarajućem formatu za e-banking.

 


Pregledi

Pregled obračuna

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija putanjom Pregledi>Pregled obračuna ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U okviru ovog pregleda moguće je na jednom mestu dobiti zbirno podatke za više obračuna bez obzira na vremenski period koji se posmatra. Pregled je moguće filtrirati po nekom od sledećih kriterijuma: organizacionoj jedinici pri čemu će se ukoliko je čekirano polje pored ovog u pregled uvrstiti i organizacione jedinice koje pripadaju navedenoj, radnom mestu, određenom radniku, matičnom broju radnika, vrsti poreza i doprinosa, stručnoj spremi zaposlenih.

Dobiće se: spisak radnika za koje je urađen obračun ili više obračuna, pregled osnova za obračun, pregled dažbina, obustava, isplata po bankama i institucijama preko kojih su išle sa spiskom zaposlenih, kartica zaposlenih sa prikazom zbirnih podataka za određenog radnika sa mogućnošću pregleda pojedinačnih: osnova, dažbina, obustava, kredita i isplata (na podatke za sledećeg odnosno prethodnog radnika se prelazi strelicama). Takođe se može videti pregled obračuna sa prikazom sledećih podataka za svaki obračun: neto iznosa, poreza, doprinosa, bruto iznosa, ostalih neto isplata, obustava, kredita, iznosa za isplatu, doprinosa na teret poslodavca.

Pregled obračuna

 

Pregled po mesecima

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Pregledi>Pregledi po mesecima ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U okviru ovog pregleda će se dobiti zbirni podaci iz obračuna, ali samo u okviru jedne godine. Pregled se inicira klikom na dugme <Pregled>.

Pregled je moguće filtrirati po nekom od sledećih kriterijuma: organizacionoj jedinici pri čemu će se ukoliko je čekirano polje pored ovog u pregled uvrstiti i organizacione jedinice koje pripadaju navedenoj, radnom mestu, određenom radniku, matičnom broju radnika, vrsti poreza i doprinosa, stručnoj spremi zaposlenih. Takođe je moguće izabrati koji podaci se žele videti u ovom pregledu:

-časovi i neto iznosi

-časovi, neto i bruto iznosi

-časovi iznad neto iznosa

-obrazac M4

-prosek neto zarada po mesecima

-prosek po organizacionim jedinicama

-obrazac OZ-7

U listiću <<Zbirno>> će se videti zbirni podaci za period koji smo naveli.

U listiću <<Spisak>> će se dobiti spisak zaposlenih sa prikazanim podacima o obračunu zarada.

U listiću <<Pojedinačno>> dobiće se zbirni podaci ali za određenog zaposlenog.

Pregled po mesecima

 

Izveštaji

Do ovog pregleda se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Pregledi>Izveštaji ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

U okviru ovog pregleda se može videti prikaz izveštaja koji su kreirani u pregledu koji se odnosi na to. Obim vremenskog perioda za koji se posmatra izveštaj neograničen odnosno moguće je posmatrati podatke iz svih obračuna i u više godina.

Izveštaji

Formu i sadržaj izveštaja korisnik može i sam da definiše u okviru prozora Kreiranje izveštaja.

 

Kreiranje izveštaja

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija putanjom Pregledi>Kreiranje izveštaja

U okviru ovog prozora se kreiraju izveštaji sa prikazom željenih podataka koji se zatim mogu snimiti i kasnije koristiti u pregledu izveštaja. Tako je moguće kreirati izveštaje: osnovi za obračun - iznosi, osnovi za obračun - sati i iznosi, osnovi za obračun - sati, tipovi osnova za obračun - iznosi, časovi i iznosi. U desnom prozoru koji se otvara prema vrsti izveštaja se nalaze podaci koje je moguće izlistati za taj izveštaj.

Kreiranje izveštaja

Klikom na dugme <Snimi> se otvara prozor u kome se definiše naziv izveštaja, a zatim klikom na dugme <Snimi> u okviru ovog prozora se snima forma izveštaja koji je kreiran pod  upisanim nazivom. Izveštaj se može pogledati i odštampati iz pregleda Izveštaji.

 

Obrasci

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija putanjom Pregledi>Obrasci i u okviru ovog prozora je moguće odštampati poreske prijave PPPPD i PPP-PO. U filteru je potrebno izabrati izveštaj i vrstu prijave. Zatim čekirati da li je prijava konačna, da li je u pitanju izmenjena prijava i da li treba prikazati sate. U prozoru sa spiskom obračuna bira se jedan ili više obračuna za koje želite da formirate izveštaj.

Izveštaj je moguće u eksportovati u datoteku u formatu koji je propisala Poreska uprava.

Obrasci

 

ISIB

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija putanjom Pregledi>ISIB i koriste ga indirektni budžetski korisnici (za sada).

U filteru se bira format izveštaja: preuzimanje obaveza za lične dohotke za IBK, preuzimanje obaveza za ugovore, plaćanja za lične dohotke za IBK i obračun za koji se izveštaj formira.

Klikom na dugme <Pregled> prikazuju se zaglavlje i stavke izveštaja. Neke podatke je moguće izmeniti ili dopuniti, a zatim se izveštaj eksportuje u propisanom formatu i pakuje za slanje Upravi za trezor koja izvšava transakcije.

ISIB

Potrebne izveštaje je moguće i odštampati iz prozora za štampu.

Dugme <Zbirne obustave> će sve stavke obustava iz izveštaja za plaćanje sumirati u odgovarajuću zbirnu stavku, kako bi se optimizovala obrada ove datoteke, ukoliko korisnik to želi.