O programu

Ovaj program je veoma pogodan za preduzeća koja imaju veliki broj osnovnih sredstava ili veliki broj promena vezanih za otpis ili kupovinu novih osnovnih sredstava u toku godine. Na pregledan način vodi se evidencija po datumu nabavke, datumu aktirviranja, datumu otpisa, inventarskih brojeva, zaduženih lica, organizacionih jedinica u kojima se osnovna sredstva nalaze. Obračun amortizacije i revalorizacije se može vršiti u bilo kom trenutku u toku godine. Ukoliko dođe do isknjiženja osnovnog sredstva postoji izveštaj koji daje njihovu evidenciju. Moguće je izvršiti i rekapitulaciju po amortizacionim grupama i kontima kao i evidenciju promena vrednosti osnovnih sredstava. 


Osnovni podaci

U delu uputstva Osnovni podaci se nalaze objašnjenja vezana za prozore Amortizacione stope i Revalorizacioni koeficijenti.

Sklopovi

Do ovog prozora se dolazi preko glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Sklopovi.

U njemu se definišu sklopovi mašina, tj. svi rezervni delovi koju ulaze u određene delove mašina koje predstavljaju osnovna sredstva jednog preduzeća. Za pojedine mašine se u prozoru za definisanje Osnovnih sredstava vezuju odgovarajući sklopovi i tako se uspostavlja veza između mašine i rezervnih delova koji ulaze u njen sastav. Na osnovu ovih podataka je moguće planirati nabavku određenih rezervnih delova.

Grupe osnovnih sredstava

Do ovog prozora se dolazi preko glavnog menija putanjom Osnovni podaci>Grupe osnovnih sredstava i služi za dodatno grupisanje osnovnih sredstava. U njemu se definišu grupe, koje se posle povezuju sa osnovnim sredstvom u prozoru za definisanje osnovnog sredstva.

Grupa osnovnih sredstava

Osnovna sredstva

Do ovog dela programa "Osnovna sredstva" se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Sredstva>Osnovna sredstva ili klikom na odgovarajuću ikonu glabnog toolbar-a.

U okviru ovog prozora se unose podaci kojima se definiše određeno osnovno sredstvo.

Prozor se sastoji iz tri dela. 

U prvom delu se nalazi filter po nekom od sledećih kriterijuma: amortizaciona grupa, analitika - u polju ispod ovog polja se nakon navedene vrste analitike navodi po kojoj određenoj analitici se želi pregled, odnosno unos, inventarski broj, konto, datum nabavke, datum aktiviranja, naziv osnovnog sredstva, status (aktivna, isknjižena, neaktivna). Pregled unešenih osnovnih sredstava se inicira klikom na dugme <Nađi>. Moguće je i pretraživanje po većem broju kriterijuma, čiji se redosled navođenja vidi u posebnom polju koje je prazno ukoliko nije naveden nijedan kriterijum. 

U drugom delu se vidi spisak svih osnovnih sredstava po određenom kriterijumu ili svih ukoliko kriterijum nije naveden.

U trećem delu se unose podaci ili se vidi njihov pregled za konkretno osnovno sredstvo: 

Listić <<Osnovni podaci>>

naziv, inventarski broj, registarski broj, jedinica mere, amortizaciona grupa kojoj pripada osnovno sredstvo. Ako je sredstvo nabavljeno u tekućoj godini ne unose se datum nabavke i datum aktiviranja jer ih program automatski upisuje. 

Osnovna sredstva

Listić <<Napomena>> unosi se napomena ukoliko se javi potreba

Listić <<Analitike>> u okviru njega se unose konkretne analitike

Osnovna sredstva - analitike

Listić <<Sklopovi>> služi za definisanje sklopa mašine, što se koristi u posebnim pregledima

 


Dokumenti

Nalog početnog stanja

Do ovog dela programa se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Dokumenti>Otvori>Nalog početnog stanja ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbara.

Da bi se otvorilo početno stanje potrebno je prethodno definisati sva osnovna sredstva za koja se radi poččetno stanje. Ukoliko je preduzeće već korisnik programa za osnovna sredstva u nekom prethodnom periodu moguće je automatski kreirati ovaj dokument, a ukoliko preduzeće prvi put počinje da koristi ovaj program potrebno je ručno formirati početno stanje svih osnovnih sredstava preduzeća.

Ukoliko postoje prethodno formirani dokumenti oni se listaju klikom na dugme <Nađi dokumente>, dok se knjiženje ovih dokumenata u glavnu knjigu vrši klikom na dugme <Knjiženje>. Pretraživanje dokumenata se može vršiti po vrsti i kreatoru.

