Sistemske putanje

BusinessArt 12 se instalira u sistemske foldere Windows-a: Program Files, Application Data i Documents. U svakom od sistemskih foldera kreira se osnovna putanja BusinessArt\BusinessArt12. Budući da se sistemski folderi Windows-a razlikuju kod različitih verzija operativnog sistema (XP, Vista, Windows 7, ...) i kod 32-bitnog i 64-bitnog Windows-a, ovde ćemo navesti putanje za karakteristične verzije:

Windows XP 32-bit (isto za Windows Server 2003):

Biblioteke programa: X:\Program Files\BusinessArt\BusinessArt12

Programske datoteke: X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BusinessArt\BusinessArt12

Korisničke datoteke: X:\Documents and Settings\All Users\Documents\BusinessArt\BusinessArt12

Windows 7 32-bit (isto za Windows Vista, Windows Server 2008, ...):

Biblioteke programa: X:\Program Files\BusinessArt\BusinessArt12

Programske datoteke: X:\ProgramData\BusinessArt\BusinessArt12

Korisničke datoteke: X:\Users\Public\Documents\BusinessArt\BusinessArt12

Windows 7 64-bit (isto za Windows Vista, Windows Server 2008, ...):

Biblioteke programa: X:\Program Files (x86)\BusinessArt\BusinessArt12

Programske datoteke: X:\ProgramData\BusinessArt\BusinessArt12

Korisničke datoteke: X:\Users\Public\Documents\BusinessArt\BusinessArt12

U daljem tekstu ćemo, radi jednostavnosti i da ne ponavljamo stalno razlike među operativnim sistemima ove foldere zvati PROGRAMFILES, PUBLICAPPDATA i PUBLICDOCUMENTS.

Svaki od ovih foldera ima svoje specifičnosti i prema tome se pojedine datoteke raspoređuju u odgovarajuće foldere.

Postoji i folder dostupan samo tekućem korisniku, kojeg ćemo zvati USERDOCUMENTS, a u Windows-u se nalazi na sledećim lokacijama:

Windows XP (isto za Windows Server 2003):

USERDOCUMENTS: X:\Documents and Settings\username\My Documents\BusinessArt\BusinessArt12

Windows 7 (isto za Windows Vista, Windows Server 2008, ...):

USERDOCUMENTS: X:\Users\username\Documents\BusinessArt\BusinessArt12

Ovaj folder se kreira automatski kod instalacije i, ako ne postoji, kod startovanja bilo kojeg BusinessArt programa, ali ne sadrži nikakve datoteke. Namenjen je za dodatna podešavanja za svakog pojedinačnog korisnika računara.


Organizacija podataka u folderima

Program Files – Sadrži samo izvršne datoteke programa (EXE, DLL, PBD) i nekoliko osnovnih sistemskih datoteka programa. Sve izvršne i sistemske datoteke se nalaze u istom folderu.

Program Data – Sadrži razne sistemske datoteke programa (INI, TXT, XLS, RTF, BMP itd), kao i instalacione baze podataka i biblioteke štampi za svaku zakonsku regulativu. Ovo su datoteke koje se koriste isključivo kroz program i korisnici ne treba da im pristupaju direktno. Folder Program Data je u Windows-u sakriven (Hidden), tako da je podrazumevano da ga korisnici ne vide u Explorer-u.

Public Documents – Sadrži radne datoteke programa kojima mogu pristupati i korisnici (baze podataka, INI datoteke, datoteke posebnih izveštaja, biblioteke štampi za firme i slike koje idu uz štampe, ...). Nad ovim folderom svaki korisnik ima puno pravo pristupa.

User Documents - Ovaj folder se kreira automatski kod instalacije i, ako ne postoji, kod startovanja bilo kojeg BusinessArt programa, ali ne sadrži nikakve datoteke. Namenjen je za dodatna podešavanja za svakog pojedinačnog korisnika računara.

U BusinessArt 12 su za korisnike predviđeni sledeći podfolderi u Public Documents:

1. Configuration – Sadrži konfiguracione (INI) datoteke (npr. user.ini, pop97.ini itd) i licencne datoteke.

2. Database – Baze podataka.

3. DatabaseBackup – Arhive baza podataka.

4. DatabaseReplication – Namenjen je ze prenos podataka između baza (replikaciju).

5. DatabaseTools – Namenjen je za razne pomoćne datoteke, prečice i alatke za bazu, npr. za prečice za startovanje baza podataka, servisa i sl.

6. DataTransfer – Namenjen je za datoteke za uvoz i izvoz podataka, npr. za učitavanje izvoda, snimanje datoteka za poresku upravu i sl.

7. Pictures – Namenjen je za razne slike koje se koriste u programu (artikli, radnici, ...)

8. PrintForms – Namenjen je za biblioteke štampi i prateće slike za pojedine firme.

9. SpecialOperations – Namenjen je za posebne operacije (specifične SQL datoteke za pojedine firme i sl)

10. SpecialReports – Namenjen je za datoteke posebnih izveštaja (spakovane datoteteke izveštaja i Excel datoteke za izvoz izveštaja).

Navedeni folderi se kreiraju prilikom instalacije programa, u folder Configuration se instaliraju početne INI datoteke, a u folder Database početne baze  podataka. Svi ostali folderi su posle instalacije prazni.