U zaglavlju se unose: kreator, datum, valuta ukojoj se kreira dokument. Polje "P" se automatski popunjava nakon što je dokument proknjižen, a broj dokumenta se automatski dodeljuje.

Nalog početnog stanja

Klikom na dugme <Obrada stavki> se ulazi u prozor za unos stavki dokumenta.

Stavke naloga početnog stanja

Listić <<Stavka>>

Iz padajućeg menija se bira osnovno sredstvo za koje se radi početno stanje. Unosi se količina za to osnovno sredstvo sa pojedinačnom cenom i ukupnom vrednosti. Potrebno je uneti i iznos koji je prethodno amortizovan, odnosno iznos otpisane vrednosti osnovnog sredstva.

Listić <<Dokument>> u njemu se vide podaci iz zaglavlja dokumenta.

 

Nalog nabavke

Do ovog dela programa se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Dokumenti>Otvori>Nalozi nabavke ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovu vrstu dokmenata se kreiraju nalozi za nabavku osnovnih sredstava ukoliko se u toku godine javi potreba za kupovinom novih. Prethodno novo osnovno sredstvo treba definisati u prozoru Osnovna sredstva.

Pregled već unetih dokumenata se vrši klikom na dugme <Nađi dokumente>, dok se klikom na dugme <Knjiženje> vrši knjiženje ovih dokumenata u glavnu knjigu. Pretraživanje se može vršiti po vrsti dokumenta i kreatoru.

U zaglavlju ovog dokumenta se unose: kreator, valuta u kojoj se izrađuje dokument, datum kreiranja pri čemu program upisuje tekući datum s tim da se on može i menjati, naziv komitenta, broj dokumenta nabavke dobavljača. U delu za napomene unose napomene vezane za određeni dokument.

Nalog nabavke

Klikom na dugme <Obrada stavki> otvara se prozor za obradu stavki dokumenta.

Stavke naloga nabavke

Listić <<Stavka>>

Unosi se osnovno sredstvo koje se nabavlja, količina, cena po jedinici i ukupan iznos za celu količinu koja se nabavlja.

 

Nalog aktiviranja

Do ovog dela programa se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Dokumenti>Otvori>Nalog aktiviranja ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovu vrstu dokumenata se osnovno sredstvo stavlja u upotrebu. Pretgodno unešeni dokumenti se mogu izlistati klikom na dugme <Nađi dokumente>, dok se knjiženje u glavnu knjigu inicira klikom na dugme <Knjiženje>. Pretraživanje se vrši po vrsti dokumenta i kreatoru.

U zaglavlju se unose kreator, datum i valuta u kojoj se izrađuje dokument, dok se broj dokumenta dodeljuje automatski, ali se može i menjati.

U delu za napomenu se navodi napomena ukoliko je potrebno za dokument koji se trenutno unosi.

Nalog aktiviranja

Klikom na dugme <Obrada stavki> se ulazi u prozor za obradu stavki dokumenta.

Stavke naloga aktiviranja

U ovom prozoru se što se tiče aktiviranja osnovnih sredstava navodi samo koje je osnovno sredstvo aktivirano, dok se ostali podaci prepisuju iz podataka o definiciji osnovnih sredstava, a cena i vrednost se preuzimaju iz naloga nabavke.

U delu za dokument se mogu videti podaci iz zaglavlja dokumenta.

 

Nalog uvećanja vrednosti

Do ovog dela se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Dokumenti>Otvori>Nalog uvećanja vrednosti ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovu vrstu dokumenta evidentira se uvećanje vrednosti osnovnog sredstva do koga dolazi usled povećanja revalorizacionih koeficijenata ili usled povećanja količine određenog osnovnog sredstva. Pregled dokumenata se inicira klikom na dugme <Nađi dokumente>, dok se knjiženje ovih dokumenata u glavnu knjigu vrši klikom na dugme <Knjiženje>. Pretraživanje se vrši po vrsti dokumenta i kreatoru. 

U zaglavlju se unose: kreator, valuta u kojoj se izrađuje dokument, dok se u listiću za napomenu unose napomene koje su vezane za dokument koji se unosi.

Nalog uvećanja vrednosti

Klikom na dugme <Obrada stavki> ulazi se u prozor za obradu stavki ovog dokumenta. 

Stavke naloga uvećanja vrednosti

Listić <<Stavka>>

Pri evidentiranju uvećanja vrednosti osnovnih sredstava postoje dva slučaja na osnovu kojih dolazi do uvećanja vrednosti:

a) po iznosu - unosi se uvećanje iznosa, dok je količina nula u ovom slučaju (primer je kupovina dodatne opreme za računar, koja uvećava vrednost računara kao osnovnog sredstva)

b) na osnovu promene količine - u ovom slučaju se unosi nova količina. Kada unesemo samo novu količinu vrednost će se rasporediti po svakom osnovnom sredstvu jednako, a ukoliko se unese i iznos tada će se u obzir uzeti i taj novi iznos i opet rasporediti.

Listić <<Dokument>> sadrži podatke koji se prepisuju iz podataka u zaglavlju dokumenta.

 

Nalog umanjenja vrednosti

Do ovog dela se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Dokumenti>Otvori>Nalog umanjenja vrednosti ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Objašnjenje za ovaj dokument je slično onom za Nalog uvećanja vrednosti s tim što se vrednosti za količinu i iznos unose sa negativnim predznakom.

 

Nalog isknjiženja

Do ovog dela programa se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Dokumenti>Otvori>Nalog isknjiženja ili klikom na odgovarajuću ikonu glabnog toolbar-a.

Ova vrsta dokumenata nastaje kada preduzeće odluči da otpiše određeno osnovno sredstvo, odnosno da ga stavi van upotrebe.

Postojeći dokumenti se listaju klikom na dugme <Nađi dokumente>, dok se knjiženje u glavnu knjigu vrši klikom na dugme <Knjiženje>. Pretraživanje se vrši po vrsti dokumenta ili kreatoru.

U zaglavlju se unose: kreator, datum ukoliko se razlikuje od tekućeg, valuta u kojoj se izrađuje dokument. Polje za čekiranje "Revalorizacija otpisanih sredstava" služi da ukoliko je čekirano naznači programu da će se i osnovna sredstva koja se isknjižavaju revalorizovati, bez obzira što su u potpunosti amortizovana. Polje "Proknjižen" se čekira ukoliko je izvršeno knjiženje ovog dokumenta.  

U delu za napomene se navodi napomena koja se odnosi na dokument isknjiženja koji se trenutno unosi.

Nalog isknjiženja

Klikom na dugme <Obrada stavki> se ulazi u prozor za obradu stavki ovog dokumenta.

Stavke naloga isknjiženja

Listić <<Stavka>>

Pri popunjavanju stavki ovog dokumenta korisnik unosi samo naziv osnovnog sredstva sa njegovom šifrom, dok se ostala polja popunjavaju na osnovu unešenih podataka za svako osnovno sredstvo (količina, cena po jedinici, nabavna vrednost, amortizaciona grupa...) i vrednosti revalorizacionih koeficijenata za period u kome je osnovno sredstvo korišćeno. Obračunavaju se: amortizacija, revalorizacija nabavne vrednosti, ispravka vrednosti, ukupna ispravka - na osnovu ispravke vrednosti i iznosa amortizacije, revalorizacija ukupne ispravke. Efekat revalorizacije se obračunava kao razlika između iznosa revalorizacije nabavne vrednosti i iznosa revalorizacije ukupne ispravke vrednosti osnovnog sredstva.

Listić <<Dokument>> sadrži podatke iz zaglavlja ovog dokumenta.


Pregledi

Pregledi

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Sredstva>Pregledi ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz ovaj pregled se na jednom mestu mogu videti: pregledi osnovnih sredstava kao i  sve vrednosti amortizacije, revalorizacije kao i rekapitulacija po svim ovim obračunima. Klikom na dugme <Napravi dokument> će se na osnovu obračuna u karticama osnovnih sredstava formirati dokumenti obračuna. Ukoliko se vrši prenos stanja osnovnih sredstava u sledeću godinu, u polju za datum obračuna treba uneti 01.01. naredne godine, a zatim klikom na dugme <Prenos u novu godinu> izvršiti prenos. Tada se formira i nalog početnog stanja. 

Listić <<Spisak>>

Pregled osnovnih sredstava za koja će se obračunavati amortizacija i revalorizacija se može dobiti po različitim kriterijumima: amortizacionoj grupi,  kontu, inventarskom broju, analitici, datumu aktiviranja, datumu isknjiženja. Može se dobiti pregled: aktivnih, isknjiženih ili svih osnovnih sredstava.

Polje za čekiranje "Revalorizuju se otpisana sredstva" služi da ukoliko je čekirano ukaže programu da treba revalorizovati i osnovna sredstva koja su otpisana.

Kada se dobije pregled može se pristupiri obračunu amortizacije i revalorizacije klikom na dugme <Obračun>.

Klikom na dugme <Ažuriraj> nakon obračuna ažuriraće se kartice osnovnih sredstava tako da će se pri izradi popisnih lista upisati ažurno stanje osnovnih sredstava na dan koji je naveden u polju "Datum obračuna". Ovo dugme postaje aktivno tek nakon što je urađen obračun.

Duplim klikom na određeno osnovno sredstvo ulazi se u njegovu karticu.

Ukoliko je čekirano polje "Amortizacija po mesecima" u ovom prozoru će se pojaviti još jedan deo u kome će biti prikazani iznosi amortizacije po mesecima.

Kartica se može odštampati klikom na dugme <Štampaj>, dok se iz prozora izlazi klikom na dugme <Izađi>.

Pregled obračuna amortizacije osnovnih sredstava

Listić <<Amortizacija>>

dobiće se zbirni pregled amortizacije sa prikazom iznosa za prethodni period, za tekuću godinu, ukupnom ispravkom vrednosti i sadašnjom vrednosti

Amortizacija osnovnih sredstava

Listić <<Revalorizacija>>

u okviru ovog prozora se vidi prikaz zbirni obračunate revalorizacije sa prikazom: nabavne vrednosti, ispravke vrednosti, sadašnje vrednosti, iznosa revalorizacije nabavne vrednosti, iznosa revalorizacije ispravke vrednosti i efekta revalorizacije

Listić <<Rekapitulacija>>

ovde su na jednom mestu objedinjeni podaci o obračunatoj amortizaciji i revalorizaciji.

Rekapitulacija obračuna osnovnih sredstava

Klikom na dugme <Po amortizacionim grupama> ulazi se u prozor u kome će se dobiti pregled rekapitulacije po amortizacionim grupama koji se može i odštampati.

Rekapitulacija obračuna osnovnih sredstava po amortizacionim grupama

Štampani dokumenti:

Rekaptulacija - sumarno

Rekapitulacija - po stavkama

Amortizacija - sumarno po mesecima. Na štampi će se dobiti zakonom propisan obrazac REV 5A u kome se prikazuje obračun revalorizacije amortizacije po mesecima. Ovaj pregled se zatim ručno knjiži u glavnu knjigu.

 

Popis osnovnih sredstava

Do ovog prozora se dolazi iz opcija glavnog menija programa putanjom Sredstva>Popis osnovnih sredstava ili klikom na odgovarajuću ikonu glavnog toolbar-a.

Kroz njega se vrši popis osnovnih sredstava. Popisna lista ne utiče na stanje lagera osnovnog sredstva, već ukoliko postoji manjak potrebno je uraditi nalog isknjiženja. Pre izrade popisne liste potrebno je otići u pregled osnovnih sredstava, ukucati datum kada se radi popisna lista u polju za datum. Potom treba kliknuti na dugme <Pregled> i pošto se izlistaju osnovna sredstva kliknuti na dugme <Obračun> a zatim na dugme <Ažuriraj> da bi se dobilo aktuelno stanje osnovnih sredstava.

U okviru ovog prozora postoji nekoliko opcija:

a) štampa prazne popisne liste  - može se štampati za sva osnovna sredstva, za osnovna sredstva koja pripadaju određenoj amortizacionoj grupi, po određenom kontu ili osnovnih sredstava u određenoj organizacionoj jedinici. Štampa se aktivira klikom na dugme <Štampa>.

Prazna popisna lista

b) unos/promena popisa na određeni dan - datum koji se navodi je onaj koji smo naveli i u pregledu osnovnih sredstava da bi dobili ažurne podatke o stanju osnovnih sredstava.  Može se dobiti popis za: sva osnovna sredstva, ona koja pripadaju određenoj amortizacionoj grupi, ona koja su proknjižena na određeni konto, ona koja pripadaju određenoj organizacionoj jedinici. Ukoliko navedemo da je vrsta analitike amortizaciona grupa, konto ili organizaciona jedinica tada se desno od ovog polja otvara polje u kome treba izabrati konkretnog člana analitike. 

Klikom na dugme <Unos> popuniće se količine osnovnih sredstava po knjigama.

Ukoliko se količina po knjigama slaže sa količinom po popisu potrebno je samo kliknuti na sugme <Snimi>, a ukoliko postoji neka razlika unese se u kolonu "Količina po popisu" i potom snimi na isti način. Klikom na dugme <Obriši> se briše popisna lista.

Unos popisne liste

c) pregled popisa na dan - navede se datum za koji se želi videti pregled popisa i odabere se da li će to biti za sva osnovna sredstva ili po određenoj analitici, a zatim klikom na dugme <Pregled> inicira pregled. U okviru ovog pregleda će se videti prikaz sledećih podataka: inventarski broj, naziv, jedinica mere, količina po knjigama, vrednost po knjigama, količina po popisu, vrednost po popisu, višak, vrednost viška, manjak, vrednost manjka.

Pregled popisne liste